Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 314 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 3 706 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering

2) till ett belopp av högst 2 609 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 124 14 355 13 216
Bruttoinkomster 7 460 6 902 6 902
Nettoutgifter 7 664 7 453 6 314
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 305    
— överförts till följande år 4 613    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) -400
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.20 av en överföring) -800
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 121
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -60
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -4
Nivåförändring 2
Sammanlagt -1 139

2019 budget 6 314 000
2018 I tilläggsb. 36 000
2018 budget 7 453 000
2017 bokslut 6 972 000