Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 716 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) till ett belopp av högst 80 000 euro för understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 677 000 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

Mål/uppgift Mått Måttenhet 2018
uppskattning
2019
mål
         
Internationella program för mobilitet och samarbete Finansierad mobilitet St. 28 000 30 000
Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning Antal användare av tjänsten Studieinfo Antal 7 000 000 7 500 000
Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar Antal sökande Antal 360 000 380 000
Påvisande av kunnande Utbildningsstyrelsens examina Antal 400 400
  Språkexamina inom statsförvaltningen Antal 1 000 1 000
  Allmänna språkexamina Antal 9 500 9 500
  Examen för auktoriserade translatorer Antal 100 100
  Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator Antal 50 50
  Erkännande av examen Antal 850 850
Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten Publikationer och läromedel St. 60 000 60 000
Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten St. 10 000 10 000
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgift Mått Måttenhet 2018
uppskattning
2019
mål
         
Behandlingstid för beslut Erkännande av examen Mån. 3,5 3,0
Kundtillfredsställelse Internationell programverksamhet (vart tredje år) 1—100 90  
  Avgiftsbelagd utbildning 1—5 4,1 4,1
  Studieinfo 4—10 8,5 8,5
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsens verksamhet och ekonomi baserar sig på ett tydligt, kundorienterat och flexibelt verksamhetssätt som utnyttjar de digitala möjligheterna. Inom verksamheten tar man i bruk digitala tjänster och tillämpar försöksverksamhet, utvecklar ledarskapet och verksamhetssätten samt lättar upp förvaltningen.
  • — Verksamheten vid Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering etableras som en del av Utbildningsstyrelsen i enlighet med målen för reformen, så att verksamhetens samhällseffekter ökar och verksamheten effektiviseras. Den oberoende ställningen för både Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering är tryggad.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Mått 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.) 363 371 372
Årsverken (omkostnader) (årsv.) 337 337 340
Ledarskapsindex (1—5) 3,1 3,4 3,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,4 3,5 3,6
Personalomsättning (%) 10,0 10,0 10,0
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 9,3 6,0 6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 107 218 97 600 97 858
Bruttoinkomster 47 713 39 142 39 142
Nettoutgifter 59 505 58 458 58 716
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 14 798    
— överförts till följande år 15 498    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 308 1 300 1 300
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 946 2 900 2 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 638 -1 600 -1 600
Kostnadsmotsvarighet, % 44 45 45
       
Prisstöd 620 620 620
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 65 66 66

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 2 367 1 900 2 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 988 1 700 1 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 379 200 200
Kostnadsmotsvarighet, % 119 111 111

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 3 507 470 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 194 930 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 313 -460 -400
Kostnadsmotsvarighet, % 110 51 56

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Euroguidance-tjänster (överföring från moment 32.30.01) 80
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -700
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30) 100
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01) 50
Utvidgning av kopierings- och de övriga dispositionsrättsersättningarna så att de även gäller småbarnspedagogiken 549
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -99
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -42
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -13
Indexhöjning av hyresutgifterna 11
Lönejusteringar 617
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -135
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -54
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Temporär sänkning av StPL-avgiften 126
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring 8
Sammanlagt 258

2019 budget 58 716 000
2018 I tilläggsb. 10 266 000
2018 budget 58 458 000
2017 bokslut 60 205 000