Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 770 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa främjas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 18 819 17 872 17 970
Bruttoinkomster 793 200 200
Nettoutgifter 18 026 17 672 17 770
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 606    
— överförts till följande år 9 254    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -7
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 45
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -9
Lönejusteringar 636
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -128
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -338
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -55
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 186
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 34
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Nivåförändring -65
Sammanlagt 98

2019 budget 17 770 000
2018 I tilläggsb. 142 000
2018 budget 17 672 000
2017 bokslut 19 674 000