Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              21. Internationellt samarbete
              50. Vissa understöd
         20. Yrkesutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2019

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 770 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring:Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa främjas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 18 819 17 872 17 970
Bruttoinkomster 793 200 200
Nettoutgifter 18 026 17 672 17 770
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 606    
— överförts till följande år 9 254    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -7
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 45
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -9
Lönejusteringar 636
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -128
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -338
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -55
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 186
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 34
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -15
Nivåförändring -65
Sammanlagt 98

2019 budget 17 770 000
2018 I tilläggsb. 142 000
2018 budget 17 672 000
2017 bokslut 19 674 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 716 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) till ett belopp av högst 80 000 euro för understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 677 000 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.

Förklaring:Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

Mål/uppgift Mått Måttenhet 2018
uppskattning
2019
mål
         
Internationella program för mobilitet och samarbete Finansierad mobilitet St. 28 000 30 000
Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildning Antal användare av tjänsten Studieinfo Antal 7 000 000 7 500 000
Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningar Antal sökande Antal 360 000 380 000
Påvisande av kunnande Utbildningsstyrelsens examina Antal 400 400
  Språkexamina inom statsförvaltningen Antal 1 000 1 000
  Allmänna språkexamina Antal 9 500 9 500
  Examen för auktoriserade translatorer Antal 100 100
  Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translator Antal 50 50
  Erkännande av examen Antal 850 850
Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamheten Publikationer och läromedel St. 60 000 60 000
Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet Kursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamheten St. 10 000 10 000
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgift Mått Måttenhet 2018
uppskattning
2019
mål
         
Behandlingstid för beslut Erkännande av examen Mån. 3,5 3,0
Kundtillfredsställelse Internationell programverksamhet (vart tredje år) 1—100 90  
  Avgiftsbelagd utbildning 1—5 4,1 4,1
  Studieinfo 4—10 8,5 8,5
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsens verksamhet och ekonomi baserar sig på ett tydligt, kundorienterat och flexibelt verksamhetssätt som utnyttjar de digitala möjligheterna. Inom verksamheten tar man i bruk digitala tjänster och tillämpar försöksverksamhet, utvecklar ledarskapet och verksamhetssätten samt lättar upp förvaltningen.
  • — Verksamheten vid Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering etableras som en del av Utbildningsstyrelsen i enlighet med målen för reformen, så att verksamhetens samhällseffekter ökar och verksamheten effektiviseras. Den oberoende ställningen för både Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering är tryggad.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Mått 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.) 363 371 372
Årsverken (omkostnader) (årsv.) 337 337 340
Ledarskapsindex (1—5) 3,1 3,4 3,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5) 3,4 3,5 3,6
Personalomsättning (%) 10,0 10,0 10,0
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 9,3 6,0 6,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 107 218 97 600 97 858
Bruttoinkomster 47 713 39 142 39 142
Nettoutgifter 59 505 58 458 58 716
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 14 798    
— överförts till följande år 15 498    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 308 1 300 1 300
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 946 2 900 2 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -1 638 -1 600 -1 600
Kostnadsmotsvarighet, % 44 45 45
       
Prisstöd 620 620 620
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,% 65 66 66

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 2 367 1 900 2 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 988 1 700 1 800
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 379 200 200
Kostnadsmotsvarighet, % 119 111 111

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 3 507 470 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 194 930 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 313 -460 -400
Kostnadsmotsvarighet, % 110 51 56

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Euroguidance-tjänster (överföring från moment 32.30.01) 80
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -700
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30) 100
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01) 50
Utvidgning av kopierings- och de övriga dispositionsrättsersättningarna så att de även gäller småbarnspedagogiken 549
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -99
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -42
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -13
Indexhöjning av hyresutgifterna 11
Lönejusteringar 617
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -135
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -54
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -5
Temporär sänkning av StPL-avgiften 126
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring 8
Sammanlagt 258

2019 budget 58 716 000
2018 I tilläggsb. 10 266 000
2018 budget 58 458 000
2017 bokslut 60 205 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 314 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 3 706 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering

2) till ett belopp av högst 2 609 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

Förklaring:Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 124 14 355 13 216
Bruttoinkomster 7 460 6 902 6 902
Nettoutgifter 7 664 7 453 6 314
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 305    
— överförts till följande år 4 613    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.01 av en överföring) -400
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.20 av en överföring) -800
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -1
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 121
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -60
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -4
Nivåförändring 2
Sammanlagt -1 139

2019 budget 6 314 000
2018 I tilläggsb. 36 000
2018 budget 7 453 000
2017 bokslut 6 972 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 108 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 369 000
Övriga internationella projekt 2 739 000
Sammanlagt 3 108 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet 50
Sammanlagt 50

2019 budget 3 108 000
2018 I tilläggsb. 300 000
2018 budget 3 058 000
2017 bokslut 3 058 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 2 399
Sammanlagt 2 399

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 31 000 000
2018 budget 28 601 000
2017 bokslut 29 687 636

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 337 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 573 000
2. Paasikivi-Samfundet 10 000
3. Traditionsförbundet Eklövet 63 000
4. Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 131 000
5. Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 500 000
6. OKKA-stiftelsen 60 000
Sammanlagt   1 337 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -200
Sammanlagt -200

2019 budget 1 337 000
2018 budget 1 537 000
2017 bokslut 1 537 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 313 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

     
1. Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2. Understöd till Finlands Sjömanskyrka 134 000
  — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst) 52 000
3. Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 32 000
4. Understöd till registrerade religionssamfund 524 000
5. Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 80 000
Sammanlagt 3 313 000

2019 budget 3 313 000
2018 budget 3 313 000
2017 bokslut 3 313 000

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 114 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring:Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.


2019 budget 114 000 000
2018 budget 114 000 000
2017 bokslut 114 000 000

53. Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar deras integrering i det finska samhället

2) avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett temporärt tillägg som föranletts av asylsökande och invandrare -4 000
Utvidgning av rätten till studiestöd till studerande som passerat läropliktsåldern (överföring till moment 29.70.55) -1 080
Sammanlagt -5 080

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 3 010 000
2018 I tilläggsb. -300 000
2018 budget 8 090 000
2017 bokslut 8 090 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 226 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Medlemsavgift till Unesco 1 440 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa 38 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort 5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO 118 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM 21 000
Utgifter föranledda av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv 15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI 30 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond 320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet 21 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk 30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA 77 000
Medlemsavgift till OECD/INES 29 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten 20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 16 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal som gäller kulturleder 7 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS) 19 000
Sammanlagt 2 226 000

2019 budget 2 226 000
2018 budget 2 226 000
2017 bokslut 2 099 929