Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen
              21. Internationellt samarbete
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter
              53. Vissa understöd som föranleds av invandrare
              66. Finansieringsandelar till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
         20. Yrkesutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdetPDF-versio

01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 770 000 euro.

Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande.

Förklaring: Undervisnings- och kulturministeriet svarar som en del av statsrådet för utvecklandet av utbildnings-, vetenskaps-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken och det internationella samarbetet i anslutning därtill. Genom sin verksamhet stärker ministeriet grunden för kompetens och kreativitet i samhället.

Målen för resultatet av verksamheten vid undervisnings- och kulturministeriet är följande:

1. Ministeriets strategiska verksamhet är förutseende vad gäller förändringar i omvärlden och styr ministeriets ansvarsområde. Kunskapsbaserad ledning stöder ministeriets beslutsfattande och strategiska verksamhet.

2. Lagstiftningsprocessen leds på ett tydligt och planmässigt sätt. Beredningen av lagstiftningen är högklassig och sakkunnig.

3. Vid planeringen av verksamheten och ekonomin beaktas konsekvenserna av utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen och konsekvenserna av den övriga samhällsutvecklingen. Styrningen av ansvarsområdet främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.

4. Ledningen av ministeriet och verksamhetens kvalitet utvecklas för att de uppsatta målen ska nås. Långsiktighet och förutsägbarhet inom personalplaneringen samt personalens arbetshälsa främjas.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter18 81917 87217 970
Bruttoinkomster793200200
Nettoutgifter18 02617 67217 770
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år7 606  
— överförts till följande år9 254  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-7
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0145
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-9
Lönejusteringar636
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-128
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-338
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-55
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-6
Temporär sänkning av StPL-avgiften186
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen34
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-15
Nivåförändring-65
Sammanlagt98

2019 budget17 770 000
2018 I tilläggsb.142 000
2018 budget17 672 000
2017 bokslut19 674 000

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 58 716 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning

3) till ett belopp av högst 80 000 euro för understöd för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

6) till ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

7) till ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten

8) till ett belopp av 1 600 000 euro för främjande av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnande av undervisning och ökande av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken

9) till ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte

10) till ett belopp av högst 14 677 000 euro till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. Understöd och stipendier som beviljas för internationell verksamhet budgeteras enligt principen om betalningsbeslut avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter.

Förklaring: Utbildningsstyrelsen är en sakkunnigmyndighet som sköter utvecklings-, service- och förvaltningsuppgifter som gäller utbildning, småbarnspedagogik och livslångt lärande samt främjar internationaliseringen i samhället. Utbildningsstyrelsen främjar kunnande, ökad bildning och vidsynthet i samhället, ökad jämlikhet inom utbildningen och en mera hållbar välfärd samt sådana färdigheter som behövs i en global miljö och i framtidens arbetsliv. Genom kompetensutveckling skapas förutsättningar för hållbar tillväxt. Av anslaget betalas även ersättningar som baserar sig på upphovsrättslagen för användning av skyddat material inom statsförvaltningen, utbildningen och småbarnspedagogiken i enlighet med avtal som ingås med organisationer som företräder innehavarna av upphovsrätten samt utgifter som föranleds av ingåendet av avtalen.

Produktion och kvalitetsledning

Kvantitativa mål (st.)

Mål/uppgiftMåttMåttenhet2018
uppskattning
2019
mål
     
Internationella program för mobilitet och samarbeteFinansierad mobilitetSt.28 00030 000
Studieinfo är en nationell tjänsteportal för utbildningAntal användare av tjänsten StudieinfoAntal7 000 0007 500 000
Sökande till utbildningar efter den grundläggande utbildningen, till högskolor och till vuxenutbildningarAntal sökandeAntal360 000380 000
Påvisande av kunnandeUtbildningsstyrelsens examinaAntal400400
 Språkexamina inom statsförvaltningenAntal1 0001 000
 Allmänna språkexaminaAntal9 5009 500
 Examen för auktoriserade translatorerAntal100100
 Beviljats rätt att vara verksam som auktoriserad translatorAntal5050
 Erkännande av examenAntal850850
Omfattning av den avgiftsbelagda publikationsverksamhetenPublikationer och läromedelSt.60 00060 000
Stödjande av de utbildningspolitiska målen samt resultaten inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendetKursdeltagardagar inom den avgiftsbelagda verksamhetenSt.10 00010 000
Serviceförmåga och kvalitet
Mål/uppgiftMåttMåttenhet2018
uppskattning
2019
mål
     
Behandlingstid för beslutErkännande av examenMån.3,53,0
KundtillfredsställelseInternationell programverksamhet (vart tredje år)1—10090 
 Avgiftsbelagd utbildning1—54,14,1
 Studieinfo4—108,58,5
Funktionell effektivitet
  • — Utbildningsstyrelsens verksamhet och ekonomi baserar sig på ett tydligt, kundorienterat och flexibelt verksamhetssätt som utnyttjar de digitala möjligheterna. Inom verksamheten tar man i bruk digitala tjänster och tillämpar försöksverksamhet, utvecklar ledarskapet och verksamhetssätten samt lättar upp förvaltningen.
  • — Verksamheten vid Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering etableras som en del av Utbildningsstyrelsen i enlighet med målen för reformen, så att verksamhetens samhällseffekter ökar och verksamheten effektiviseras. Den oberoende ställningen för både Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering är tryggad.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Mått2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken (alla moment sammanlagt; innefattar utlandslektorer) (årsv.)363371372
Årsverken (omkostnader) (årsv.)337337340
Ledarskapsindex (1—5)3,13,43,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,43,53,6
Personalomsättning (%)10,010,010,0
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)9,36,06,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 
2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter107 21897 60097 858
Bruttoinkomster47 71339 14239 142
Nettoutgifter59 50558 45858 716
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år14 798  
— överförts till följande år15 498  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 3081 3001 300
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 9462 9002 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 638-1 600-1 600
Kostnadsmotsvarighet, %444545
    
Prisstöd620620620
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd,%656666

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten2 3671 9002 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten1 9881 7001 800
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)379200200
Kostnadsmotsvarighet, %119111111

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten3 507470500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 194930900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)313-460-400
Kostnadsmotsvarighet, %1105156

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Euroguidance-tjänster (överföring från moment 32.30.01)80
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20)-700
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 28.90.30)100
Utbildningsstyrelsens elektroniska system för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter (tid. Registret för verifierat kunnande) (överföring från moment 32.30.01)50
Utvidgning av kopierings- och de övriga dispositionsrättsersättningarna så att de även gäller småbarnspedagogiken549
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-99
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-42
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-13
Indexhöjning av hyresutgifterna11
Lönejusteringar617
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-230
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-135
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-54
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-5
Temporär sänkning av StPL-avgiften126
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring8
Sammanlagt258

2019 budget58 716 000
2018 I tilläggsb.10 266 000
2018 budget58 458 000
2017 bokslut60 205 000

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 314 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 3 706 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering

2) till ett belopp av högst 2 609 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli.

Förklaring: Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet. Utvärderingscentret producerar information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Studentexamensnämndens kansli sköter och utvecklar verkställigheten av studentexamen samt nämndens förvaltning.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 12414 35513 216
Bruttoinkomster7 4606 9026 902
Nettoutgifter7 6647 4536 314
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 305  
— överförts till följande år4 613  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.01 av en överföring)-400
Övergång till elektronisk studentexamen (återföring till moment 29.10.20 av en överföring)-800
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-5
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-1
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar121
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-60
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-9
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften27
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-4
Nivåförändring2
Sammanlagt-1 139

2019 budget6 314 000
2018 I tilläggsb.36 000
2018 budget7 453 000
2017 bokslut6 972 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 108 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete

2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram

3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet369 000
Övriga internationella projekt2 739 000
Sammanlagt3 108 000

Med anslaget finansieras projekt i anslutning till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområdes multilaterala och bilaterala internationella samarbete, utlandsfinländarverksamhet och samarbete med besläktade folk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Fulbright-stipendieutbytesprogrammet50
Sammanlagt50

2019 budget3 108 000
2018 I tilläggsb.300 000
2018 budget3 058 000
2017 bokslut3 058 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 31 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring2 399
Sammanlagt2 399

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget31 000 000
2018 budget28 601 000
2017 bokslut29 687 636

50. Vissa understöd (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 337 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003)573 000
2.Paasikivi-Samfundet10 000
3.Traditionsförbundet Eklövet63 000
4.Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket131 000
5.Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen500 000
6.OKKA-stiftelsen60 000
Sammanlagt 1 337 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-200
Sammanlagt-200

2019 budget1 337 000
2018 budget1 537 000
2017 bokslut1 537 000

51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 3 313 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
1.Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §)2 543 000
2.Understöd till Finlands Sjömanskyrka134 000
 — varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)52 000
3.Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området32 000
4.Understöd till registrerade religionssamfund524 000
5.Understöd för främjande av dialogen mellan religioner80 000
Sammanlagt3 313 000

2019 budget3 313 000
2018 budget3 313 000
2017 bokslut3 313 000

52. Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 114 000 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015).

Förklaring: Finansieringen av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter grundar sig på de lagstadgade uppgifterna i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre.


2019 budget114 000 000
2018 budget114 000 000
2017 bokslut114 000 000

53. Vissa understöd som föranleds av invandrare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder som ska göra studievägarna för invandrare och asylsökande snabbare samt åtgärder som främjar deras integrering i det finska samhället

2) avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett temporärt tillägg som föranletts av asylsökande och invandrare-4 000
Utvidgning av rätten till studiestöd till studerande som passerat läropliktsåldern (överföring till moment 29.70.55)-1 080
Sammanlagt-5 080

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget3 010 000
2018 I tilläggsb.-300 000
2018 budget8 090 000
2017 bokslut8 090 000

66. Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 226 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Medlemsavgift till Unesco1 440 000
Finlands finansiella bidrag till ungdomsstiftelsen för Europa38 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om delöverenskommelsen för Europarådets ungdomskort5 000
Finlands finansiella bidrag till WIPO118 000
Finlands finansiella bidrag till ICCROM21 000
Utgifter föranledda av konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv15 000
Medlemsavgift till OECD/CERI30 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets EURIMAGES-fond320 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska audiovisuella observatoriet21 000
Finlands finansiella bidrag till Europeiska centret för moderna språk30 000
Finlands finansiella bidrag till WADA77 000
Medlemsavgift till OECD/INES29 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention mot dopning inom idrotten20 000
Finlands finansiella bidrag till Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet16 000
Finlands finansiella bidrag till Europarådets utvidgade delavtal som gäller kulturleder7 000
Finlands finansiella bidrag i fråga om Europarådets utvidgade delöverenskommelse gällande idrott (EPAS)19 000
Sammanlagt2 226 000

2019 budget2 226 000
2018 budget2 226 000
2017 bokslut2 099 929