Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 211 015 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och för den handledning och utbildning för beredningen samt till betalning av utgifter för utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till beredningen och genomförandet av reformen

2) till betalning av statsunderstöd för inrättande av temporära beredningsorgan i landskapen och för beredningsorganens verksamhet samt för landskapens verksamhet och för genomförandet av reformen

3) till beredningen av inrättandet av landskapens nationella servicecenter och till dess verksamhet samt till arrangemangen för och utvecklingen av de gemensamma tjänsterna

4) till betalning av understöd för kostnader för beredningen till temporära beredningsorgan i landskapen och till kommuner, samkommuner och servicecenter samt till betalning av eget kapital för servicecentren

5) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten för genomförande av de ändringar i datasystemen som krävs för reformen.

Anslaget får även användas för avlönande av personal.

Förklaring:Anslaget används vid ministeriet för lednings-, styrnings- och koordineringsuppgifter i anslutning till landskapsreformen och social- och hälsvårdsreformen. Dessutom används anslaget för förändringstöd i reformen för att säkra genomförandet av reformen i landskapen.

Anslaget ska också användas till beredningen och inrättandet av landskapens informationsförvaltning, till ändringar och upphandling i fråga om landskapens IKT-system och IKT-infrastruktur och till beredningen av och gemensamma investeringar för landskapens IKT-servicecenter samt till det riksomfattande genomförandet. Inom digiförändringsprogrammet uppkommer kostnader bl.a. i form av lönekostnader för genomförandet av landskapens ändringsplaner, för anskaffningar av sakkunningservice och IKT-utrustning, ändringar i informationssystemet och integreringar av informationssystem, förverkligande och införande av nationella informationssystemstjänster samt nödvändiga ändringar till följd av reformen i de av statliga myndigheter producerade informationssystemstjänster och informationsregister.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats att de temporära beredningsorganen i landskapet inte har samma rätt som kommunerna och samkommunerna att få återbäring för mervärdesskatt, som ingår i anskaffningar inom ramen för myndigheternas verksamhet och skattefri verksamhet. Den temporära förvaltningen betalar mervärdesskatt på de tjänster den skaffar. Utöver de tjänster som skaffas från den privata sektorn gäller detta även sakkunningservice eller lokalservice som skaffas av kommuner eller samkommuner.

Statsrådet har fattat ett principbeslut om styrningen, administreringen och utvecklingen av landskapens informationssystem (28.6.2017). I principbeslutet fastställs ansvar och uppgifter för de olika aktörerna samt principerna om finansieringen av landskapens investeringar i informationssystem. Avsikten är att riktlinjerna i principbeslutet beaktas vid beredningen och genomförandet av landskapsreformen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Digiförändringsprogrammet 98 150
En höjning av anslaget som föranleds av beaktandet av mervärdesskattekostnader för den temporära förvaltningen och landskapen 15 000
Finansiering 2018 -180 070
Finansieringen av temporära beredningsorgan i landskapen och landskapsfullmäktiges mandattid 93 000
Stöd och samordning i samband med verkställigheten i landskapen 4 865
Sammanlagt 30 945

2019 budget 211 015 000
2018 I tilläggsb. 18 900 000
2018 budget 180 070 000
2017 bokslut 53 300 000