Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar

2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst femton årsverken

6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten.

7) för statsunderstöd enligt prövning.

Förklaring:Anslaget är avsett för genomförande av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet samt för genomförande av program och projekt för utveckling av informations- och cybersäkerheten och beredskapen samt för anskaffning av köpta tjänster som stöder styrningen av statens IKT hos kommersiella och interna tjänsteproducenter.

Avsikten är att anslaget också får användas för utvecklandet av den mobila myndighetskommunikationen. Kostnaderna för projektet för mobil myndighetskommunikation uppskattas till sammanlagt 18,5 miljoner euro åren 2019—2025.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
   
Digitala tjänster för alla Genomförandet av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster inleds.

Ett gemensamt program för artificiell intelligens för den offentliga förvaltningen inleds.
Utformning av strategisk informationspolitik Genomförandet av lagen om informationshantering inleds.

Propositionen med förslag till en revidering som gäller personbeteckningar och identitetshantering garanterad av staten blir klar.
Ett tryggt digitalt samhälle Utvecklingsprogrammet för digital säkerhet genomförs.

Beredskap för omfattande cyberstörningar.

Inom projektet för det mobila myndighetsnätet har det förberetts en konkurrensutsättning av teleoperatörer, och det finns en lagstiftningsgrund.
Utvecklingen av styrning och strukturer En ny modell för styrning och verkningsfullhet tas i bruk och utvecklas vidare.

Åtgärder som syftar till förnyande av strukturerna inom gemensam IKT och informationshantering färdigställs.

Tillämpningen av styrningsmodellen för landskapens IKT inleds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 28.90.20 2 475
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -1 900
Sammanlagt 575

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 4 700 000
2018 I tilläggsb. 1 176 000
2018 budget 4 125 000
2017 bokslut 6 000 000