Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
              04. Elektronisk identifiering
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 024 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts.

Förklaring: I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Effektivitet   
Antal Suomi.fi-identifikationer, mn st.788393
Antal Suomi.fi-fullmakter, mn st.1,21,53
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger de tjänster som Befolkningsregistercentralen producerar (skala 4—10)8,408,008,00
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger tjänsternas funktionssäkerhet och tillförlitlighet (skala 1—4)3,303,503,50
Funktionell effektivitet   
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, %1,211
    
Produktion och kvalitetsledning   
Dataenheter som överlåtits ur befolkningsdatasystemets gränssnittstjänster, mn st.1)282629
Flyttningsanmälan på internet, %778083
Möjlighet till direktanvändning av befolkningsdatasystemet,
%
99,9099,9599,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, %99,9599,9599,95
Möjlighet att använda identifikationstjänst, %99,9099,9099,90
Möjlighet att använda behörighetstjänst, %99,9099,9099,90
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken152,5217219
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.6,58,08,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,53,53,5

1) Exklusive förfrågningar till Suomi.fi-identifikationstjänsten

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter27 89753 54152 736
Bruttoinkomster19 45320 07223 712
Nettoutgifter8 44433 46929 024
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 428  
— överförts till följande år7 044  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer8 1649 37811 150
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten8 0359 37811 150
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)129--
Kostnadsmotsvarighet, %102100100
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer12 20210 69412 562
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten4 6104 9515 166
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)7 5925 7437 396
Kostnadsmotsvarighet, %265216243

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 28.10.01)55
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 33.10.60)600
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring till moment 28.10.01)-100
Finansiering av verksamhetsmodellen AUTA300
GovCERT-informationssäkerhetstjänster (överföring till moment 31.20.01)-430
HETI-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20)-4 000
HETI-projekt (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20)4 000
Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (finansiering 2018)25
Kostnader för bank- och mobilidentifiering (överföring till moment 28.30.04)-5 000
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2018)-2 125
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2019)2 235
Nedskärning av post som överförs-1 100
Revidering av namnlagen (finansiering 2018)-315
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter1 305
Stöd för genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (av engångsnatur)200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-45
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Indexhöjning av hyresutgifterna4
Lönejusteringar125
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-138
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-11
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften24
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring-7
Sammanlagt-4 445

2019 budget29 024 000
2018 I tilläggsb.252 000
2018 budget33 469 000
2017 bokslut10 060 000