Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              04. Elektronisk identifiering
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 024 000 euro.

Fullmakt

År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare beviljade fullmakten för identifikationsavgifter ingås avtal och förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av fullmakten som inte har använts.

Förklaring:I anslaget ingår ett tillägg till kostnaderna för Befolkningsregistercentralens och magistraternas sammanslagningsprojekt. Motsvarande avdrag görs i det nya verkets omkostnader åren 2020—2023.

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Effektivitet      
Antal Suomi.fi-identifikationer, mn st. 78 83 93
Antal Suomi.fi-fullmakter, mn st. 1,2 1,5 3
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger de tjänster som Befolkningsregistercentralen producerar (skala 4—10) 8,40 8,00 8,00
Numeriskt allmänt vitsord som kundorganisationerna ger tjänsternas funktionssäkerhet och tillförlitlighet (skala 1—4) 3,30 3,50 3,50
Funktionell effektivitet      
Totalproduktivitetsindex input/output, förändring jämfört med året innan, % 1,2 1 1
       
Produktion och kvalitetsledning      
Dataenheter som överlåtits ur befolkningsdatasystemets gränssnittstjänster, mn st.1) 28 26 29
Flyttningsanmälan på internet, % 77 80 83
Möjlighet till direktanvändning av befolkningsdatasystemet,
%
99,90 99,95 99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, % 99,95 99,95 99,95
Möjlighet att använda identifikationstjänst, % 99,90 99,90 99,90
Möjlighet att använda behörighetstjänst, % 99,90 99,90 99,90
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 152,5 217 219
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 6,5 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,5 3,5 3,5

1) Exklusive förfrågningar till Suomi.fi-identifikationstjänsten

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 897 53 541 52 736
Bruttoinkomster 19 453 20 072 23 712
Nettoutgifter 8 444 33 469 29 024
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 428    
— överförts till följande år 7 044    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 8 164 9 378 11 150
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 8 035 9 378 11 150
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 129 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 102 100 100
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 12 202 10 694 12 562
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 4 610 4 951 5 166
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 7 592 5 743 7 396
Kostnadsmotsvarighet, % 265 216 243

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 28.10.01) 55
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring från moment 33.10.60) 600
Användningen av förmedling av meddelanden (överföring till moment 28.10.01) -100
Finansiering av verksamhetsmodellen AUTA 300
GovCERT-informationssäkerhetstjänster (överföring till moment 31.20.01) -430
HETI-projekt (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -4 000
HETI-projekt (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 4 000
Justering av kostnaderna för Katso-tjänsten (finansiering 2018) 25
Kostnader för bank- och mobilidentifiering (överföring till moment 28.30.04) -5 000
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2018) -2 125
Medborgarkontot och interoperabilitetstjänsten (finansiering 2019) 2 235
Nedskärning av post som överförs -1 100
Revidering av namnlagen (finansiering 2018) -315
Sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter 1 305
Stöd för genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (av engångsnatur) 200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -45
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -17
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Lönejusteringar 125
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -138
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -34
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -11
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 24
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring -7
Sammanlagt -4 445

2019 budget 29 024 000
2018 I tilläggsb. 252 000
2018 budget 33 469 000
2017 bokslut 10 060 000