Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              04. Elektronisk identifiering
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 488 000 euro.

Av anslaget får också högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Funktionell effektivitet

De viktigaste målen 2019 är att lyckas skaffa forskningsfinansiering så att Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) inom sin forskning också i fortsättningen kan koncentrera sig på sina kärnområden, dvs. utnyttjande av strategiska rekryteringar för att stärka forskningshandledningen och forskningsverksamheten samt utvecklande av stödfunktionerna för forskningen.

Produktion och kvalitetsledning

Statens ekonomiska forskningscentrals forskningsresultat publiceras i forskningscentralens egna publikationsserier och dessutom i vetenskapliga internationella tidskrifter samt bl.a. i ministeriernas publikationsserier. De viktigaste formerna av sakkunnigverksamhet är det slag av utlåtanden och höranden, medlemskap i arbetsgrupper, anföranden och övrigt deltagande i den offentliga debatten kring forskningsresultaten som tjänar forskarsamhället och beslutsfattandet. Målet år 2019 är att det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar och att man i sakkunnigverksamheten kan koncentrera sig på det som har den största genomslagskraften.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Årsverken 50 55 55
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7,0 4,0 4,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,8 3,8 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 079 5 412 5 488
Bruttoinkomster 1 663 2 000 2 000
Nettoutgifter 3 416 3 412 3 488
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 245    
— överförs till följande år 2 211    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -16
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 102
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -29
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 26
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 20
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Nivåförändring 1
Sammanlagt 76

2019 budget 3 488 000
2018 I tilläggsb. 31 000
2018 budget 3 412 000
2017 bokslut 3 382 000