Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
              04. Elektronisk identifiering
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 488 000 euro.

Av anslaget får också högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Funktionell effektivitet

De viktigaste målen 2019 är att lyckas skaffa forskningsfinansiering så att Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) inom sin forskning också i fortsättningen kan koncentrera sig på sina kärnområden, dvs. utnyttjande av strategiska rekryteringar för att stärka forskningshandledningen och forskningsverksamheten samt utvecklande av stödfunktionerna för forskningen.

Produktion och kvalitetsledning

Statens ekonomiska forskningscentrals forskningsresultat publiceras i forskningscentralens egna publikationsserier och dessutom i vetenskapliga internationella tidskrifter samt bl.a. i ministeriernas publikationsserier. De viktigaste formerna av sakkunnigverksamhet är det slag av utlåtanden och höranden, medlemskap i arbetsgrupper, anföranden och övrigt deltagande i den offentliga debatten kring forskningsresultaten som tjänar forskarsamhället och beslutsfattandet. Målet år 2019 är att det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar och att man i sakkunnigverksamheten kan koncentrera sig på det som har den största genomslagskraften.

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Årsverken505555
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.7,04,04,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,83,83,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 0795 4125 488
Bruttoinkomster1 6632 0002 000
Nettoutgifter3 4163 4123 488
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 245  
— överförs till följande år2 211  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-16
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar102
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-29
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-16
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften26
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen20
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-2
Nivåförändring1
Sammanlagt76

2019 budget3 488 000
2018 I tilläggsb.31 000
2018 budget3 412 000
2017 bokslut3 382 000