Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              04. Elektronisk identifiering
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2019

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 843 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för projektet om värdering av byggnader inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal och andra förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av en tidigare godkänd fullmakt som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden, st. 550 556 550
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €) 1 011 900 1 000
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 97 97 98
Andel felfria offentliggöranden, % 95 96 96
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. 473 520 540
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändring, % -3,4 0,5 0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 74 68 74
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 97 96 98
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 125 100 100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % 92 93 94
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 752 770 775
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,7 < 10 < 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,54 3,60 3,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 55 694 55 799 57 343
Bruttoinkomster 9 697 8 500 8 500
Nettoutgifter 45 997 47 299 48 843
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 972    
— överförts till följande år 11 113    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
     
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 7 452 7 100 7 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 5 947 6 450 6 450
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 505 650 650
Kostnadsmotsvarighet, % 125 110 110

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Obligatoriska EU-projekt -23
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2018) -1 285
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2019) 635
SDG-indikatorer (Sustainable Development Goals) 75
Social- och hälsovårds- och landskapsreformen, statistikföring 1 598
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -251
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -35
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 23
Lönejusteringar 1 317
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -434
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -240
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -120
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -12
Temporär sänkning av StPL-avgiften 367
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -6
Nivåförändring -74
Sammanlagt 1 544

2019 budget 48 843 000
2018 I tilläggsb. 873 000
2018 budget 47 299 000
2017 bokslut 47 138 000