Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
              04. Elektronisk identifiering
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 48 843 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för projektet om värdering av byggnader inte användes 2018, får det 2019 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal och andra förbindelser till ett belopp som motsvarar det belopp av en tidigare godkänd fullmakt som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Antal offentliggöranden, st.550556550
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 €)1 0119001 000
Andel offentliggöranden i rätt tid, %979798
Andel felfria offentliggöranden, %959696
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st.473520540
    
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsförändring, %-3,40,50,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %746874
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €979698
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %125100100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, %929394
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken752770775
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.10,7< 10< 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,543,603,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter55 69455 79957 343
Bruttoinkomster9 6978 5008 500
Nettoutgifter45 99747 29948 843
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år9 972  
— överförts till följande år11 113  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer7 4527 1007 100
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten5 9476 4506 450
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 505650650
Kostnadsmotsvarighet, %125110110

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Obligatoriska EU-projekt-23
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2018)-1 285
Reformen av värderingssystemet för byggnader (finansiering 2019)635
SDG-indikatorer (Sustainable Development Goals)75
Social- och hälsovårds- och landskapsreformen, statistikföring1 598
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-251
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-35
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Indexhöjning av hyresutgifterna23
Lönejusteringar1 317
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-434
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-240
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-120
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-12
Temporär sänkning av StPL-avgiften367
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen12
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-6
Nivåförändring-74
Sammanlagt1 544

2019 budget48 843 000
2018 I tilläggsb.873 000
2018 budget47 299 000
2017 bokslut47 138 000