Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
              20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
              95. Kursfluktuationer
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. Militär krishanteringPDF-versio

Förklaring: Under moment 24.10.20 under utrikesministeriets huvudtitel budgeteras anslagen för utgifter för underhåll av de finländska krishanteringsstyrkorna (inkluderar utgifter för EU:s stridsgrupper under utbildnings- och beredskapstiden samt löneutgifter för insatser). Anslagen för materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen samt för utgifter för observatörsverksamhet budgeteras under moment 27.30.20 under försvarsministeriets huvudtitel.

Militär krishantering är ett viktigt instrument för Finlands säkerhetspolitik och en del av det finska försvaret. Genom internationell krishantering förebyggs och begränsas kriser och de följder dessa kan ha för Finlands del. Deltagandet i insatserna utvecklar samtidigt den beredskap och den förmåga som Finland behöver för sitt eget försvar och vid kriser som påverkar Finland. Deltagandet i insatserna genomförs i enlighet med principerna för den övergripande krishanteringen.

Försvarsförvaltningen har beredskap att delta i militära krishanteringsuppdrag och annat internationellt samarbete. För den militära krishanteringen använder Försvarsmakten i första hand sådana enheter som har utvärderats i truppregistret. Prestationsförmågorna bör kunna användas för olika organisationers insatser som är krävande och som ska inledas snabbt samt för utbildnings- och rådgivningsuppdrag.

Resultatmål för verksamheten

För den militära krishanteringen ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

  • — Försvarsmakten har utfört de krishanteringsuppdrag som den har tilldelats
  • — Försvarsmakten har beredskap för deltagande i nya insatser eller utbildnings- och rådgivningsuppdrag.
 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Utgifter för underhåll av de finländska krishanteringsstyrkorna (UM)55,858,051,2
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (FSM)50,557,058,5
Sammanlagt106,3115,0109,7

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 58 538 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av statens pensionsavgift och kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar

3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finländska krishanteringsstyrkorna

6) till utgifter för utrustande av sådana styrkor för internationell krishantering som Finland utser

7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem

8) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

9) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av materiellt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

10) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC)-avtalet

11) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen.

Dispositionsplan (euro)

   
01.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)1 097 000
03.Utgifter för militärobservatörsverksamheten2 295 000
04.Resolute Support-insatsen, Afghanistan7 470 000
05.Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak16 590 000
07.Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser5 773 000
08.Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor9 000 000
10.Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet230 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia365 000
15.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon13 890 000
16.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali175 000
17.Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)653 000
20.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering1 000 000
Sammanlagt 58 538 000

Förklaring: Anslaget har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i 2019. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst 500 årsverken.

Ersättningarna för kostnader som hänför sig till militär krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avslutande av ALTHEA-insatsen i Bosnien och Hercegovina-105
Avslutande av UNDOF-insatsen i Golan-56
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019)820
KFOR-insatsen i Kosovo182
Kostnadsnivåjustering (2017)-284
Militärobservatörsverksamhet-143
OIR-insatsen i Irak1 160
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor1 100
Resolute Support-insatsen i Afghanistan2 000
UNIFIL-insatsen i Libanon-2 775
Ändringar i andra punkter i dispositionsplanen-385
Sammanlagt1 514

2019 budget58 538 000
2018 I tilläggsb.1 357 000
2018 budget57 024 000
2017 bokslut57 359 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringsstyrkorna.


2019 budget10 000
2018 budget10 000
2017 bokslut-5 741