Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2019

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 772 527 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 164 449 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2019 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 69 575 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten, PVKEH 2019).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2019 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2019.

2) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2012) 25 000         25 000
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2014) 25 186 22 000       47 186
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2015) 12 500         12 500
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2016) 12 000 12 355       24 355
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2017) 124 127 97 723 27 299 25 772 73 358 348 279
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2018) 381 980 283 210 249 490 180 490 422 600 1 517 770
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 580 793 415 288 276 789 206 262 495 958 1 975 090
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2019) 18 095 32 035 16 545 2 900 - 69 575
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 18 095 32 035 16 545 2 900 - 69 575
             
Fullmakter sammanlagt 598 888 447 323 293 334 209 162 495 958 2 044 665

Den materiella utvecklingen av Försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för Försvarsmakten och på de prestationsförmågor som ska utvecklas genom dem:

Utvecklingsprogram / Prestationsförmåga / Mål
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av Försvarsmaktens samlade prestationsförmåga och stöder ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägesmedvetenheten och införa säkrade operativa informationstekniska tjänster. Myndigheternas gemensamma ledningssystem och vardagslösningar utnyttjas som stöd för stridsledningssystemet.

 • — försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
 • — bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
 • — dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för den informationstekniska plattformen utvecklas
 • — informationsförvaltningen förnyas, den informationstekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas; personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa it-miljön
 • — utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
 • — utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar Försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder
 • — cyberförsvarsförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stöd för Försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och den övervaknings- och mållägesbild som behövs som stöd för beslutsfattandet samt för ledningen av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

 • — datainsamlings- och analysförmågan upprätthålls och utvecklas
 • — medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
 • — kompetensen för luftburen spaning och övervakning upprätthålls och utvecklas
 • — informationssystemet för spaning förvaltas
 • — skapandet av Försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas
 • — den militära underrättelseinhämtningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas.
Utvecklingsprogrammet för den samlade prestationsförmågan hos Försvarsmaktens stridssystem

Den prestationsförmåga med vilken man operativt inverkar på betydande objekt byggs upp och upprätthålls.

 • — ammunition för fjärrpåverkan skaffas
 • — uppbyggnaden av Försvarsmaktens specialtrupper och helikoptersystem fortsätter
 • — anskaffningen av en ersättande sjömålsrobot inleds.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens logistik

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem förvaltas. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

 • — utrustandet av logistiktrupperna fortsätter och utrustandet av vapenslagstruppernas underhåll inleds
 • — lufttransportförmågan utvecklas och upprätthålls
 • — för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materielanskaffningarna för territoriella trupper
 • — anskaffningen av ammunition och reservdelar fortsätter.
Programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret

De territoriella och operativa truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas prestationsförmåga upprätthålls.

 • — arméns taktiska och operativa rörlighet upprätthålls och utvecklas
 • — förmågan till mötesstrid utvecklas
 • — det regionala artilleriet upprätthålls och det operativa artilleriet inklusive det tunga raketartilleriet utvecklas
 • — soldaternas utrustning utvecklas
 • — pionjär- och skyddsmateriel förvaltas.
Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minröjningskapaciteten och kustförbandens rörlighet utvecklas.

 • — nya minröjningsfartyg tas i bruk
 • — stridsfartygens prestationsförmåga upprätthålls
 • — minerings- och röjningskapaciteten upprätthålls och utvecklas
 • — kustförbandens rörlighet och eldkraft upprätthålls
 • — undervattensförmågan utvecklas
 • — Flottilj 2020-upphandligen bereds.
Programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets prestationsförmåga upprätthålls.

 • — man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2) och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd
 • — uppbyggandet av markmålsförmågan fortsätter
 • — stridsbaserna utvecklas
 • — sådan materiel för elementär flygutbildning som avvecklas ersätts fortsättningsvis
 • — sådana kapaciteter inom luftvärnet som avvecklas ersätts.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens system för trupproduktion

Prestationsdugliga trupper i enlighet med truppstrukturen byggs upp och upprätthålls. Dessutom skapas förutsättningar för att ställa upp nya trupper.

 • — utvecklandet av stridsutbildningens inlärningsmiljö fortsätter.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning

Helhetsomfattande styrmetoder och enhetliga principer utvecklas. Med hjälp av dem strävar man efter att främja hanteringen av helheter, en övergripande karaktär, resultat, produktivitet och kostnadseffektivitet vid beslutsfattande och vid verkställande av beslut.

 • — forskningsdata produceras i första hand för Försvarsmaktens strategiska planering
 • — truppernas övningsverksamhet utvecklas och gemensamma lärandemiljöer förvaltas och utvecklas.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2019 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2019 (PVKEH 2019)

Inom programmet för utveckling av stöd för Försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning genomförs andra fasen av projektet för arméns elektroniska spaning.

Genom upphandlingar inom ramen för Försvarsmaktens utvecklingsprogram för logistiken fortsätter underhållet av Försvarsmaktens system och utrustning samt anskaffas reservdelar och reservutrustning.

Inom utvecklingsprogrammet för Försvarsmaktens trupproduktion utvecklas en sådan inomhussimulator för Försvarsmakten som gör det möjligt att ge undervisning i grundskjutningar och tillämpade skjutningar på ett kostnadseffektivt sätt samt i situationer som inte kan övas inom övrig utbildning.

Inom utvecklingsprogrammet för försvarets stridssystem upprätthålls truppernas rörlighet genom en modifiering av den nuvarande fordonsmaterielen. Åldrande fordon ersätts med nya eller genom tilläggsanskaffningar. För att utveckla och upprätthålla truppernas avvärjande förmåga och det lokala försvaret utvecklas granatkastarkompaniernas ledning, truppernas pansarvärnsförmåga och soldaternas förmåga att påverka. Genom ett projekt för arméns lufteldledning utvecklas arméns förmåga när det gäller Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning och internationellt kompatibel eldledningsförmåga avseende markmål. Genom ett projekt som gäller målangivning för arméns artilleribekämpning utvecklas förmågan att lokalisera motståndarens eldenheter. Inom utvecklingsprogrammet upprätthåller och utvecklar man också pionjärtruppernas förmåga att främja framryckningar och göra avspärrningar, utvecklar försvarets eldanvändningssystem, utvecklar skyddet för arméns trupper genom kamouflage och skyddstjänst samt skapar internationell kompatibilitet och annan materiel med beaktande av den internationella verksamhetsmiljön och förhållandena.

Inom programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret fortsätter utrustandet av flygvapnets stridsbaser samt utvecklas och kompletteras den materiella beredskapen för trupperna vid baserna så att den motsvarar den prestationsförmåga som förutsätts i den operativa planen.

Inom programmet för utveckling av sjöförsvarets stridssystem ersätts de prestationsförmågor som tas ur drift med en ny stridsfartygflottilj före år 2026 och skaffas minor för ubåtsbekämpning.

Det uppskattas att 598 888 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 9 190 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 164 449 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019) 11 227
Kostnadsnivåjustering (2017) -2 762
Nivåförändring (Flottilj 2020) 260 000
Nivåförändring av försvarsbudgeten (regeringsprogr. 2015) 20 000
Reparation av båtar i Jurmo-klassen 2 000
Överföring från moment 27.10.01 till följd av tidigare beslut 3 962
Sammanlagt 294 427

2019 budget 772 527 000
2018 I tilläggsb. 19 999 000
2018 budget 478 100 000
2017 bokslut 499 355 000