Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2019

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 941 795 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för Försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 800 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov

8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakt

1) År 2019 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 163 616 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2019).

2) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2018 minskas med 9 561 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 156 880 000 euro åren 2018—2022.

3) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 973,6 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 767,5 miljoner euro, utgifter för underhåll av materiel och utrustning av trupper (exkl. löner) 426,8 miljoner euro, fastighetsutgifter 270,0 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 146,3 miljoner euro samt övriga omkostnader 363,0 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt fr.o.m. 2019
           
Gamla beställningsfullmakter          
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000     6 000
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 95 131 93 897     189 028
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 8 986 6 380 5 600   20 966
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 25 045 13 330 8 754   47 129
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 4 581 4 581     9 162
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 106 510 28 762 1 860 5 160 142 292
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 243 253 149 950 16 214 5 160 414 577
           
Ny beställningsfullmakt          
Beställningsfullmakten för omkostnader 2019 7 507 110 090 37 489 8 530 163 616
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 7 507 110 090 37 489 8 530 163 616
           
Fullmakter sammanlagt 250 760 260 040 53 703 13 690 578 193

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 19 årsverken jämfört med år 2018. Minskningen föranleds i huvudsak av den i jämförelse med föregående år lägre graden tillsatta befattningar som legat som grund för personalplaneringen.

Med beställningsfullmakten för omkostnader 2019 tryggas de service- och underhållsavtal av systemen som användbarhetsmålen förutsätter, reservdelsanskaffningar med lång leveranstid samt behövliga andra tjänster 2019—2022.

Den nya beställningsfullmakten och den föreslagna ändringen av beställningsfullmakten för omkostnader 2018 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 891 766 1 973 293 1 973 631
Bruttoinkomster 33 761 32 062 31 836
Nettoutgifter 1 858 005 1 941 231 1 941 795
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 142 592    
— överförts till följande år 188 176    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 819 1 960 1 841
— övriga intäkter 15 994 16 501 15 669
Intäkter sammanlagt 18 813 18 461 17 510
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 18 095 16 527 16 340
— andel av samkostnader 328 1 009 300
Kostnader sammanlagt 18 423 17 536 16 640
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 390 925 870
Kostnadsmotsvarighet, % 102 105 105
       
Prisstöd 175 155 155
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 565 1 080 1 025

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019) 17 585
Försvarsmaktens servicecentral för bespisning (regeringsprogr. 2015) -2 000
Kostnadsnivåjustering (2017) -9 160
Lagen om militär underrättelseverksamhet 9 770
Ökning av antalet anställda (100 årsv.) 5 800
Överföring till moment 27.01.01 -1 100
Överföring till moment 27.10.18 till följd av tidigare beslut -3 962
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -8 867
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1 410
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -181
Indexhöjning av hyresutgifterna 1 236
Lönejusteringar 29 038
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -5 540
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2 509
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -251
Temporär sänkning av StPL-avgiften 2 816
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen -30 340
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -361
Sammanlagt 564

2019 budget 1 941 795 000
2018 I tilläggsb. -3 527 000
2018 budget 1 941 231 000
2017 bokslut 1 903 589 000