Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2019

10. Militärt försvarPDF-versio

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Den viktigaste mätaren av förvaltningsområdets genomslagskraft och resultatet av Försvarsmaktens verksamhet är Försvarsmaktens förmåga att fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Grunden för den är en krigstida kapacitet (produktion och kvalitetsledning), en ändamålsenlig fredstida organisation och verksamhetsmodell (funktionell effektivitet) och ett personalsystem som fyller kraven under krigstid och fredstid (hantering av mänskliga resurser).

För verksamheten vid Försvarsmakten ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Försvarsmakten har en militärstrategisk lägesbild som möjliggör en tillfredsställande förvarning
 • — Försvarsmakten övervakar den territoriella integriteten samt förebygger och vid behov avvärjer territoriekränkningar
 • — Försvarsmakten har beredskap att avvärja användning av eller hot om användning av militära maktmedel i hela landet
 • — Försvarsmakten kan fastställa var tyngdpunkten ligger i enlighet med vad varje situation kräver då den avvärjer användningen av militära maktmedel
 • — Försvarsmakten har beredskap att stödja andra myndigheter
 • — Försvarsmakten har beredskap att ge och ta emot internationellt bistånd.
Produktion och kvalitetsledning

Försvarsmaktens viktigaste produktion är prestationsdugliga trupper och system med vars hjälp lagstadgade uppgifter fullgörs. Dessa uppgifter konkretiseras under fredstid och har inom Försvarsmakten resulterat bl.a. i följande:

 • — Den territoriella integriteten har övervakats
 • — Man har reagerat på territoriekränkningar på det sätt som situationen krävt
 • — Den territoriella integriteten har tryggats
 • — En trupproduktion som följer kraven på underhåll av trupperna och systemen har genomförts
 • — Begärda handräckningsuppdrag har genomförts
 • — Trupper som krävs för nya militära krishanteringsinsatser har utbildats och utrustats.

De krigstida trupper som producerats och som uppfyller kraven på prestationsförmåga bedöms i Försvarsmaktens interna process. Som en del av verkställigheten av budgeten och resultatstyrningen går man årligen igenom den helhetsbild som omfattar användbarhet, underhåll av materiel, ammunition och de viktigaste projekten.

Nyckeltal för/föremål för uppföljning av produktion och kvalitetshantering
Produktion 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Utbildade beväringar (antal) 20 323 20 400 20 400
Terrängdygn för beväringarnas krigsövningar och andra terrängdygn (antal) 37 35 35
Reservister som utbildats i repetitionsövningar (antal) 18 135 18 000 18 000
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/
antal som placerats i krigstida trupper (%)
7,9 6,4 6,4
Flygtimmar, HN (antal) 8 797 9 000 8 800
Flygtimmar, NH90 (antal) 1 679 1 750 1 650
Fartygsdygn (antal) 1 204 1 300 1 300
Kvalitetsledning 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Antal utbildare/utbildningspluton (antal) 2,5 2,5 2,5
Utbildningens kvalitet (”armétiden” 1—5, slutenkäten för beväringarna) 4,2 4,0 4,0
Kvaliteten på utbildningen av reserven (allmänt vitsord 1—5, enkät för reservister) 3,8 3,8 3,8
Funktionell effektivitet

Den viktigaste mätaren av funktionell effektivitet är en ändamålsenlig organisation och verksamhetsmodell, så att prestationsförmågan under krigstid (krigstida trupper) kan produceras så kostnadseffektivt som möjligt utan att man ger avkall på kraven på prestationsförmågan. Försvarsmaktens verksamhetssätt utvecklas i anknytning till detta på bl.a. följande delområden:

 • — effektivisering av planeringen, genomförandet och uppföljningen av upphandlingsprocessen för försvarsmateriel
 • — partnerskap som syftar till att tjänster och beredskap kan säkerställas kostnadseffektivt i alla förhållanden
 • — fördjupning av försvarssamarbetet när det gäller upprätthållandet och uppbyggnaden av prestationsförmågorna
 • — kartläggning och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter, inklusive automatisering och digitalisering av förvaltningsområdets funktioner samt utnyttjande av automatisering och robotteknik inom det militära försvaret.
Nyckeltal för/föremål för uppföljning av funktionell effektivitet
Funktionell effektivitet 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Resurshushållning      
Pris per dag i beväringstjänst (euro) 46 47 47
Pris per dag i reservisttjänst (euro) 162 174 175
Priset för ett årsverke (euro) 57 271 57 047 58 439
Produktivitet      
Antal utbildade beväringar/antal som inlett beväringstjänst (%) 85 85 85
Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna/antal årsverken inom Försvarsmakten sammanlagt (%) 12 12 12
Lönsamhet      
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst 104 105 105
Hantering av mänskliga resurser

Vid utvecklandet av personalsystemet koncentrerar man sig på kärnverksamheten och strävar efter kostnadsbesparingar.

Försvarsmaktens personal
 • — Personalresurserna koncentreras till kärnfunktionerna: upprätthållandet av handlingsberedskapen, utbildandet av de värnpliktiga samt uppgifter inom upprätthållandet och utvecklandet av nya prestationsförmågor
 • — Vid utvecklandet av personalsystemet beaktas de krav som beredskapen samt den internationella samverkan och krishanteringen ställer
 • — En personal på 12 000 anställda är ett minimum för att kunna fullgöra de nuvarande uppgifterna
 • — Beläggningsnivån på Försvarsmaktens uppgifter ska vara så hög som möjligt.
Värnplikt
 • — Den totala krigstida styrkan ökas så att den uppgår till 280 000 man
 • — Utvecklandet av militärtjänst för kvinnor fortsätter
 • — Man uppmuntrar kvinnor att söka sig till krishanteringsuppgifter
 • — Uppbåden förbättras genom att digitala informationstjänster utvecklas
 • — Under värnpliktstjänsten utnyttjas allt mer de värnpliktigas specialkompetens
 • — I värnpliktstjänsten utnyttjas allt mer nät-, virtual- och simuleringssystem
 • — Reservisternas kompetens utnyttjas bättre än för närvarande i de krigstida trupperna
 • — Försvarsviljan stöds genom högklassig utbildning av värnpliktiga.
Frivilligt försvarsarbete
 • — Försvarsutbildningsföreningens ställning som Försvarsmaktens samarbetspartner utvecklas.
Nyckeltal/föremål för uppföljning i fråga om hantering av mänskliga resurser
Hantering av mänskliga resurser 2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
       
Antal årsverken (mom. 27.10.01, årsv.) 11 742 11 963 11 944
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 7,2 under 8,0 under 8,0
Arbetstillfredsställelse totalt (arbetsklimat, 1—5) 4,1 4,1 4,1

Det militära försvarets utgifter (exkl. moms)

2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
uppskattning
miljoner euro % miljoner euro % miljoner euro %
             
Utgifter för materiell beredskap sammanlagt 850 36,7 941 38,8 1 200 44,3
— Anskaffning av försvarsmateriel 457   483   773  
— Utrustande av trupper med omkostnadsfinansiering (exkl. löner) 49   68   43  
— Underhåll av materiel (exkl. löner) 344   390   384  
Fasta personalutgifter 674 29,1 677 27,9 677 25,0
Utgifter för fastigheter 256 11,0 263 10,8 270 10,0
Övriga utgifter för det militära försvaret 537 23,2 545 22,5 560 20,7
Sammanlagt 2 317 100 2 426 100 2 707 100

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 941 795 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för Försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 800 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov

8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakt

1) År 2019 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 163 616 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2019).

2) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2018 minskas med 9 561 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 156 880 000 euro åren 2018—2022.

3) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:Momentets bruttoutgifter på 1 973,6 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 767,5 miljoner euro, utgifter för underhåll av materiel och utrustning av trupper (exkl. löner) 426,8 miljoner euro, fastighetsutgifter 270,0 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 146,3 miljoner euro samt övriga omkostnader 363,0 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 Sammanlagt fr.o.m. 2019
           
Gamla beställningsfullmakter          
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI) 3 000 3 000     6 000
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog) 95 131 93 897     189 028
Beställningsfullmakten för omkostnader 2016 8 986 6 380 5 600   20 966
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017 25 045 13 330 8 754   47 129
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning 4 581 4 581     9 162
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018 106 510 28 762 1 860 5 160 142 292
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 243 253 149 950 16 214 5 160 414 577
           
Ny beställningsfullmakt          
Beställningsfullmakten för omkostnader 2019 7 507 110 090 37 489 8 530 163 616
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 7 507 110 090 37 489 8 530 163 616
           
Fullmakter sammanlagt 250 760 260 040 53 703 13 690 578 193

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 19 årsverken jämfört med år 2018. Minskningen föranleds i huvudsak av den i jämförelse med föregående år lägre graden tillsatta befattningar som legat som grund för personalplaneringen.

Med beställningsfullmakten för omkostnader 2019 tryggas de service- och underhållsavtal av systemen som användbarhetsmålen förutsätter, reservdelsanskaffningar med lång leveranstid samt behövliga andra tjänster 2019—2022.

Den nya beställningsfullmakten och den föreslagna ändringen av beställningsfullmakten för omkostnader 2018 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 891 766 1 973 293 1 973 631
Bruttoinkomster 33 761 32 062 31 836
Nettoutgifter 1 858 005 1 941 231 1 941 795
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 142 592    
— överförts till följande år 188 176    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 2 819 1 960 1 841
— övriga intäkter 15 994 16 501 15 669
Intäkter sammanlagt 18 813 18 461 17 510
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 18 095 16 527 16 340
— andel av samkostnader 328 1 009 300
Kostnader sammanlagt 18 423 17 536 16 640
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 390 925 870
Kostnadsmotsvarighet, % 102 105 105
       
Prisstöd 175 155 155
       
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd 565 1 080 1 025

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019) 17 585
Försvarsmaktens servicecentral för bespisning (regeringsprogr. 2015) -2 000
Kostnadsnivåjustering (2017) -9 160
Lagen om militär underrättelseverksamhet 9 770
Ökning av antalet anställda (100 årsv.) 5 800
Överföring till moment 27.01.01 -1 100
Överföring till moment 27.10.18 till följd av tidigare beslut -3 962
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -8 867
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -1 410
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -181
Indexhöjning av hyresutgifterna 1 236
Lönejusteringar 29 038
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -5 540
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2 509
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -251
Temporär sänkning av StPL-avgiften 2 816
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen -30 340
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -361
Sammanlagt 564

2019 budget 1 941 795 000
2018 I tilläggsb. -3 527 000
2018 budget 1 941 231 000
2017 bokslut 1 903 589 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 772 527 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 164 449 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2019 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 69 575 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten, PVKEH 2019).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2019 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2019.

2) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023– Sammanlagt
fr.o.m.
2019
             
Gamla beställningsfullmakter            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2012) 25 000         25 000
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2014) 25 186 22 000       47 186
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2015) 12 500         12 500
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2016) 12 000 12 355       24 355
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2017) 124 127 97 723 27 299 25 772 73 358 348 279
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2018) 381 980 283 210 249 490 180 490 422 600 1 517 770
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt 580 793 415 288 276 789 206 262 495 958 1 975 090
             
Ny beställningsfullmakt            
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2019) 18 095 32 035 16 545 2 900 - 69 575
Ny beställningsfullmakt sammanlagt 18 095 32 035 16 545 2 900 - 69 575
             
Fullmakter sammanlagt 598 888 447 323 293 334 209 162 495 958 2 044 665

Den materiella utvecklingen av Försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för Försvarsmakten och på de prestationsförmågor som ska utvecklas genom dem:

Utvecklingsprogram / Prestationsförmåga / Mål
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av Försvarsmaktens samlade prestationsförmåga och stöder ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägesmedvetenheten och införa säkrade operativa informationstekniska tjänster. Myndigheternas gemensamma ledningssystem och vardagslösningar utnyttjas som stöd för stridsledningssystemet.

 • — försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
 • — bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
 • — dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för den informationstekniska plattformen utvecklas
 • — informationsförvaltningen förnyas, den informationstekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas; personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa it-miljön
 • — utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
 • — utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar Försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder
 • — cyberförsvarsförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stöd för Försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och den övervaknings- och mållägesbild som behövs som stöd för beslutsfattandet samt för ledningen av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

 • — datainsamlings- och analysförmågan upprätthålls och utvecklas
 • — medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
 • — kompetensen för luftburen spaning och övervakning upprätthålls och utvecklas
 • — informationssystemet för spaning förvaltas
 • — skapandet av Försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas
 • — den militära underrättelseinhämtningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas.
Utvecklingsprogrammet för den samlade prestationsförmågan hos Försvarsmaktens stridssystem

Den prestationsförmåga med vilken man operativt inverkar på betydande objekt byggs upp och upprätthålls.

 • — ammunition för fjärrpåverkan skaffas
 • — uppbyggnaden av Försvarsmaktens specialtrupper och helikoptersystem fortsätter
 • — anskaffningen av en ersättande sjömålsrobot inleds.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens logistik

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem förvaltas. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

 • — utrustandet av logistiktrupperna fortsätter och utrustandet av vapenslagstruppernas underhåll inleds
 • — lufttransportförmågan utvecklas och upprätthålls
 • — för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materielanskaffningarna för territoriella trupper
 • — anskaffningen av ammunition och reservdelar fortsätter.
Programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret

De territoriella och operativa truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas prestationsförmåga upprätthålls.

 • — arméns taktiska och operativa rörlighet upprätthålls och utvecklas
 • — förmågan till mötesstrid utvecklas
 • — det regionala artilleriet upprätthålls och det operativa artilleriet inklusive det tunga raketartilleriet utvecklas
 • — soldaternas utrustning utvecklas
 • — pionjär- och skyddsmateriel förvaltas.
Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minröjningskapaciteten och kustförbandens rörlighet utvecklas.

 • — nya minröjningsfartyg tas i bruk
 • — stridsfartygens prestationsförmåga upprätthålls
 • — minerings- och röjningskapaciteten upprätthålls och utvecklas
 • — kustförbandens rörlighet och eldkraft upprätthålls
 • — undervattensförmågan utvecklas
 • — Flottilj 2020-upphandligen bereds.
Programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets prestationsförmåga upprätthålls.

 • — man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2) och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd
 • — uppbyggandet av markmålsförmågan fortsätter
 • — stridsbaserna utvecklas
 • — sådan materiel för elementär flygutbildning som avvecklas ersätts fortsättningsvis
 • — sådana kapaciteter inom luftvärnet som avvecklas ersätts.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens system för trupproduktion

Prestationsdugliga trupper i enlighet med truppstrukturen byggs upp och upprätthålls. Dessutom skapas förutsättningar för att ställa upp nya trupper.

 • — utvecklandet av stridsutbildningens inlärningsmiljö fortsätter.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning

Helhetsomfattande styrmetoder och enhetliga principer utvecklas. Med hjälp av dem strävar man efter att främja hanteringen av helheter, en övergripande karaktär, resultat, produktivitet och kostnadseffektivitet vid beslutsfattande och vid verkställande av beslut.

 • — forskningsdata produceras i första hand för Försvarsmaktens strategiska planering
 • — truppernas övningsverksamhet utvecklas och gemensamma lärandemiljöer förvaltas och utvecklas.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2019 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2019 (PVKEH 2019)

Inom programmet för utveckling av stöd för Försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning genomförs andra fasen av projektet för arméns elektroniska spaning.

Genom upphandlingar inom ramen för Försvarsmaktens utvecklingsprogram för logistiken fortsätter underhållet av Försvarsmaktens system och utrustning samt anskaffas reservdelar och reservutrustning.

Inom utvecklingsprogrammet för Försvarsmaktens trupproduktion utvecklas en sådan inomhussimulator för Försvarsmakten som gör det möjligt att ge undervisning i grundskjutningar och tillämpade skjutningar på ett kostnadseffektivt sätt samt i situationer som inte kan övas inom övrig utbildning.

Inom utvecklingsprogrammet för försvarets stridssystem upprätthålls truppernas rörlighet genom en modifiering av den nuvarande fordonsmaterielen. Åldrande fordon ersätts med nya eller genom tilläggsanskaffningar. För att utveckla och upprätthålla truppernas avvärjande förmåga och det lokala försvaret utvecklas granatkastarkompaniernas ledning, truppernas pansarvärnsförmåga och soldaternas förmåga att påverka. Genom ett projekt för arméns lufteldledning utvecklas arméns förmåga när det gäller Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning och internationellt kompatibel eldledningsförmåga avseende markmål. Genom ett projekt som gäller målangivning för arméns artilleribekämpning utvecklas förmågan att lokalisera motståndarens eldenheter. Inom utvecklingsprogrammet upprätthåller och utvecklar man också pionjärtruppernas förmåga att främja framryckningar och göra avspärrningar, utvecklar försvarets eldanvändningssystem, utvecklar skyddet för arméns trupper genom kamouflage och skyddstjänst samt skapar internationell kompatibilitet och annan materiel med beaktande av den internationella verksamhetsmiljön och förhållandena.

Inom programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret fortsätter utrustandet av flygvapnets stridsbaser samt utvecklas och kompletteras den materiella beredskapen för trupperna vid baserna så att den motsvarar den prestationsförmåga som förutsätts i den operativa planen.

Inom programmet för utveckling av sjöförsvarets stridssystem ersätts de prestationsförmågor som tas ur drift med en ny stridsfartygflottilj före år 2026 och skaffas minor för ubåtsbekämpning.

Det uppskattas att 598 888 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 9 190 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 164 449 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019) 11 227
Kostnadsnivåjustering (2017) -2 762
Nivåförändring (Flottilj 2020) 260 000
Nivåförändring av försvarsbudgeten (regeringsprogr. 2015) 20 000
Reparation av båtar i Jurmo-klassen 2 000
Överföring från moment 27.10.01 till följd av tidigare beslut 3 962
Sammanlagt 294 427

2019 budget 772 527 000
2018 I tilläggsb. 19 999 000
2018 budget 478 100 000
2017 bokslut 499 355 000

(19.) Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2018 budget 4 600 000
2017 bokslut 4 600 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 052 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten
Funktionell effektivitet 2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
       
Resurshushållning      
De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (euro) 39 47 47
Produktivitet      
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt)/antal årsverken för Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (dygn) 2 010 1 558 1 558
Produktion och kvalitetsledning 2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
       
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (dygn) 68 740 51 000 51 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar 3 838 5 000 5 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—5 4,42 4,00 4,00

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry 23
Sammanlagt 23

2019 budget 2 052 000
2018 budget 2 029 000
2017 bokslut 2 029 000