Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
              01. Försvarsmaktens omkostnader
              18. Anskaffning av försvarsmateriel
              (19.) Modifiering av Hawk Mk 51-plan
              50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

10. Militärt försvarPDF-versio

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Den viktigaste mätaren av förvaltningsområdets genomslagskraft och resultatet av Försvarsmaktens verksamhet är Försvarsmaktens förmåga att fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Grunden för den är en krigstida kapacitet (produktion och kvalitetsledning), en ändamålsenlig fredstida organisation och verksamhetsmodell (funktionell effektivitet) och ett personalsystem som fyller kraven under krigstid och fredstid (hantering av mänskliga resurser).

För verksamheten vid Försvarsmakten ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Försvarsmakten har en militärstrategisk lägesbild som möjliggör en tillfredsställande förvarning
 • — Försvarsmakten övervakar den territoriella integriteten samt förebygger och vid behov avvärjer territoriekränkningar
 • — Försvarsmakten har beredskap att avvärja användning av eller hot om användning av militära maktmedel i hela landet
 • — Försvarsmakten kan fastställa var tyngdpunkten ligger i enlighet med vad varje situation kräver då den avvärjer användningen av militära maktmedel
 • — Försvarsmakten har beredskap att stödja andra myndigheter
 • — Försvarsmakten har beredskap att ge och ta emot internationellt bistånd.
Produktion och kvalitetsledning

Försvarsmaktens viktigaste produktion är prestationsdugliga trupper och system med vars hjälp lagstadgade uppgifter fullgörs. Dessa uppgifter konkretiseras under fredstid och har inom Försvarsmakten resulterat bl.a. i följande:

 • — Den territoriella integriteten har övervakats
 • — Man har reagerat på territoriekränkningar på det sätt som situationen krävt
 • — Den territoriella integriteten har tryggats
 • — En trupproduktion som följer kraven på underhåll av trupperna och systemen har genomförts
 • — Begärda handräckningsuppdrag har genomförts
 • — Trupper som krävs för nya militära krishanteringsinsatser har utbildats och utrustats.

De krigstida trupper som producerats och som uppfyller kraven på prestationsförmåga bedöms i Försvarsmaktens interna process. Som en del av verkställigheten av budgeten och resultatstyrningen går man årligen igenom den helhetsbild som omfattar användbarhet, underhåll av materiel, ammunition och de viktigaste projekten.

Nyckeltal för/föremål för uppföljning av produktion och kvalitetshantering
Produktion2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Utbildade beväringar (antal)20 32320 40020 400
Terrängdygn för beväringarnas krigsövningar och andra terrängdygn (antal)373535
Reservister som utbildats i repetitionsövningar (antal)18 13518 00018 000
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/
antal som placerats i krigstida trupper (%)
7,96,46,4
Flygtimmar, HN (antal)8 7979 0008 800
Flygtimmar, NH90 (antal)1 6791 7501 650
Fartygsdygn (antal)1 2041 3001 300
Kvalitetsledning2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Antal utbildare/utbildningspluton (antal)2,52,52,5
Utbildningens kvalitet (”armétiden” 1—5, slutenkäten för beväringarna)4,24,04,0
Kvaliteten på utbildningen av reserven (allmänt vitsord 1—5, enkät för reservister)3,83,83,8
Funktionell effektivitet

Den viktigaste mätaren av funktionell effektivitet är en ändamålsenlig organisation och verksamhetsmodell, så att prestationsförmågan under krigstid (krigstida trupper) kan produceras så kostnadseffektivt som möjligt utan att man ger avkall på kraven på prestationsförmågan. Försvarsmaktens verksamhetssätt utvecklas i anknytning till detta på bl.a. följande delområden:

 • — effektivisering av planeringen, genomförandet och uppföljningen av upphandlingsprocessen för försvarsmateriel
 • — partnerskap som syftar till att tjänster och beredskap kan säkerställas kostnadseffektivt i alla förhållanden
 • — fördjupning av försvarssamarbetet när det gäller upprätthållandet och uppbyggnaden av prestationsförmågorna
 • — kartläggning och utnyttjande av digitaliseringens möjligheter, inklusive automatisering och digitalisering av förvaltningsområdets funktioner samt utnyttjande av automatisering och robotteknik inom det militära försvaret.
Nyckeltal för/föremål för uppföljning av funktionell effektivitet
Funktionell effektivitet2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Resurshushållning   
Pris per dag i beväringstjänst (euro)464747
Pris per dag i reservisttjänst (euro)162174175
Priset för ett årsverke (euro)57 27157 04758 439
Produktivitet   
Antal utbildade beväringar/antal som inlett beväringstjänst (%)858585
Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna/antal årsverken inom Försvarsmakten sammanlagt (%)121212
Lönsamhet   
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst104105105
Hantering av mänskliga resurser

Vid utvecklandet av personalsystemet koncentrerar man sig på kärnverksamheten och strävar efter kostnadsbesparingar.

Försvarsmaktens personal
 • — Personalresurserna koncentreras till kärnfunktionerna: upprätthållandet av handlingsberedskapen, utbildandet av de värnpliktiga samt uppgifter inom upprätthållandet och utvecklandet av nya prestationsförmågor
 • — Vid utvecklandet av personalsystemet beaktas de krav som beredskapen samt den internationella samverkan och krishanteringen ställer
 • — En personal på 12 000 anställda är ett minimum för att kunna fullgöra de nuvarande uppgifterna
 • — Beläggningsnivån på Försvarsmaktens uppgifter ska vara så hög som möjligt.
Värnplikt
 • — Den totala krigstida styrkan ökas så att den uppgår till 280 000 man
 • — Utvecklandet av militärtjänst för kvinnor fortsätter
 • — Man uppmuntrar kvinnor att söka sig till krishanteringsuppgifter
 • — Uppbåden förbättras genom att digitala informationstjänster utvecklas
 • — Under värnpliktstjänsten utnyttjas allt mer de värnpliktigas specialkompetens
 • — I värnpliktstjänsten utnyttjas allt mer nät-, virtual- och simuleringssystem
 • — Reservisternas kompetens utnyttjas bättre än för närvarande i de krigstida trupperna
 • — Försvarsviljan stöds genom högklassig utbildning av värnpliktiga.
Frivilligt försvarsarbete
 • — Försvarsutbildningsföreningens ställning som Försvarsmaktens samarbetspartner utvecklas.
Nyckeltal/föremål för uppföljning i fråga om hantering av mänskliga resurser
Hantering av mänskliga resurser2017
utfall
2018
prognos
2019
uppskattning
    
Antal årsverken (mom. 27.10.01, årsv.)11 74211 96311 944
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)7,2under 8,0under 8,0
Arbetstillfredsställelse totalt (arbetsklimat, 1—5)4,14,14,1

Det militära försvarets utgifter (exkl. moms)

2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
uppskattning
miljoner euro%miljoner euro%miljoner euro%
       
Utgifter för materiell beredskap sammanlagt85036,794138,81 20044,3
— Anskaffning av försvarsmateriel457 483 773 
— Utrustande av trupper med omkostnadsfinansiering (exkl. löner)49 68 43 
— Underhåll av materiel (exkl. löner)344 390 384 
Fasta personalutgifter67429,167727,967725,0
Utgifter för fastigheter25611,026310,827010,0
Övriga utgifter för det militära försvaret53723,254522,556020,7
Sammanlagt2 3171002 4261002 707100

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 941 795 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för Försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för Försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) till betalning av de hyresandelar för Försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 1 800 000 euro

3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till Försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) till utgifter för Frihetskorsets Orden

6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar Försvarsmaktens behov

8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst.

Fullmakt

1) År 2019 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 163 616 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2019).

2) Det maximala beloppet för beställningsfullmakten för omkostnader 2018 minskas med 9 561 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 156 880 000 euro åren 2018—2022.

3) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för Försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring: Momentets bruttoutgifter på 1 973,6 miljoner euro beräknas bli fördelade på följande sätt: löneutgifter 767,5 miljoner euro, utgifter för underhåll av materiel och utrustning av trupper (exkl. löner) 426,8 miljoner euro, fastighetsutgifter 270,0 miljoner euro, utgifter för de värnpliktigas utbildning och underhåll (exkl. löner) 146,3 miljoner euro samt övriga omkostnader 363,0 miljoner euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 2019202020212022Sammanlagt fr.o.m. 2019
      
Gamla beställningsfullmakter     
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI)3 0003 000  6 000
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)95 13193 897  189 028
Beställningsfullmakten för omkostnader 20168 9866 3805 600 20 966
Beställningsfullmakten för omkostnader 201725 04513 3308 754 47 129
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning4 5814 581  9 162
Beställningsfullmakten för omkostnader 2018106 51028 7621 8605 160142 292
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt243 253149 95016 2145 160414 577
      
Ny beställningsfullmakt     
Beställningsfullmakten för omkostnader 20197 507110 09037 4898 530163 616
Ny beställningsfullmakt sammanlagt7 507110 09037 4898 530163 616
      
Fullmakter sammanlagt250 760260 04053 70313 690578 193

Det antal anställda som avlönas med anslag under momentet minskar med 19 årsverken jämfört med år 2018. Minskningen föranleds i huvudsak av den i jämförelse med föregående år lägre graden tillsatta befattningar som legat som grund för personalplaneringen.

Med beställningsfullmakten för omkostnader 2019 tryggas de service- och underhållsavtal av systemen som användbarhetsmålen förutsätter, reservdelsanskaffningar med lång leveranstid samt behövliga andra tjänster 2019—2022.

Den nya beställningsfullmakten och den föreslagna ändringen av beställningsfullmakten för omkostnader 2018 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 891 7661 973 2931 973 631
Bruttoinkomster33 76132 06231 836
Nettoutgifter1 858 0051 941 2311 941 795
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år142 592  
— överförts till följande år188 176  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 8191 9601 841
— övriga intäkter15 99416 50115 669
Intäkter sammanlagt18 81318 46117 510
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader18 09516 52716 340
— andel av samkostnader3281 009300
Kostnader sammanlagt18 42317 53616 640
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)390925870
Kostnadsmotsvarighet, %102105105
    
Prisstöd175155155
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd5651 0801 025

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019)17 585
Försvarsmaktens servicecentral för bespisning (regeringsprogr. 2015)-2 000
Kostnadsnivåjustering (2017)-9 160
Lagen om militär underrättelseverksamhet9 770
Ökning av antalet anställda (100 årsv.)5 800
Överföring till moment 27.01.01-1 100
Överföring till moment 27.10.18 till följd av tidigare beslut-3 962
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-8 867
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-1 410
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-181
Indexhöjning av hyresutgifterna1 236
Lönejusteringar29 038
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-5 540
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2 509
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-251
Temporär sänkning av StPL-avgiften2 816
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen-30 340
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-361
Sammanlagt564

2019 budget1 941 795 000
2018 I tilläggsb.-3 527 000
2018 budget1 941 231 000
2017 bokslut1 903 589 000

18. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 772 527 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna

2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och Försvarsmaktens säkerhetsupphandling

3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig.

Av anslaget får högst 164 449 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.

Fullmakt

1) År 2019 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga, så att de åren 2019—2022, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 69 575 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten, PVKEH 2019).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2019 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2019.

2) År 2019 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Förklaring:

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 20192020202120222023–Sammanlagt
fr.o.m.
2019
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2012)25 000    25 000
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2014)25 18622 000   47 186
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2015)12 500    12 500
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2016)12 00012 355   24 355
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2017)124 12797 72327 29925 77273 358348 279
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2018)381 980283 210249 490180 490422 6001 517 770
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt580 793415 288276 789206 262495 9581 975 090
       
Ny beställningsfullmakt      
Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten (PVKEH 2019)18 09532 03516 5452 900-69 575
Ny beställningsfullmakt sammanlagt18 09532 03516 5452 900-69 575
       
Fullmakter sammanlagt598 888447 323293 334209 162495 9582 044 665

Den materiella utvecklingen av Försvarsmakten grundar sig på följande utvecklingsprogram för Försvarsmakten och på de prestationsförmågor som ska utvecklas genom dem:

Utvecklingsprogram / Prestationsförmåga / Mål
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens ledning

Man bygger upp ett ledningssystem som stöder utnyttjandet av Försvarsmaktens samlade prestationsförmåga och stöder ledningen av gemensamma insatser genom att utöka den samlade lägesmedvetenheten och införa säkrade operativa informationstekniska tjänster. Myndigheternas gemensamma ledningssystem och vardagslösningar utnyttjas som stöd för stridsledningssystemet.

 • — försvarsgrenarnas fristående system och program byts ut mot ett gemensamt ledningssystem
 • — bättre förutsättningar för ledning av insatserna skapas genom att tekniska strukturer och tjänster omarbetas och förnyas
 • — dataöverföringen inom integrerad spaning, övervakning och ledning samt anslutningsförmågan för den informationstekniska plattformen utvecklas
 • — informationsförvaltningen förnyas, den informationstekniska integreringen genomförs och statsförvaltningens interna samarbete inom informationsservicen och andra lösningar som bygger på partnerskap utökas; personalresurser överförs från den administrativa informationsservicen till den operativa it-miljön
 • — utnyttjandet av systemen för verksamhetsstyrning ökas med målet att förbättra funktionssäkerheten och kostnadseffektiviteten
 • — utarbetandet av arkitekturen för ett spanings-, övervaknings- och ledningssystem som är gemensamt för alla försvarsgrenar och motsvarar Försvarsmaktens behov på 2020-talet fortsätter, och därigenom möjliggörs ett internationellt elektroniskt utbyte av information och lägesbilder
 • — cyberförsvarsförmågan utvecklas.
Programmet för utveckling av stöd för Försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning

Den förvarningsförmåga, den omvärldsuppfattning och den övervaknings- och mållägesbild som behövs som stöd för beslutsfattandet samt för ledningen av gemensamma insatser upprätthålls och utvecklas.

 • — datainsamlings- och analysförmågan upprätthålls och utvecklas
 • — medeldistans- och fjärrövervakningen inom luftövervakningen upprätthålls
 • — kompetensen för luftburen spaning och övervakning upprätthålls och utvecklas
 • — informationssystemet för spaning förvaltas
 • — skapandet av Försvarsmaktens gemensamma mållägesbild utvecklas
 • — den militära underrättelseinhämtningens förmåga att stödja eldanvändning och verkan utvecklas.
Utvecklingsprogrammet för den samlade prestationsförmågan hos Försvarsmaktens stridssystem

Den prestationsförmåga med vilken man operativt inverkar på betydande objekt byggs upp och upprätthålls.

 • — ammunition för fjärrpåverkan skaffas
 • — uppbyggnaden av Försvarsmaktens specialtrupper och helikoptersystem fortsätter
 • — anskaffningen av en ersättande sjömålsrobot inleds.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens logistik

Försvarsmaktens gemensamma logistiksystem förvaltas. Genom systemet garanteras truppernas funktionsförmåga.

 • — utrustandet av logistiktrupperna fortsätter och utrustandet av vapenslagstruppernas underhåll inleds
 • — lufttransportförmågan utvecklas och upprätthålls
 • — för att avhjälpa bristerna i kompletterings-, transport- och underhållssystemet fortsätter man materielanskaffningarna för territoriella trupper
 • — anskaffningen av ammunition och reservdelar fortsätter.
Programmet för utveckling av stridssystemet för markförsvaret

De territoriella och operativa truppernas eldkraft, skydd och rörlighet utvecklas och de operativa truppernas prestationsförmåga upprätthålls.

 • — arméns taktiska och operativa rörlighet upprätthålls och utvecklas
 • — förmågan till mötesstrid utvecklas
 • — det regionala artilleriet upprätthålls och det operativa artilleriet inklusive det tunga raketartilleriet utvecklas
 • — soldaternas utrustning utvecklas
 • — pionjär- och skyddsmateriel förvaltas.
Programmet för utveckling av sjöförsvaret

Tryggandet av sjöförbindelserna, minröjningskapaciteten och kustförbandens rörlighet utvecklas.

 • — nya minröjningsfartyg tas i bruk
 • — stridsfartygens prestationsförmåga upprätthålls
 • — minerings- och röjningskapaciteten upprätthålls och utvecklas
 • — kustförbandens rörlighet och eldkraft upprätthålls
 • — undervattensförmågan utvecklas
 • — Flottilj 2020-upphandligen bereds.
Programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret

Luftvärnets och Hornet-systemets prestationsförmåga upprätthålls.

 • — man fortsätter uppdateringen av Hornet-avvärjningsjaktplanen för att bevara deras livslängd (MLU2) och anskaffar sådan kritisk reservutrustning och sådana kritiska delar till maskiner och motorer som tryggar jaktplansutrustningens livslängd
 • — uppbyggandet av markmålsförmågan fortsätter
 • — stridsbaserna utvecklas
 • — sådan materiel för elementär flygutbildning som avvecklas ersätts fortsättningsvis
 • — sådana kapaciteter inom luftvärnet som avvecklas ersätts.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens system för trupproduktion

Prestationsdugliga trupper i enlighet med truppstrukturen byggs upp och upprätthålls. Dessutom skapas förutsättningar för att ställa upp nya trupper.

 • — utvecklandet av stridsutbildningens inlärningsmiljö fortsätter.
Programmet för utveckling av Försvarsmaktens system för verksamhetsstyrning

Helhetsomfattande styrmetoder och enhetliga principer utvecklas. Med hjälp av dem strävar man efter att främja hanteringen av helheter, en övergripande karaktär, resultat, produktivitet och kostnadseffektivitet vid beslutsfattande och vid verkställande av beslut.

 • — forskningsdata produceras i första hand för Försvarsmaktens strategiska planering
 • — truppernas övningsverksamhet utvecklas och gemensamma lärandemiljöer förvaltas och utvecklas.

Såväl de tidigare godkända beställningsfullmakterna som den nya beställningsfullmakten PVKEH 2019 inklusive alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2019 (PVKEH 2019)

Inom programmet för utveckling av stöd för Försvarsmaktens spaning, övervakning och målanvisning genomförs andra fasen av projektet för arméns elektroniska spaning.

Genom upphandlingar inom ramen för Försvarsmaktens utvecklingsprogram för logistiken fortsätter underhållet av Försvarsmaktens system och utrustning samt anskaffas reservdelar och reservutrustning.

Inom utvecklingsprogrammet för Försvarsmaktens trupproduktion utvecklas en sådan inomhussimulator för Försvarsmakten som gör det möjligt att ge undervisning i grundskjutningar och tillämpade skjutningar på ett kostnadseffektivt sätt samt i situationer som inte kan övas inom övrig utbildning.

Inom utvecklingsprogrammet för försvarets stridssystem upprätthålls truppernas rörlighet genom en modifiering av den nuvarande fordonsmaterielen. Åldrande fordon ersätts med nya eller genom tilläggsanskaffningar. För att utveckla och upprätthålla truppernas avvärjande förmåga och det lokala försvaret utvecklas granatkastarkompaniernas ledning, truppernas pansarvärnsförmåga och soldaternas förmåga att påverka. Genom ett projekt för arméns lufteldledning utvecklas arméns förmåga när det gäller Försvarsmaktens gemensamma eldanvändning och internationellt kompatibel eldledningsförmåga avseende markmål. Genom ett projekt som gäller målangivning för arméns artilleribekämpning utvecklas förmågan att lokalisera motståndarens eldenheter. Inom utvecklingsprogrammet upprätthåller och utvecklar man också pionjärtruppernas förmåga att främja framryckningar och göra avspärrningar, utvecklar försvarets eldanvändningssystem, utvecklar skyddet för arméns trupper genom kamouflage och skyddstjänst samt skapar internationell kompatibilitet och annan materiel med beaktande av den internationella verksamhetsmiljön och förhållandena.

Inom programmet för utveckling av stridssystemet för luftförsvaret fortsätter utrustandet av flygvapnets stridsbaser samt utvecklas och kompletteras den materiella beredskapen för trupperna vid baserna så att den motsvarar den prestationsförmåga som förutsätts i den operativa planen.

Inom programmet för utveckling av sjöförsvarets stridssystem ersätts de prestationsförmågor som tas ur drift med en ny stridsfartygflottilj före år 2026 och skaffas minor för ubåtsbekämpning.

Det uppskattas att 598 888 000 euro av anslaget kommer att användas till betalning av utgifter för de beställningsfullmakter som beviljats, 9 190 000 euro att användas till betalning av utgifter för förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter samt 164 449 000 euro att användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Föregripande kostnadsnivåjustering (2019)11 227
Kostnadsnivåjustering (2017)-2 762
Nivåförändring (Flottilj 2020)260 000
Nivåförändring av försvarsbudgeten (regeringsprogr. 2015)20 000
Reparation av båtar i Jurmo-klassen2 000
Överföring från moment 27.10.01 till följd av tidigare beslut3 962
Sammanlagt294 427

2019 budget772 527 000
2018 I tilläggsb.19 999 000
2018 budget478 100 000
2017 bokslut499 355 000

(19.) Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)

Förklaring: Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.


2018 budget4 600 000
2017 bokslut4 600 000

50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 052 000 euro.

Anslaget får användas

1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet

2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta

3) till utgifter för vårdande av de stupades minne.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten
Funktionell effektivitet2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
    
Resurshushållning   
De årliga kostnaderna för Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt)/antalet utbildningsdygn för verksamheten (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (euro)394747
Produktivitet   
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt)/antal årsverken för Försvarsutbildningsföreningens anställda personal som arbetar med verksamheten (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (dygn)2 0101 5581 558
Produktion och kvalitetsledning2017
utfall
2018
prognos
2019
mål
    
Antalet utbildningsdygn i den utbildning som ingår i Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter (exkl. den militära utbildning som Försvarsmakten beställt) (dygn)68 74051 00051 000
Sådan utbildning för utbildare som ges för att förbättra kvaliteten på Försvarsutbildningsföreningens utbildning, antal utbildningsdagar3 8385 0005 000
Utvärdering av Försvarsutbildningsföreningens kurser (deltagarnas utvärdering) på skalan 1—54,424,004,00

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry23
Sammanlagt23

2019 budget2 052 000
2018 budget2 029 000
2017 bokslut2 029 000