Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering

Statsbudgeten 2019

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 612 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.

Förklaring:Av anslaget används uppskattningsvis 654 000 euro för internationella medlemsavgifter och 1 010 000 euro för forsknings- och utredningsverksamhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 688 14 131 15 658
Bruttoinkomster 75 46 46
Nettoutgifter 15 613 14 085 15 612
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 859    
— överförts till följande år 2 956    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -4
Lagen om militär underrättelseverksamhet 180
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 25
Överföring från moment 27.10.01 1 100
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Lönejusteringar 361
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -96
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -33
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 102
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring 2
Sammanlagt 1 527

2019 budget 15 612 000
2018 I tilläggsb. 198 000
2018 budget 14 085 000
2017 bokslut 14 710 000