Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
              01. Försvarsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Försvarspolitik och förvaltningPDF-versio

Förklaring:

FÖRSVARSMINISTERIET

Som en del av statsrådet och som ledare av sitt förvaltningsområde svarar försvarsministeriet för styrningen, beredningen och uppföljningen av försvarspolitiken och försvarssamarbetet, det militära försvaret, stödjandet av andra myndigheter och av den militära krishanteringen samt för samordnandet av den övergripande säkerheten i samhället. Inom verksamheten prioriteras tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för det militära försvaret på 2020-talet som en del av den övergripande säkerheten.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsministeriet ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — genomförande av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse och av riktlinjerna i den försvarspolitiska redogörelsen inom förvaltningsområdet
 • — beaktande av de möjligheter som multilateralt (EU, Nato och NORDEFCO) och bilateralt försvarssamarbete ger i alla Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter
 • — fördjupning och diversifiering av det multinationella, regionala och bilaterala försvarssamarbetet särskilt med Förenta staterna och Sverige
 • — beredning och genomförande av EU-ordförandeskapet
 • — fortsatt beredning och genomförande av de centrala lagstiftningsprojekt som påverkar förvaltningsområdets verksamhetsförutsättningar
 • — hantering av strategiska projekthelheter som gäller prestationsförmågan
 • — säkerställande av förutsättningarna för mottagande och lämnande av internationellt bistånd
 • — genomförande av de materielpolitiska riktlinjerna i samband med verkställigheten av centrala projekt och utvecklingsprogram
 • — skapande av verksamhetsförutsättningar för upprätthållandet och utvecklingen av förvaltningsområdets personalförvaltningssystem och värnplikten på lång sikt
 • — genomförande av riktlinjerna för utvecklande av fastighets- och miljösektorn i enlighet med den försvarspolitiska redogörelsen och förvaltningsområdets strategier
 • — samordnande och utvecklande av den övergripande säkerheten i enlighet med principerna i säkerhetsstrategin för samhället
 • — skapande av verksamhetsförutsättningar för deltagande i militär krishantering samt internationell utbildnings- och övningsverksamhet och annan verksamhet samt därtill ansluten styrning av genomförandet.
FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS BYGGVERK

Försvarsförvaltningens byggverk är en sakkunnig- och serviceorganisation inom försvarsförvaltningens fastighets- och miljösektor, som stöder Försvarsmakten och det militära försvaret under alla förhållanden. Byggverket fungerar som ett kompetenscentrum för försvarsförvaltningens fastighets- och miljösektor och erbjuder försvarsförvaltningen den fastighets- och miljöexpertis som försvarsförvaltningen behöver samt tjänster i samband med den.

Resultatmål för verksamheten

För verksamheten vid försvarsförvaltningens byggverk ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Byggverket utvecklas med beaktande av försvarsförvaltningens strategier, de riktlinjer som utgår från helhetsgranskningen (TILKO) och anpassningen av lokalhanteringen, statsrådets försvarspolitiska redogörelse och statskoncernens riktlinjer
 • — Byggverket ska ha beredskap att stödja Försvarsmaktens prestationsförmåga i undantagsförhållanden i enlighet med de beredskapskrav som har ställts. Byggverket genomför beredskapsplaneringen i enlighet med Försvarsmaktens planeringsgrunder
 • — Byggverket utvecklar förmågan att stödja Försvarsmakten i militära krishanteringsinsatser och vid lämnande och mottagande av bistånd i enlighet med sina uppdrag
 • — Byggverket beaktar vid genomförandet av sin strategi de strukturella behoven av att utveckla personalsammansättningen i olika säkerhetssituationer
 • — Byggverket effektiviserar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet och analysen av sin verksamhetsmiljö.

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 612 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén.

Förklaring: Av anslaget används uppskattningsvis 654 000 euro för internationella medlemsavgifter och 1 010 000 euro för forsknings- och utredningsverksamhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 68814 13115 658
Bruttoinkomster754646
Nettoutgifter15 61314 08515 612
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 859  
— överförts till följande år2 956  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-4
Lagen om militär underrättelseverksamhet180
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0125
Överföring från moment 27.10.011 100
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Lönejusteringar361
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-100
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-96
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-33
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften102
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring2
Sammanlagt1 527

2019 budget15 612 000
2018 I tilläggsb.198 000
2018 budget14 085 000
2017 bokslut14 710 000

21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 875 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt.

Förklaring: Avsikten är att använda anslaget för projekt som stöder en förbättrad produktivitet vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet.


2019 budget2 875 000
2018 budget2 875 000
2017 bokslut2 875 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 344 463 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-27 554
Sammanlagt-27 554

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget344 463 000
2018 budget372 017 000
2017 bokslut282 645 429