Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migrationen
              01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
              21. Mottagande av flyktingar och asylsökande
              22. Frivillig återresa
              63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. MigrationenPDF-versio

Förklaring: Inrikesministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen, ansvarar för invandrarpolitiken samt beredningen av lagstiftning som gäller migration och medborgarskap samt representerar Finland i migrationsfrågor inom Europeiska unionen och inom internationellt samarbete. Inrikesministeriet samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena.

Inrikesministeriet svarar för det allmänna utvecklandet, planeringen, styrningen, uppföljningen, övervakningen och samordningen av mottagandet av asylsökande och mottagandet av personer som får tillfälligt skydd.

Inrikesministeriet sörjer för migrationsverkets verksamhetsförutsättningar. Migrationsverket behandlar och avgör ärenden som rör utlänningars inresa och vistelse i landet, flyktingskap och medborgarskap. Verket svarar också för den praktiska verksamheten, styrningen, planeringen och övervakningen vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, förvarsenheterna för utlänningar och hjälpen till offer för människohandel. Verket svarar vidare för mottagningstjänster för asylsökande vid de statliga förläggningarna samt som köpta tjänster. Dessutom upprätthåller Migrationsverket ett elektroniskt system för hantering av utlänningsärenden (UMA) och producerar information för myndigheter och internationella organisationer.

Nyckeltal för invandring2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Utlänningar som bor i Finland1)249 452270 000290 000
Invandring/utlänningar2)30 21730 00030 000
Nettoinvandring/utlänningar2)16 98618 00018 000
Personer som fått finskt medborgarskap/år3)12 60012 00012 000

1) År 2017: Statistikcentralen/Befolkningsstruktur 2017. Åren 2018 och 2019: IM:s uppskattning i vilken beaktats bl.a. Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för 2018 och konsekvenserna av antalet asylsökande.

2) År 2017: Statistikcentralen/Flyttningsrörelse. Åren 2018 och 2019: IM:s uppskattning i vilken beaktats bl.a. Statistikcentralens förhandsstatistik över befolkningen för 2018 och konsekvenserna av antalet asylsökande.

3) I tablån anges antalet personer som förvärvat finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. I tablån under motiveringen till moment 26.40.01 anges antalet ansökningar som anhängiggjorts och avgjorts vid Migrationsverket. Samma ansökan kan gälla flera personer.

Migrationspolitiken

Finlands migrationspolitik grundar sig på riktlinjerna i regeringsprogrammet, regeringens migrationspolitiska åtgärder och program och det asylpolitiska åtgärdsprogrammet.

De centrala strategiska målsatta riktlinjerna är följande:

  • — Vi främjar en arbetskraftsinvandring som stärker sysselsättningen och de offentliga finanserna i Finland, förbättrar försörjningskvoten samt gynnar en internationalisering av ekonomin i Finland. Behovsprövningen vad gäller arbetskraft från länder utanför EU ska lindras när detta är motiverat med tanke på sysselsättningen och de offentliga finanserna, så att sysselsättningen av personer med specialkunskaper vid enskilda företag påskyndas, den regionala och branschspecifika tillgången på arbetskraft tryggas och de praktiska processerna underlättas.
  • — Vi deltar i den internationella ansvarsfördelningen genom att hålla antalet kvotflyktingar åtminstone på samma nivå som under de senaste åren.
  • — Vi påskyndar myndighetsprocesserna vid behandlingen av asylansökningar, fattar besluten om återsändande utan dröjsmål, avvärjer missbruk och säkerställer beslutens rättssäkerhet. Utgångspunkten är att vårt system för internationellt skydd är rättvist för de asylsökande. De som fått uppehållstillstånd styrs snabbt till integrationstjänster med sysselsättning som mål och avvisningarna av dem som fått avslagsbeslut som vunnit laga kraft verkställs på ett effektivt sätt.
  • — Vi påskyndar avlägsnandet ur landet av personer som gjort sig skyldiga till grova brott, återfallsbrottslingar och utlänningar som är farliga för den allmänna ordningen.

Ändringar som görs i migrationspolitiken utförs kontrollerat och målinriktat. En kontrollerad migration främjar tillväxt, innovationer, nya arbetsplatser och ekonomisk stabilitet. Vi arbetar för att ändringar inom EU:s migrations- och asylpolitik ska ske i enlighet med unionens och medlemsländernas gemensamma intressen med respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Finland ser till att nationella intressen beaktas inom EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik.

I enlighet med regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram kommer Finland tillsammans med EU-länderna och de nordiska länderna att bereda sig för asylläget på ett hållbart sätt. Vi ser till att läget hanteras med framförhållning och kontrollerat. När det gäller utvecklingen av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. bekämpningen av olaglig invandring och återsändandepolitiken.

Målet är att migrationsförvaltningen ska ha förmåga att nå upp till målen för den lagstadgade behandlingsfristen för tillståndsansökningar för migration. Vid utvecklandet och påskyndandet av tillståndsprocesserna garanteras fortfarande beslutens rättssäkerhet och kvalitet. Migrationsverket har huvudansvaret för asylprocessen. Uppgifter som gäller asylärenden har koncentrerats till Migrationsverket, vilket förenklar genomförandet av effektiviseringen av asylprocessen. Vi utvecklar ytterligare kostnadseffektiviteten för den verksamhet som gäller mottagning av asylsökande och säkerställer upprätthållandet av beredskapen. Vid utvecklandet av verksamheten utnyttjas EU:s asyl-, migrations- och integrationsfonds (AMIF-fonden) möjligheter fullt ut.

Migrationsverket svarar för mottagandet och behandlingen av utlänningars ansökningar om tillstånd. Det säkerställs att behandlingen av ärenden som gäller tillstånd för utlänningar är smidig och att det regionala nätverket av serviceställen för kundservice fungerar. En kostnadsmotsvarighet enligt bestämmelserna om tillståndsavgifter säkras genom att processerna utvecklas.

Man utvecklar ytterligare det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden (UMA) och genomför projektet ”Ett smart digitalt ämbetsverk” för vidare utveckling av UMA-systemet så att man kan tillhandahålla kunderna övergripande elektroniska kommunikationstjänster i anknytning till tillståndsprocesserna. Tillstånds- och kundserviceprocesserna automatiseras i den mån det är möjligt genom att man utnyttjar artificiell intelligens och robotik.

Migrationsförvaltningsmyndigheternas samarbete när det gäller utlänningars inresa och vistelse i landet utnyttjas och utvecklas aktivt.

Migrationen

De lagliga migrationskanalerna utvecklas i anslutning till ändringarna i EU:s lagstiftning. När det gäller arbetskraftsinvandring är det viktigt att man förmår svara mot arbetsmarknadens behov i rätt tid. Därför accentueras i synnerhet behandlingstiderna. Systemet med uppehållstillstånd för arbetstagare utvecklas i enlighet med regeringsprogrammet och det invandringspolitiska programmet. Tillståndsverksamheten är oerhört viktig med tanke på förhandstillsynen över arbetsvillkoren. Vid eftergranskningen är det i stor utsträckning fråga om polisens och arbetarskyddsförvaltningens kontrollverksamhet.

Lagstiftningen om uppehållstillstånd när det gäller företagares migration har reviderats genom att man tagit i bruk uppehållstillstånd för tillväxtföretagare. Man utnyttjar de möjligheter som lagändringarna om säsongsanställda och personer som förflyttas internt i företag medför i fråga om myndighetssamarbetet och den elektroniska behandlingen av ansökningar.

Samarbetet med undervisningsförvaltningen fortsätter i fråga om inresa för utländska studerande som kommer från länder utanför EU. Missbruk av systemet för uppehållstillstånd motarbetas. Vid allokeringen av studieplatser är det viktigt att beakta i vilka branscher det eventuellt i framtiden kommer att behövas utländsk arbetskraft.

I överensstämmelse med EU:s familjeåterföreningsdirektiv förutsätter man med vissa undantag att familjemedlemmar som får internationellt skydd eller tillfälligt skydd har en tryggad försörjning oberoende av tidpunkten för familjebildning, för att ansökan om familjeåterförening ska kunna godkännas.

Myndighetssamarbetet inom bekämpningen av olaglig invandring och olaglig vistelse i landet effektiviseras, och man ser till att behövlig lagstiftning utvecklas. Man strävar efter att placera ut migrationskontaktpersoner i de centrala invandrarländerna. Återsändandepolitiken effektiviseras särskilt genom att man med stöd av EU-samarbetet fortsätter och utvecklar ett effektivt återsändande av personer som vistas olagligt i landet och som fått avslag på sin asylansökan. Dessutom strävar man efter nya samarbetsprotokoll som gäller återsändande och EU-avtal om återtagande samt efter att personer som gjort sig skyldiga till brott ska avlägsnas snabbare ur landet än tidigare.

Internationellt skydd

Det är svårt att uppskatta antalet asylsökande. Man bereder sig för 4 000 nya asylsökande per år, men måste även vara förberedd på en plötslig och snabb ökning av antalet asylsökande.

Man följer hur bestämmelserna om asylförfarandet och mottagningen av asylsökande fungerar. Migrationsverket garanterar en maximibehandlingstid på 6 månader för behandlingen av asylansökningar och ser till att beslutsfattandet är av hög kvalitet. En enhetlig kvalitet hos tjänsterna vid förläggningarna för asylsökande, verksamhetssätten och förläggningarnas säkerhet utvecklas. Den tid som tillbringas vid förläggningarna förkortas då asylprocessen påskyndas, vilket i sin tur främjar förvaltningen av utgifterna för mottagning av asylsökande.

Man deltar i förnyandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och i EU-medlemsstaternas samarbete om genomförande av systemet i praktiken och genomför rättsakterna nationellt. Vid sidan av utvecklandet av lagstiftningen intensifieras det praktiska samarbetet mellan medlemsstaternas asylmyndigheter i synnerhet genom att man stödjer etableringen av verksamheten vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) och genom att man deltar i samarbete med andra centrala EU-myndigheter. När det gäller utvecklingen av asylpolitiken stärker man enhetligheten mellan de olika politiska sektorerna för invandrarfrågor, t.ex. gränsbevakningen, bekämpningen av olaglig invandring och återsändandepolitiken.

Genomförandet av kvotflyktingspolitiken fortsätter genom att utlänningar som är i behov av internationellt skydd vidarebosätts i Finland (90 § i utlänningslagen 301/2004). Grunderna för vidarebosättning (resurser för mottagande av kvotflyktingar och antal kvotflyktingar) fastställs varje år i statsbudgeten. Flyktingkvoten för 2019 är 750 personer. Via asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ersätter EU medlemsstaterna för en vidarebosatt flykting med en engångsersättning på 6 000 eller 10 000 euro beroende på personens utreseland eller på hur brådskande omplaceringen är. Finland verkställde de interna förflyttningar av asylsökande om vilka det har fattats beslut inom Europeiska unionen 2016—2017. I fråga om effekterna av de författningar som gäller en ändring av EU:s gemensamma asylsystem föreslås preciseringar när författningarna har godkänts och det nationella genomförandet har inletts.

Inom förvaltningsområdet utnyttjas tillgänglig delfinansiering via EUSA-fonder.

Mottagande av asylsökande

 20171)2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Antal platser i förläggningarna sammanlagt2)10 4567 3946 270
— statliga förläggningar684684660
— förläggningar som upprätthålls av privata, kommuner eller organisationer9 6926 6005 500
— förvarsenheter80110110
— beläggningsgrad i medeltal %939090
Antal platser i grupphem och stödbostäder sammanlagt154125150
— grupphem887084
— stödbostäder665566
— beläggningsgrad i medeltal %738080

1) Situationen i slutet av året: inte medeltal (i denna siffra ingår inte personer i privat inkvartering)

2) Antalet platser i förläggningarna ses över i slutet av 2018, uppskattningen för 2019 gjord våren 2018.

Mottagare av mottagningstjänster20172018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Antal personer som omfattas av mottagandet/personer/år15 98211 50010 150
— Inkvarterade vid förläggningarna11 5707 5006 320
— Minderåriga som kommit ensamma255100200
— Utlänningar som tagits i förvar60100100
— I privat inkvartering4 0973 8003 530
Kostnader för mottagandet/euro/år2017
bokslut
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Totala kostnader för mottagandet1)281 975 524203 813 000179 176 000
Förläggningarnas totala kostnader273 663 880191 413 000168 746 000
— de genomsnittliga totala kostnaderna för mottagandet av asylsökande/person/dygn (utan moms)474745
— förläggningarnas enhetskostnader/person/dygn (utan moms)434545
— kostnader för minderåriga i grupphem/person/dygn (utan moms)291296290
— kostnader för minderåriga i stödbostad/person/dygn (utan moms)203186180
— kostnader för utlänningar som tagits i förvar/person/dygn202200200
— kostnader för privat inkvartering2)22 431 07524 966 00023 192 000
— kostnader för privat inkvartering/person/dygn (utan moms)151818
Företrädande av barn275 372220 000220 000
Frivillig återresa3 464 8236 800 0004 830 000
Kostnader som gäller kvotflyktingars inresa1 414 0361 200 0001 200 000
Övriga utgifter för invandring3)3 157 4134 180 0004 180 000

1) Inbegriper de statliga förläggningarnas utgifter från moment 26.40.01 och moment 26.40.21, 26.40.22 samt 26.40.63.

2) Ingår i förläggningarnas totala kostnader.

3) Tolknings- och översättningsarvoden, utanför Migrationsverket utförda intervjuer av asylsökande, DNA-tester, språkanalyser och rättsmedicinska tester samt elektroniska tjänster (Umarek)

01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 611 000 euro.

Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet.

Förklaring: När Migrationsverket behandlar och avgör frågor som gäller invandring, vistelse i landet, flyktingstatus och finskt medborgarskap utnyttjar och utvecklar verket det elektroniska systemet för hantering av utlänningsärenden som ett uppdaterat myndighetsregister för ärendehantering och informationstjänst. Migrationsverket producerar aktuell information i frågor som gäller migration och medborgarskap. Verket svarar också för den praktiska verksamheten, styrningen, planeringen och övervakningen vid mottagande av asylsökande och personer som får tillfälligt skydd, förvarsenheterna för utlänningar och hjälpen till offer för människohandel.

Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Migrationsverkets verksamhet:

Migrationsverket och statliga förläggningar2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Produktion   
Avgjorda ärenden139 911144 150143 850
Insatser   
Omkostnader (1 000 €)   
Migrationsverket1)33 65436 36040 513
Statliga förläggningar2)9 54412 83514 625
Årsverken801900860
Migrationsverket660718668
Statliga förläggningar141182192
Effektivitet   
Verksamhetens resultat   
— produktivitet (beslut/Migrationsverkets årsv.)157183184
— resurshushållning (nettoutgifter €/beslut)517300290
— kostnadsmotsvarighet vid avgiftsbelagd verksamhet (%)819191

1) Inbegriper anslag som överförts från föregående år.

2) Inbegriper anslag som överförts från föregående år.

Snabbhet och rättssäkerhet i beslutsfattandet

Tiden för behandling av anhängiga ärenden blir kortare. Behandlingstiden för ansökningar om familjeåterförening får vara högst 9 månader. Maximibehandlingstiden för asylansökningar är sex månader. Klienternas rättsskydd bibehålls på god nivå. Personresurser och tekniska resurser används på ett flexibelt och effektivt sätt. Beslutsprocesserna är kvalitativt mätbara samt öppna, styrande och sådana som sparar rutinartat arbete. Riktlinjer för tillämpningsfrågorna anges i interna anvisningar.

Anhängiggjorda och avgjorda ärenden 2017—2019

 2017
utfall
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden2018
uppskattning
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden2019
mål
Blir
anhängiga
Avgjorda ärenden
       
Invandring sammanlagt85 53885 52795 20094 70095 20095 000
— uppehållstillstånd för arbetstagare8 6508 04410 00010 00010 00010 000
— uppehållstillstånd för studerande5 6465 8176 0006 0006 0006 000
— övriga uppehållstillstånd (inkl. internationellt skydd)11 62011 15812 50012 50012 50012 500
familjemedlem till en person som fått internationellt skydd2 6432 7392 5003 0002 5003 000
— förnyande av uppehållstillstånd (fortsatta och permanenta tillstånd)38 81839 94442 00042 00042 00042 000
— övriga uppehållstillstånd433861700700700700
— ärenden angående gällande uppehållstillstånd (indragning och förnyande)12 01411 34813 00012 50013 00012 800
— registrering av EU-medborgare och deras familjemedlemmar8 3578 35511 00011 00011 00011 000
Avlägsnande ur landet1)12 61111 5788 0008 0007 0007 000
Internationellt skydd sammanlagt28 74726 10426 72527 35027 95027 750
— asylansökningar2)10 5439 4187 9759 6009 7009 500
— kvotflyktingar750750750750750750
— resedokument11 66111 01612 00012 00012 00012 000
— övriga5 7934 9206 0005 0005 5005 500
Medborgarskap sammanlagt13 01616 70214 10014 10014 10014 100
— medborgarskapsansökningar10 70414 14912 00012 00012 00012 000
— medborgarskapsanmälningar923932900900900900
— övriga medborgarskapsärenden1 3891 6211 2001 2001 2001 200
Sammanlagt139 912139 911144 025144 150144 250143 850

1) Inkl. utvisning, avvisning till följd av nekande tillståndsbeslut, avvisning till följd av brott samt inreseförbud.

2) Inkl. nya ansökningar, ansökningar som görs på nytt, ansökningar som returnerats till Finland på basis av Dublinavtalet och ansökningar som returnerats från besvärsinstanserna till verket

Behandlingstid (dygn)

 2017
utfall1)
2018
uppskattning
2019
mål
    
Invandring   
— arbetstagares uppehållstillstånd, behandlingstid högst (inkl. arbets- och näringsbyråns delbeslut, dygn)124120120
varav behandlingstid vid Migrationsverket högst (dygn)396060
— uppehållstillstånd, studerande, behandlingstid högst (dygn)303030
Internationellt skydd, behandlingstid högst utan ändringssökande (dygn)   
— asyl357180180
Medborgarskapsansökningar, behandlingstid högst (dygn)   
— medborgarskapsansökningar249270270
Avgjorda/anhängiggjorda ärenden (%)100100100

1) Genomsnittlig behandlingstid

Övergång till elektroniska processer inom migrationsförvaltningen

Det elektroniska ärendehanteringssystemet för alla myndigheter inom migrationsförvaltningen (UMA) används effektivt och man sörjer för förvaltningen av systemet. Användningen av elektroniska tjänster utökas och samtidigt försnabbas processerna med hjälp av automation. Systemets funktioner utvecklas 2016—2019 genom att höja systemets digitaliserings-, automations- och självbetjäningsnivå.

Hantering av mänskliga resurser

Mänskliga resurser, Migrationsverket

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken801900862
Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.)9,08,08,0
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,63,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter66 18963 39550 111
Bruttoinkomster22 83014 00021 500
Nettoutgifter43 35949 39528 611
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år17 369  
— överförts till följande år31 860  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer19 01514 00021 000
Intäkter sammanlagt19 01514 00021 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader9 5457 90012 000
— andel av samkostnader13 8828 00011 000
Kostnader sammanlagt23 42715 90023 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-4 412-1 900-2 000
Kostnadsmotsvarighet, %818891

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Anslag för stöd för rese- och flyttningskostnader för frivillig återresa-1 000
Fullföljande av behovet av tilläggsresurser för antalet asylsökande-6 600
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20)-2 000
Migrationsverkets projekt ”Ett smart digitalt ämbetsverk” (finansieringen 2019) (överföring från moment 28.70.20)2 000
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring från moment 26.40.22)1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-214
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-20
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-9
Indexhöjning av hyresutgifterna23
Lönejusteringar1 177
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-120
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-113
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-104
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-10
Temporär sänkning av StPL-avgiften169
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen54
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-17
Nivåförändring-15 000
Sammanlagt-20 784

2019 budget28 611 000
2018 I tilläggsb.355 000
2018 budget49 395 000
2017 bokslut57 850 000

21. Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 127 601 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd

2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning

3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem

4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten

5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal

6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap

7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten.

Anslaget budgeteras i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem enligt principen om betalningsbeslut.

Flyktingkvoten för 2019 är 750 personer.

Förklaring: Mottagningstjänster för personer som söker internationellt skydd och personer som får tillfälligt skydd ordnas av förläggningar med stöd av 13 § i mottagningslagen (746/2011). Mottagning i samband med massinvandring genomförs i enlighet med 9, 10 och 12 § i mottagningslagen. Migrationsverket avtalar med kommuner, samkommuner och andra organisationer eller stiftelser om ordnande av mottagningstjänsterna och ersättningen av kostnaderna för det, dock så att man snabbt och flexibelt kan frigöra sig från avtalen.

Avsikten är att dimensionera inkvarteringskapaciteten så att den motsvarar behoven av inkvartering. Vid driften av flyktingförläggningar och produktionen av tjänster strävar man efter att förbättra kostnadseffektiviteten bl.a. när det gäller inkvarteringspriset per dygn.

I mottagningslagens 6 § bestäms om beaktande av särskilda behov under den tid som ansökan behandlas och i 19 § i den lagen bestäms om kompletterande mottagningspenning som täcker utgifter som ansetts behövliga på grund av särskilda behov eller förhållanden.

Kostnaderna för tolkning och översättning i samband med asylsamtal varierar enligt antalet asylsökande och vilka språk de sökande talar. På blanketten för asylansökan utreds grunderna för ansökan före asylsamtalet. Den blankett som den sökande fyllt i samt den sökandes dokument och utredningar på främmande språk översätts vid Migrationsverket. Vid asylutredning och asylsamtal ordnade av Migrationsverket används den sökandes modersmål eller tolkning till ett språk som den sökande förstår.

Enligt 65 § i utlänningslagen (301/2004) kan Migrationsverket ge sökanden och anknytningspersonen tillfälle att bevisa den biologiska släktskapen genom en DNA-analys som betalas med statens medel, om det inte är möjligt att på något annat sätt få en tillräcklig utredning om de på biologiskt släktskap baserade familjebanden och om det med hjälp av en DNA-analys är möjligt att få fram väsentliga bevis som gäller familjebanden. Enligt 6 a § i utlänningslagen kan rättsmedicinsk undersökning genomföras för bestämning av åldern på en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd eller på en anknytningsperson, om det finns uppenbara skäl att misstänka att de uppgifter som personen lämnat om sin ålder inte är tillförlitliga. Utlänningslagens 6 b § innehåller bestämmelser om rättsmedicinska undersökningar. Om man inte har kunnat fastställa en asylsökandes eller en anknytningspersons identitet, kan det i vissa fall vara nödvändigt att man som en del av utredningen av identiteten gör en språkanalys för att fastställa sökandens språkliga identitet och bakgrund och på det sättet fastställa hemtrakten. Med hjälp av språkanalysen utreder man i samband med behandlingen av ansökan om familjeåterförening bl.a. huruvida förutsättningarna för familjeåterförening uppfylls.

Kvotflyktingarna kan väljas under budgetåret och de kan anlända under det året och de två följande åren. Inresor för kvotflyktingar ordnas som köpta tjänster. I särskilda situationer i samband med mottagandet ersätts särskild service, såsom läkartjänster som behövs under resan eller kostnader för visum för genomresa eller för resa ur landet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Kommunernas, samkommunernas, organisationers och sammanslutningars förläggningar91 111 000
Övriga utgifter för förläggningarna30 890 000
— köp av tjänster14 000 000
— hälso- och sjukvård16 300 000
— övriga590 000
Förläggningarnas utgifter sammanlagt122 001 000
Företrädande av barn220 000
Övriga utgifter för inresa4 180 000
Kostnader som gäller kvotflyktingars inresa1 200 000
Sammanlagt127 601 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i det totala antalet asylsökande och förläggningar-25 208
Långsammare avlägsnande från mottagningen av asylsökande än beräknat24 315
Utgifter för mottagandet-9 100
Sammanlagt-9 993

Anslaget under momentet ombildat till ett tvåårigt reservationsanslag.


2019 budget127 601 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget137 594 000
2017 bokslut210 296 423

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 830 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader för frivillig återresa

2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011)

3) till projekt för frivillig återresa som finansieras av EU.

Anslaget får användas också för betalning av överföringsutgifter i samband med understödjande av återresa.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I 147 a § i utlänningslagen föreskrivs det om frivillig återresa. En tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd, en person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel och som enligt lagen om hemkommun inte har någon hemort i Finland samt till en person som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 51 § i utlänningslagen kan till stöd för frivillig återresa enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel betalas bidrag och ersättning för skäliga rese- och flyttkostnader för återresan till hemlandet eller till något annat land där personens inresa är garanterad. En person som fått tillfälligt skydd eller som är offer för människohandel kan också vara medborgare i Europeiska unionen eller jämställd med en sådan.

Den frivilliga återresan arrangeras som köpt tjänst.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Resebidrag och andra bidrag2 737
Köpta tjänster2 093
Sammanlagt4 830

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Resor och anslag för flyttningskostnader för frivillig återresa (överföring till moment 26.40.01)-1 000
Nivåförändring-970
Sammanlagt-1 970

2019 budget4 830 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget6 800 000
2017 bokslut8 800 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 32 120 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002).

Förklaring: Mottagningspenning beviljas personer som söker internationellt skydd, får tillfälligt skydd eller är offer för människohandel och som inte har en i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland i syfte att trygga den oundgängliga försörjningen samt för att främja personens möjligheter att klara sig på egen hand, om personen är i behov av stöd och inte kan få sin försörjning på något annat sätt. Om en förläggning ordnar fullt uppehälle beviljas barn utan vårdnadshavare brukspenning i stället för mottagningspenning.

En utlänning som tagits i förvar ges brukspenning, om han eller hon inte har egna medel och inte kan få pengar på annat sätt. En utlänning som tagits i förvar kan undantagsvis beviljas kompletterande mottagningspenning enligt vad som bestäms i mottagningslagen eller utkomststöd enligt vad som bestäms i lagen om utkomststöd (1412/1997).

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Mottagningspenning 
— Full mottagningspenning19 300 000
— Mottagningspenning2 800 000
— Mottagningspenning för barn5 670 000
Kompletterande mottagningspenning3 330 000
Brukspenning910 000
Utkomststöd110 000
Sammanlagt32 120 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förändring i antalet personer som omfattas av mottagandet-10 400
Mervärdesskatt för verksamheten-500
Nivåförändring-3 564
Sammanlagt-14 464

2019 budget32 120 000
2018 budget46 584 000
2017 bokslut58 669 475