Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
              70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Migrationen
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. GränsbevakningsväsendetPDF-versio

Förklaring: Gränsbevakningsväsendet är verksamt både inom den inre och den yttre säkerheten. Gränsbevakningsväsendet är en del av Europeiska gräns- och kustbevakningen och en del av Finlands försvarssystem. Gränsbevakningsväsendet är verksamt på land, till havs och i luften också i svåra förhållanden. Gränsbevakningsväsendets samhälleliga effektmål är gränssäkerheten, säkerhet i havsområden samt territoriell integritet och försvarsberedskap.

Det som har mest betydande inverkan på Gränsbevakningsväsendets verksamhet är läget i Ryssland, olaglig inresa och terrorism inom Europeiska unionens territorium, utvecklingen av Europeiska unionens integrerade gränssäkerhetssystem och havspolitiken samt det allmänna ekonomiska läget.

Gränsbevakningsväsendet stärker övervakningen av östgränsen samt kapaciteten för bekämpning av säkerhetshot vid de yttre gränserna. Förmågan att sköta säkerhetsuppgifter på havsområdena säkerställs. Båtarna och luftfarkosterna förnyas. Gränsbevakningsväsendet tar över det operativa ledningsansvaret för miljökatastrofer på öppet hav. Gränsbevakningsväsendets beredskap att fungera i alla säkerhetssituationer utvecklas. EU:s gränssäkerhet och den marina säkerheten främjas. Gränsbevakningsväsendet deltar i operationer som koordineras av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex vid EU:s yttre gränser och i annan internationell verksamhet genom att anvisa personal och materiel för den (Gränsbevakningslagen 578/2005 15 a—c §).

Säkerheten är av hög prioritet inom både EU-utvecklingen och regeringen. Gränssäkerheten och en trovärdig övervakning av yttre gränser är centrala för det förändrade säkerhetsläget. Gränsbevakningsväsendets särskilda prioriteringsobjekt är säkerheten vid östgränsen och garanterandet av en smidig trafik i Helsingfors-Vanda. Gränsbevakningsväsendet verkställer de nya anpassningsåtgärderna som fortsätter till utgången av ramperioden.

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 232 934 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

2) till betalning av föreskrivna ersättningar till teleföretag

3) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd). Överföringen från moment 35.01.04 hänför sig till lagförslaget.

Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Kvalitet och serviceförmåga (ind)989495
Produktivitet (ind)131122120
Resurshushållning (ind)118113113
Årsverken2 6352 6762 850
Kostnader (mn euro)256,7257,3240,0
Gränssäkerhet

Finlands övervakning av de yttre gränserna är effektiv och trovärdig. Gränsbevakningsväsendet stärker Finlands säkerhet och avvärjer säkerhetshot mot Finland och Europa vid de yttre gränserna. Gränstrafiken är säker och smidig. Brottsbekämpningen är effektfull. Gränsbevakningsväsendet ökar människornas säkerhet i gränsområdet och skärgården.

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Gränssäkerhet (1—5)4,14,04,0
Kontaktpersoner och internationella operationer   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,73,73,7
Olovliga gränsöverskridningar som förhindrats med hjälp av verksamheten med kontaktpersoner (st.)1 9641 6951 695
Samarbete med grannländernas myndigheter   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,44,34,3
Gränsövervakning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,14,04,0
— Gränskontrollernas (inkommande) täckningsgrad (1—5)5,05,05,0
— Kvaliteten på lägesbilder som gäller gränserna (1—5)4,23,93,9
— Kvaliteten på gränskontrollerna (1—5)1,72,12,1
— Förhindrande av gränsincidenter (1—5)3,94,24,2
— Upptäckta gränsincidenter (1—5)2,83,33,3
— Rättssäkerheten vid gränskontrollerna (1—5)4,64,84,8
— Brottsutredningsnivå för organiserad olaglig inresa och människohandelsbrott (1—5)5,04,34,3
— Rättssäkerheten när det gäller brottsbekämpningen (1—5)4,95,05,0
— Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (1—5)5,05,05,0
— Gränsbevakningsväsendets handräckning till myndigheter (1—5)4,13,63,5
Patrullering (h)264 311260 197261 032
Teknisk övervakning (h)2 730 2412 708 0002 715 000
Gränskontroller (mn pers.)14,514,816,2
Gränskontrollernas smidighet, Gränsbevakningsväsendets åtgärder (min)6,66,87,3
Nekad inresa (st.)992875880
Beslut om avvisning (st.)351297297
Brottsanmälan (st.)792750750
Riksgränsbrott (st.)149115115
Organiserad olaglig inresa och människohandel (st.)556868
Övriga brott och överträdelser (st.)3 2982 9482 948
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag) (st.)766611611
Efterspaningar på land (st.)360259259
Uppdrag inom prehospital akutsjukvård, exkl. sjöräddning (st.)1 076633633
Gränssäkerhet   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga228,3230,0242,5
Årsverken2 3432 3922 548
Produktivitet (ind)136126124
Resurshushållning (ind)122116117
Säkerheten i havsområden

Finlands sjöräddningssystem är tillförlitligt. Gränsbevakningsväsendets lednings- och aktionsberedskap för marina flertypsolyckor är omedelbar. Gränsbevakningsväsendet främjar skyddet av den marina miljön.

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Säkerheten i havsområden (1—5)4,54,04,0
Sjöräddning   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,64,64,6
Sjöräddningsuppdrag (st.)1 4071 3681 368
Personer som räddats (st.)3 1483 2003 200
Skydd av den marina miljön   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,32,32,3
Antalet fartygsutsläpp (st.)303232
Säkerheten i havsområden   
Kostnader (mn euro)12,912,313,0
Årsverken132128137
Produktivitet (ind)1029892
Resurshushållning (ind)929087
Territoriell integritet och försvarsberedskap

Gränsbevakningsväsendet har god funktionsförmåga för att trygga samhället i alla störningar och undantagsförhållanden. Gränsbevakningsväsendet har god beredskap för att trygga den territoriella integriteten och försvara riket.

2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Territoriell integritet och försvarsberedskap (1—5)3,63,53,5
Upprätthållande av beredskap i störningssituationer och vid undantagsförhållanden   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,53,73,7
Gränsbevakningsväsendets trupproduktion och utbildning som gäller det militära försvaret   
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,63,53,4
Utbildningsdygn för värnpliktiga (st.)101 846106 230108 290
Utbildningsdygn för personalen (st.)6 2925 5205 520
Territoriell integritet och försvarsberedskap   
Kostnader (mn euro) enligt prisnivån för året i fråga15,614,915,7
Årsverken160155165
Produktivitet (ind)151155165
Resurshushållning (ind)135139140
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Årsverken2 6452 6682 682
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke)8,58,08,0
Arbetsklimat (1—5)3,63,63,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter244 164243 792241 434
Bruttoinkomster10 7078 5008 500
Nettoutgifter233 457235 292232 934
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år27 313  
— överförts till följande år24 885  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (1 årsverke) (överföring från moment 32.01.02)60
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (3 årsverken) (överföring från moment 35.01.04)180
Effektivisering av gränskontrollerna vid de yttre gränserna-500
Säkerhetskostnader för EU-ordförandeskapsperioden 2019300
Tryggande av kärnuppgifterna, statens gemensamma tjänster2 000
Ökning av Helsingfors-Vanda flygplats trafik över yttre gränserna2 350
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-769
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-173
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-31
Indexhöjning av hyresutgifterna128
Lönejusteringar6 049
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 530
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 120
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-486
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-49
Temporär sänkning av StPL-avgiften182
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen-8 887
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-62
Sammanlagt-2 358

2019 budget232 934 000
2018 I tilläggsb.1 860 000
2018 budget235 292 000
2017 bokslut231 029 000

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)

Under momentet beviljas 9 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna

2) till förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager

3) till anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion

4) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av nödvändiga båtar samt utrustning och reservdelar till dem

5) till ombyggnad av engångsnatur samt underhåll av luft- och bevakningsfarkoster

6) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar

7) till anskaffning av havsgående båtar och utrustning av båtarna till den del det inte betalas med finansiering från EU från moment 26.01.24.

De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret.

Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal.

Förklaring: I den andra tilläggsbudgeten för 2012 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för modifiering och G-underhåll av AS 322 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna. Med stöd av fullmakten ingicks år 2013 ett modifikations- och underhållsavtal. Projektet infaller åren 2013—2020 och totalkostnadskalkylen är 33 710 000 euro.

I budgeten 2018 fick Gränsbevakningsväsendet en beställningsfullmakt för anskaffning av sju havsgående båtar. På basis av fullmakten ingicks det 2018 avtal om anskaffning av båtarna. Anskaffningen infaller åren 2018—2020 och totalkostnadskalkylen är 22 500 000 euro. Enligt Europeiska kommissionens förhandsbeslut är det möjligt att få EU-finansiering till ett belopp av 8 100 000 euro för finansieringen av tre båtar. EU-finansieringen minskar i motsvarande grad behovet av finansiering ur budgetpropositionen de kommande åren. Finansiering ur budgetpropositionen har reserverats till ett sammanlagt belopp på 14 400 000 euro. Det ansöks om finansiering ur oljeskyddsfonden för båtarna för ett sammanlagt belopp på uppskattningsvis ca 4 000 000 euro.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

 20192020Sammanlagt fr.o.m.
2019
    
Modifiering och G-underhåll av Super Puma   
Förbindelser som ingåtts före år 20197 400 7 400
Anskaffning av en havsgående båt   
Förbindelser som ingåtts före år 20194 3003 8008 100
Utgifter sammanlagt11 7003 80015 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-6 490
Sammanlagt-6 490

2019 budget9 010 000
2018 budget15 500 000
2017 bokslut13 641 000