Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
              20. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Valutgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 42 747 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av sametingslagen (974/1995). I propositionen föreslås det att det ska inrättas en ny omprövningsnämnd för sametingsvalen.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Riksdagsval 2019; utgifter för förberedelse15 640
Europaparlamentsval 2019; utgifter för förberedelse15 290
Landskapsval 2019, förberedelser7 000
Utgifter för valdatasystemet3 752
Utvecklingsprojekt100
Sametingsval 2020; utgifter för förberedelse 2019400
Sametingsval 2020; omprövningsnämndens utgifter 2019100
Självfinansieringsprincipen; Senatfastigheters hyror3
Övriga valutgifter562
Sammanlagt42 747

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Europaparlamentsval 2019; utgifter för förberedelse15 290
Landskapsval 2018, förberedelser (finansiering 2018)-15 900
Landskapsval 2019, förberedelser (finansiering 2019)7 000
Presidentval 2018 (finansiering 2018), utgifter för förberedelser och utveckling-23 810
Riksdagsval 2019; utgifter för förberedelse15 340
Sametingsval 2020; omprövningsnämndens utgifter 2019100
Sametingsval 2020; utgifter för förberedelse 2019100
Utgifter för valdatasystemet-233
Utvecklingsprojekt-210
Övriga valutgifter-40
Sammanlagt-2 363

2019 budget42 747 000
2018 I tilläggsb.-10 695 000
2018 budget45 110 000
2017 bokslut9 696 360