Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

50. ValutgifterPDF-versio

20. Valutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 42 747 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet

2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995).

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av sametingslagen (974/1995). I propositionen föreslås det att det ska inrättas en ny omprövningsnämnd för sametingsvalen.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Riksdagsval 2019; utgifter för förberedelse 15 640
Europaparlamentsval 2019; utgifter för förberedelse 15 290
Landskapsval 2019, förberedelser 7 000
Utgifter för valdatasystemet 3 752
Utvecklingsprojekt 100
Sametingsval 2020; utgifter för förberedelse 2019 400
Sametingsval 2020; omprövningsnämndens utgifter 2019 100
Självfinansieringsprincipen; Senatfastigheters hyror 3
Övriga valutgifter 562
Sammanlagt 42 747

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Europaparlamentsval 2019; utgifter för förberedelse 15 290
Landskapsval 2018, förberedelser (finansiering 2018) -15 900
Landskapsval 2019, förberedelser (finansiering 2019) 7 000
Presidentval 2018 (finansiering 2018), utgifter för förberedelser och utveckling -23 810
Riksdagsval 2019; utgifter för förberedelse 15 340
Sametingsval 2020; omprövningsnämndens utgifter 2019 100
Sametingsval 2020; utgifter för förberedelse 2019 100
Utgifter för valdatasystemet -233
Utvecklingsprojekt -210
Övriga valutgifter -40
Sammanlagt -2 363

2019 budget 42 747 000
2018 I tilläggsb. -10 695 000
2018 budget 45 110 000
2017 bokslut 9 696 360