Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 216 499 000 euro.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen om tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse samt en proposition om ändring av bestämmelserna om övervakning av villkorlig frihet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2019:

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Verksamhetens mål      
Anstaltssäkerhetsindex1) 112 110 105
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 43 42 43
Fångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner 69 70 72
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade 84 82 82
Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade 83 83 83
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. 1,4 1,4 1,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 11,6 11,5 10,8
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 58 830 60 500 62 300
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 5 865 6 100 6 400

1) Genomsnittet för åren 2011—2014 utgör indexvärdet 100. När indexet stiger minskar säkerhetsnivån.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 191 107
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 7 762
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 2 542
Verkställighetsenheten 1 715
Tjänster som köps av servicecentraler 13 373
Sammanlagt 216 499

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 219 981 221 980 229 450
Bruttoinkomster 14 003 12 182 12 951
Nettoutgifter 205 978 209 798 216 499
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 21 686    
— överförts till följande år 26 572    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 9 448 8 357 8 360
— övriga intäkter 894 833 830
Intäkter sammanlagt 10 342 9 190 9 190
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 14 974 13 342 13 340
— andel av samkostnader 11 713 10 512 10 500
Kostnader sammanlagt 26 687 23 854 23 840
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -16 345 -14 664 -14 650
Kostnadsmotsvarighet, % 39 39 39

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06) 7
Komplettering av systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse 1 100
Minskning av risken för återfall i allvarliga våldsbrott 670
Utgifter för brott mot inreseförbud 27
Ökning av Valtoris serviceavgifter 614
”Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06) 14
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -2 048
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -154
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -50
Indexhöjning av hyresutgifterna 306
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) 82
Lönejusteringar 4 346
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 130
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -393
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -39
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 355
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 79
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -99
Nivåförändring 3 130
Sammanlagt 6 701

2019 budget 216 499 000
2018 I tilläggsb. 1 314 000
2018 budget 209 798 000
2017 bokslut 210 864 000