Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
              01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
              74. Arbeten vid öppna anstalter
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 216 499 000 euro.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen om tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse samt en proposition om ändring av bestämmelserna om övervakning av villkorlig frihet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2019:

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Verksamhetens mål   
Anstaltssäkerhetsindex1)112110105
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %434243
Fångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner697072
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade848282
Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade838383
Produktivitet   
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1,41,41,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.11,611,510,8
Resurshushållning   
Omkostnader (netto)/fånge58 83060 50062 300
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd5 8656 1006 400

1) Genomsnittet för åren 2011—2014 utgör indexvärdet 100. När indexet stiger minskar säkerhetsnivån.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Verkställighet av straff191 107
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen)7 762
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral2 542
Verkställighetsenheten1 715
Tjänster som köps av servicecentraler13 373
Sammanlagt216 499

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter219 981221 980229 450
Bruttoinkomster14 00312 18212 951
Nettoutgifter205 978209 798216 499
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år21 686  
— överförts till följande år26 572  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer9 4488 3578 360
— övriga intäkter894833830
Intäkter sammanlagt10 3429 1909 190
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader14 97413 34213 340
— andel av samkostnader11 71310 51210 500
Kostnader sammanlagt26 68723 85423 840
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-16 345-14 664-14 650
Kostnadsmotsvarighet, %393939

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06)7
Komplettering av systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse1 100
Minskning av risken för återfall i allvarliga våldsbrott670
Utgifter för brott mot inreseförbud27
Ökning av Valtoris serviceavgifter614
”Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06)14
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-2 048
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-154
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-50
Indexhöjning av hyresutgifterna306
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)82
Lönejusteringar4 346
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 130
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-393
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-39
Temporär sänkning av StPL-avgiften1 355
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen79
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-99
Nivåförändring3 130
Sammanlagt6 701

2019 budget216 499 000
2018 I tilläggsb.1 314 000
2018 budget209 798 000
2017 bokslut210 864 000