Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

40. Verkställighet av straffPDF-versio

Förklaring:Effektmålet för Brottspåföljdsmyndigheten är att minska risken för återfallsbrott för dem som avtjänar straff. Målet för Brottspåföljdsmyndigheten är att handleda personer som avtjänar straff till ett liv utan brott med stöd av samhällets allmänna servicesystem. Målet är att säkerställa rättssäkerheten och enhetlig praxis samt att öka planmässig och progressiv frigivning.

Den minskning av fångtalet som pågått länge beräknas bli långsammare och antalet fångar beräknas kvarstå på nuvarande nivå också år 2019. Antalet sakkunnigutlåtanden och samhällspåföljder beräknas öka något jämfört med 2018 års nivå på grund av ändringen av lagstiftningen om tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse.

Verksamhetens omfattning

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Antalet fångar i genomsnitt 3 035 2 980 2 980
Antal som placerats i fängelse från frihet 5 401 5 400 5 400
Antal samhällspåföljder som avtjänas i genomsnitt 2 968 2 950 2 980
Samhällspåföljder som ska verkställas 3 604 3 600 3 720
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder 6 373 6 350 6 850

Målet är att minska frigivning direkt från slutna fängelser och att öka placeringarna i öppna anstalter. Dagligen avtjänar i genomsnitt 230 fångar övervakad frihet på prov 2019. Fångars deltagande i aktiviteter och tid utanför cellen samt interaktionen mellan personalen och de som avtjänar straff ökas. Innehållet för verkställigheten av samhällspåföljder utvecklas. Samarbetet med aktörer utanför fängelset som producerar tjänster ökas särskilt i fråga om social- och hälsovården, arbetskraftsmyndigheterna och utbildningsanordnare. Kontinuiteten för vården och rehabiliteringen inom mentalvårdsarbetet och alkohol- och drogarbetet efter avtjänat straff säkerställs särskilt. Som en del av regeringens åtgärdsprogram för förebyggande av långtidsbostadslöshet stärker man boendekunskaperna hos brottspåföljdsklienter och förbättrar man boendesituationen efter frigivningen. De åtgärder som reformen av häktningslagen förutsätter genomförs.

Förverkligandet av en opartisk och lagenlig behandling av brottspåföljdsklienter förbättras genom en effektivare och tydligare behandling av laglighetsövervakningens ställningstaganden samt Brottspåföljdsmyndighetens normstyrning och beredning och genomförande av lagändringar. År 2019 fortsätts utvecklandet av de elektroniska tjänsterna för fångar och samhällspåföljdsklienter. Förebyggandet av radikalisering i fängelserna effektiviseras genom att utveckla kontaktarbetet med utländska fångar. Utvecklingen och planeringen av organisationsstrukturer, produktivitetsfrämjande arbets- och förfaringsprocesser samt nätverket av verksamhetsställen så att de är ändamålsenliga för verksamheten fortsätts. Personalutbildningen reformeras och uppgiftsbeskrivningarna görs mångsidigare. Tjänstestrukturen och tjänstebenämningarna reformeras.

Uppgifter om personalen

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Antal anställda, årsv. 2 484 2 518 2 573
VMBaro ledarskapsindex 3,02 3,05 3,10
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 14,7 14,5 14,2

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 216 499 000 euro.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen om tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse samt en proposition om ändring av bestämmelserna om övervakning av villkorlig frihet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2019:

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Verksamhetens mål      
Anstaltssäkerhetsindex1) 112 110 105
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % 43 42 43
Fångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner 69 70 72
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade 84 82 82
Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade 83 83 83
Produktivitet      
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. 1,4 1,4 1,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. 11,6 11,5 10,8
Resurshushållning      
Omkostnader (netto)/fånge 58 830 60 500 62 300
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd 5 865 6 100 6 400

1) Genomsnittet för åren 2011—2014 utgör indexvärdet 100. När indexet stiger minskar säkerhetsnivån.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Verkställighet av straff 191 107
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) 7 762
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 2 542
Verkställighetsenheten 1 715
Tjänster som köps av servicecentraler 13 373
Sammanlagt 216 499

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 219 981 221 980 229 450
Bruttoinkomster 14 003 12 182 12 951
Nettoutgifter 205 978 209 798 216 499
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 21 686    
— överförts till följande år 26 572    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 9 448 8 357 8 360
— övriga intäkter 894 833 830
Intäkter sammanlagt 10 342 9 190 9 190
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 14 974 13 342 13 340
— andel av samkostnader 11 713 10 512 10 500
Kostnader sammanlagt 26 687 23 854 23 840
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -16 345 -14 664 -14 650
Kostnadsmotsvarighet, % 39 39 39

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06) 7
Komplettering av systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse 1 100
Minskning av risken för återfall i allvarliga våldsbrott 670
Utgifter för brott mot inreseförbud 27
Ökning av Valtoris serviceavgifter 614
”Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06) 14
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -2 048
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -154
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -50
Indexhöjning av hyresutgifterna 306
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) 82
Lönejusteringar 4 346
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -1 130
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -393
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -39
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 355
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 79
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -99
Nivåförändring 3 130
Sammanlagt 6 701

2019 budget 216 499 000
2018 I tilläggsb. 1 314 000
2018 budget 209 798 000
2017 bokslut 210 864 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas4 700 000 euro.

Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring:Med anslaget för öppna anstalter kan man sysselsätta fångar och renovera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Arbetsprojekten finns bl.a. vid objekt i Förvaltningsnämnden för Sveaborgs, Forststyrelsens, Museiverkets, Senatfastigheters och kommunernas regi. Målet är att sysselsätta i genomsnitt 190 fångar vid öppna anstalter. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 25 000 euro per fånge och år.


2019 budget 4 700 000
2018 budget 4 700 000
2017 bokslut 4 700 000