Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
              01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
              74. Arbeten vid öppna anstalter
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. Verkställighet av straffPDF-versio

Förklaring: Effektmålet för Brottspåföljdsmyndigheten är att minska risken för återfallsbrott för dem som avtjänar straff. Målet för Brottspåföljdsmyndigheten är att handleda personer som avtjänar straff till ett liv utan brott med stöd av samhällets allmänna servicesystem. Målet är att säkerställa rättssäkerheten och enhetlig praxis samt att öka planmässig och progressiv frigivning.

Den minskning av fångtalet som pågått länge beräknas bli långsammare och antalet fångar beräknas kvarstå på nuvarande nivå också år 2019. Antalet sakkunnigutlåtanden och samhällspåföljder beräknas öka något jämfört med 2018 års nivå på grund av ändringen av lagstiftningen om tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse.

Verksamhetens omfattning

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Antalet fångar i genomsnitt3 0352 9802 980
Antal som placerats i fängelse från frihet5 4015 4005 400
Antal samhällspåföljder som avtjänas i genomsnitt2 9682 9502 980
Samhällspåföljder som ska verkställas3 6043 6003 720
Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder6 3736 3506 850

Målet är att minska frigivning direkt från slutna fängelser och att öka placeringarna i öppna anstalter. Dagligen avtjänar i genomsnitt 230 fångar övervakad frihet på prov 2019. Fångars deltagande i aktiviteter och tid utanför cellen samt interaktionen mellan personalen och de som avtjänar straff ökas. Innehållet för verkställigheten av samhällspåföljder utvecklas. Samarbetet med aktörer utanför fängelset som producerar tjänster ökas särskilt i fråga om social- och hälsovården, arbetskraftsmyndigheterna och utbildningsanordnare. Kontinuiteten för vården och rehabiliteringen inom mentalvårdsarbetet och alkohol- och drogarbetet efter avtjänat straff säkerställs särskilt. Som en del av regeringens åtgärdsprogram för förebyggande av långtidsbostadslöshet stärker man boendekunskaperna hos brottspåföljdsklienter och förbättrar man boendesituationen efter frigivningen. De åtgärder som reformen av häktningslagen förutsätter genomförs.

Förverkligandet av en opartisk och lagenlig behandling av brottspåföljdsklienter förbättras genom en effektivare och tydligare behandling av laglighetsövervakningens ställningstaganden samt Brottspåföljdsmyndighetens normstyrning och beredning och genomförande av lagändringar. År 2019 fortsätts utvecklandet av de elektroniska tjänsterna för fångar och samhällspåföljdsklienter. Förebyggandet av radikalisering i fängelserna effektiviseras genom att utveckla kontaktarbetet med utländska fångar. Utvecklingen och planeringen av organisationsstrukturer, produktivitetsfrämjande arbets- och förfaringsprocesser samt nätverket av verksamhetsställen så att de är ändamålsenliga för verksamheten fortsätts. Personalutbildningen reformeras och uppgiftsbeskrivningarna görs mångsidigare. Tjänstestrukturen och tjänstebenämningarna reformeras.

Uppgifter om personalen

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Antal anställda, årsv.2 4842 5182 573
VMBaro ledarskapsindex3,023,053,10
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.14,714,514,2

01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 216 499 000 euro.

Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om ändring av lagstiftningen om tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse samt en proposition om ändring av bestämmelserna om övervakning av villkorlig frihet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2019:

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Verksamhetens mål   
Anstaltssäkerhetsindex1)112110105
Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, %434243
Fångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner697072
Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade848282
Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade838383
Produktivitet   
Fångar, i genomsnitt per dag/årsv.1,41,41,4
Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv.11,611,510,8
Resurshushållning   
Omkostnader (netto)/fånge58 83060 50062 300
Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd5 8656 1006 400

1) Genomsnittet för åren 2011—2014 utgör indexvärdet 100. När indexet stiger minskar säkerhetsnivån.

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Verkställighet av straff191 107
Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen)7 762
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral2 542
Verkställighetsenheten1 715
Tjänster som köps av servicecentraler13 373
Sammanlagt216 499

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter219 981221 980229 450
Bruttoinkomster14 00312 18212 951
Nettoutgifter205 978209 798216 499
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år21 686  
— överförts till följande år26 572  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer9 4488 3578 360
— övriga intäkter894833830
Intäkter sammanlagt10 3429 1909 190
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader14 97413 34213 340
— andel av samkostnader11 71310 51210 500
Kostnader sammanlagt26 68723 85423 840
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-16 345-14 664-14 650
Kostnadsmotsvarighet, %393939

1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
"Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06)7
Komplettering av systemet med tilläggspåföljder i samband med villkorligt fängelse1 100
Minskning av risken för återfall i allvarliga våldsbrott670
Utgifter för brott mot inreseförbud27
Ökning av Valtoris serviceavgifter614
”Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06)14
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-2 048
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-154
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-50
Indexhöjning av hyresutgifterna306
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)82
Lönejusteringar4 346
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-1 130
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-1 116
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-393
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-39
Temporär sänkning av StPL-avgiften1 355
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen79
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-99
Nivåförändring3 130
Sammanlagt6 701

2019 budget216 499 000
2018 I tilläggsb.1 314 000
2018 budget209 798 000
2017 bokslut210 864 000

74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas4 700 000 euro.

Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.

Förklaring: Med anslaget för öppna anstalter kan man sysselsätta fångar och renovera kulturhistoriskt värdefulla objekt. Arbetsprojekten finns bl.a. vid objekt i Förvaltningsnämnden för Sveaborgs, Forststyrelsens, Museiverkets, Senatfastigheters och kommunernas regi. Målet är att sysselsätta i genomsnitt 190 fångar vid öppna anstalter. Utgifterna för sysselsättning och uppehälle är ca 25 000 euro per fånge och år.


2019 budget4 700 000
2018 budget4 700 000
2017 bokslut4 700 000