Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
              01. Åklagarväsendets omkostnader
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. ÅklagarnaPDF-versio

Förklaring: Åklagarväsendets samhälleliga effektmål är följande:

Åklagarväsendet är en ansedd och tillförlitlig aktör som bidrar till bildandet av en allmän opinion som är negativ till brott. Rättssäkerheten förverkligas i praktiken, det straffrättsliga ansvaret realiseras effektivt samt brottsligheten och dess negativa följder minskar och säkerheten och känslan av säkerhet ökar.

För parterna centrala mätbara faktorer som påverkar kvaliteten och en jämlik behandling är det hur snabbt behandlingen sker och skillnaderna i åtalsprövningstiderna mellan åklagarämbetena.

Straffprocessens kvalitet och snabbhet förbättras genom att utveckla samarbetet mellan åklagaren och förundersökningsmyndigheten, åklagarnas kompetens och specialisering samt genom att använda det mest ändamålsenliga processförfarandet. Genom att förnya metoderna för handläggningen av brottmål strävar man efter en snabbare och enhetligare handläggning.

Till de lokala åklagarna inkom år 2017 sammanlagt 82 793 ärenden. Antalet avgjorda ärenden var 83 076. Dessutom avgjordes 33 329 strafförelägganden. Det totala antalet inkommande ärenden förväntas inte minska. Det förekommer säsongsvariationer i fråga om det totala antalet ärenden som kommer till åklagarna, vilket bland annat beror på förändringar i polisens resurser att göra undersökningar. Svårighetsgraden för de inkommande ärendena och den s.k. viktade arbetsmängden bedöms öka ytterligare på grund av att de rättsliga frågorna i samband med brottmål blir allt mer komplicerade, den brottslighetens internationalisering och digitaliseringen (cyberbrottslighet).

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en reform av åklagarväsendets organisationsstrukturer. Syftet med reformen är att stärka åklagarväsendets förmåga att förverkliga straffansvaret i framtiden samt att förenhetliga åklagarpraxis på riksomfattande nivå.

Vid åklagarväsendet stärks bekämpningen av terroristbrott och förbättras beredskapen att hantera sådana brott. Inverkan av den nya lagen om föreläggande av böter och ordningsbot som trädde i kraft i slutet av 2016 och den ändring av lagens tillämpningsområde som träder i kraft den 1 juni 2019 på åklagarnas arbetsmängd följs upp.

Uppgifter om personalen

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Åklagarväsendet   
Årsverken531523520
— varav åklagare1)375369366
— varav lokala åklagare357351348
Arbetstillfredsställelseindex3,53,53,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.6,27,07,0

1) Till åklagarna räknas också den konsultativa tjänstemannen, överinspektörerna och juristen vid riksåklagarens byrå (Riksåklagarämbetet).

01. Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 761 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för åklagarväsendets verksamhet 2019:

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
    
Behandlingstid   
— genomsnittlig åtalsprövningstid, mån.1,92,02,0
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än 6 mån.2 4012 2002 000
— öppna ärenden som varit föremål för åtalsprövning längre än ett år232320300
Produktivitet   
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., hela personalen)1)874899904
— avgjorda ärenden (viktad arbetsmängd/årsv., åklagare)1 2381 2631 270
Resurshushållning   
— omkostnader/avgörande (viktad arbetsmängd), euro96,098,197,5

1) I den viktade arbetsmängden har beaktats att vissa typer av mål är mera arbetsdryga än andra samtidigt som de binder mera resurser. Den viktade arbetsmängden beräknas utifrån avgjorda mål vilkas arbetsmängd bedöms på basis av brottsbeteckningen enligt den genomsnittliga arbetsmängden. Den viktade arbetsmängden påverkas också av tingsrättsbehandlingar som tagit minst fem sessionsdagar.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter45 06344 23246 061
Bruttoinkomster30240300
Nettoutgifter44 76144 19245 761
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år11 056  
— överförts till följande år11 043  

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

  
Riksåklagarens byrå4 384
Regional verksamhet37 248
Gemensamma utgifter4 129
Sammanlagt45 761

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden153
Mål gällande brott mot inreseförbud138
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring till moment 25.01.05)13
Utvidgning av tillämpningsområdet för strafförelägganden (regeringsprogr. 2015)-250
Ökning av Valtoris serviceavgifter145
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-160
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-33
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-8
Indexhöjning av hyresutgifterna27
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-20
Lönejusteringar1 383
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-206
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-125
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-12
Temporär sänkning av StPL-avgiften369
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen207
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-12
Sammanlagt1 569

2019 budget45 761 000
2018 I tilläggsb.850 000
2018 budget44 192 000
2017 bokslut44 748 000