Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2019

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 101 690 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.

Förklaring:Till utsökning beräknas inkomma 2,9 miljoner ärenden (3,3 miljoner ärenden år 2017, uppskattningsvis 3 miljoner ärenden år 2018). Antalet gäldenärer som årligen är föremål för utsökning har de senaste åren hållits rätt så stabilt (550 000 olika gäldenärer 2016, 560 000 olika gäldenärer 2017 ja uppskattning 545 000 olika gäldenärer 2018). Antalet nya gäldenärer, dvs. gäldenärer som inte haft ärenden anhängiga året innan, var år 2017 sammanlagt 173 033 (171 855 år 2016).

Antalet konkursförfaranden och företagssaneringsförfaranden sjönk 2017 jämfört med nivån året innan. Våren 2018 stod 3 043 anhängiga konkursförfaranden under övervakning av konkursombudsmannens byrå, och 478 av dem var offentliga utredningar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för utsökningsväsendets och konkursombudsmannen byrås verksamhet 2019:

Tabell med nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål/uppskattning
       
Ärenden som behandlats (1 000 st.) 3 173 2 600 2 600
Indrivet (mn euro) 1 054 1 029 1 000
Kostnader per indriven euro (euro) 0,09 0,1 0,1
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar      
Av antal ärenden, % 45 42 42
Av belopp, % 35 38 40
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,3 7,7 7,7
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 30 39 38
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 3 103 2 250 2 350
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro) 24 20 20
Gäldenärer som specialindrivningen tagit för utredning 317 350 350
Särskilda granskningar av konkursbon och granskningar av förvaltningen 119 110 100
Inleds offentliga utredningar av konkursbon 59 55 50
Utsökningsklagan antal 40 50 50
Utsökningsklagan behandlingstid, mån. 10 6 6

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 73 miljoner euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 97 295 100 663 101 860
Bruttoinkomster 358 170 170
Nettoutgifter 96 937 100 493 101 690
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 20 937    
— överförts till följande år 27 271    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effektivisering av rådgivningen för gäldenärer för att förbättra ställningen för överskuldsatta 1 000
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -1 744
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05) 29
Ökning av Valtoris serviceavgifter 358
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -341
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -73
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -19
Indexhöjning av hyresutgifterna 54
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -31
Lönejusteringar 2 669
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -495
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -267
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -27
Temporär sänkning av StPL-avgiften 829
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -25
Sammanlagt 1 197

2019 budget 101 690 000
2018 I tilläggsb. 829 000
2018 budget 100 493 000
2017 bokslut 103 271 000