Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
              01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakningPDF-versio

Förklaring: Justitieministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål och resultatmål för verksamheten samt centrala åtgärder för förverkligandet av dem för 2019:

  • — Den elektroniska ärendehanteringen och tjänsterna är kundorienterade. Man koncentrerar sig på att utveckla och utforma elektroniska tjänster som är riktade till medborgarna och intressentgrupper kundservicen fås att motsvara den nya verksamhetsmodellen enligt utsökningsväsendets strukturreformsprojekt (URA).
  • — Möjligheterna att begå ekonomiska brott och dra nytta av dem minskar. Man agerar effektivt som en del av brottsbekämpningskedjan och skapar goda verksamhetssätt och god praxis för den nya specialverkställigheten.
  • — Rättssäkerheten förverkligas i praktiken. Man ser till att verkställighetsåtgärderna håller jämn kvalitet genom att harmonisera arbetsmetoderna. Likvidationsprocessen görs effektiv och enhetlig.
  • — Beredningen av strukturreformen inom utsökningsväsendet fortsätts. Målet är att strukturreformen ska träda i kraft år 2020.
  • — I samhället råder en god betalningsmoral och kreditsamhället fungerar. Under beredningsskedet för URA sörjer man för att indrivningen är resultatrik och har tyngdpunkten i inledningen. Det skapas en verksamhetsmodell för åtgärder inom utsökning för att förebygga överskuldsättning.

Krävande fall sköts högklassigt och klienternas likabehandling förverkligas. Behandlingskedjorna och behandlingsförfarandena bestäms enligt ärendets art och svårighetsgrad. Organisationsstrukturen och nätverket av verksamhetsställen är ändamålsenliga och stöder stärkandet av personalens kompetens. Informationssystemen är användarvänliga och stöder verksamheten.

Målen och de centrala åtgärderna för konkursombudsmannens byrå är att främja ett effektivt konkursförfarande, utveckla god boförvaltningspraxis och företagssaneringspraxis med hjälp av utbildning och rekommendationer samt bekämpa ekonomisk brottslighet i anslutning till konkurser genom att i tillräcklig omfattning utföra särskilda granskningar och offentliga utredningar.

Uppgifter om personalen

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Riksfogdeämbetet   
Årsverken45761)761)
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.6,46,36,4
Arbetstillfredsställelseindex3,83,73,7
    
Utsökningsverken   
Årsverken1 0801 0471 050
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.9,79,510,0
Arbetstillfredsställelseindex3,53,43,3
    
Konkursombudsmannens byrå   
Årsverken10,21010
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.7,344
Arbetstillfredsställelseindex3,23,33,4

1) Omfattar URA-projektbyrån och personalen vid den centraliserade personalförvaltningsenheten.

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 101 690 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.

Förklaring: Till utsökning beräknas inkomma 2,9 miljoner ärenden (3,3 miljoner ärenden år 2017, uppskattningsvis 3 miljoner ärenden år 2018). Antalet gäldenärer som årligen är föremål för utsökning har de senaste åren hållits rätt så stabilt (550 000 olika gäldenärer 2016, 560 000 olika gäldenärer 2017 ja uppskattning 545 000 olika gäldenärer 2018). Antalet nya gäldenärer, dvs. gäldenärer som inte haft ärenden anhängiga året innan, var år 2017 sammanlagt 173 033 (171 855 år 2016).

Antalet konkursförfaranden och företagssaneringsförfaranden sjönk 2017 jämfört med nivån året innan. Våren 2018 stod 3 043 anhängiga konkursförfaranden under övervakning av konkursombudsmannens byrå, och 478 av dem var offentliga utredningar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för utsökningsväsendets och konkursombudsmannen byrås verksamhet 2019:

Tabell med nyckeltal

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål/uppskattning
    
Ärenden som behandlats (1 000 st.)3 1732 6002 600
Indrivet (mn euro)1 0541 0291 000
Kostnader per indriven euro (euro)0,090,10,1
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar   
Av antal ärenden, %454242
Av belopp, %353840
Genomsnittlig behandlingstid, mån.6,37,77,7
Resurshushållning (€/behandlat ärende)303938
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.)3 1032 2502 350
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro)242020
Gäldenärer som specialindrivningen tagit för utredning317350350
Särskilda granskningar av konkursbon och granskningar av förvaltningen119110100
Inleds offentliga utredningar av konkursbon595550
Utsökningsklagan antal405050
Utsökningsklagan behandlingstid, mån.1066

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 73 miljoner euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter97 295100 663101 860
Bruttoinkomster358170170
Nettoutgifter96 937100 493101 690
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år20 937  
— överförts till följande år27 271  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Effektivisering av rådgivningen för gäldenärer för att förbättra ställningen för överskuldsatta1 000
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20)-1 744
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05)29
Ökning av Valtoris serviceavgifter358
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-341
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-73
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-19
Indexhöjning av hyresutgifterna54
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015)-31
Lönejusteringar2 669
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-495
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-267
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-27
Temporär sänkning av StPL-avgiften829
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-25
Sammanlagt1 197

2019 budget101 690 000
2018 I tilläggsb.829 000
2018 budget100 493 000
2017 bokslut103 271 000