Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakningPDF-versio

Förklaring:Justitieministeriet ställer upp följande samhälleliga effektmål och resultatmål för verksamheten samt centrala åtgärder för förverkligandet av dem för 2019:

  • — Den elektroniska ärendehanteringen och tjänsterna är kundorienterade. Man koncentrerar sig på att utveckla och utforma elektroniska tjänster som är riktade till medborgarna och intressentgrupper kundservicen fås att motsvara den nya verksamhetsmodellen enligt utsökningsväsendets strukturreformsprojekt (URA).
  • — Möjligheterna att begå ekonomiska brott och dra nytta av dem minskar. Man agerar effektivt som en del av brottsbekämpningskedjan och skapar goda verksamhetssätt och god praxis för den nya specialverkställigheten.
  • — Rättssäkerheten förverkligas i praktiken. Man ser till att verkställighetsåtgärderna håller jämn kvalitet genom att harmonisera arbetsmetoderna. Likvidationsprocessen görs effektiv och enhetlig.
  • — Beredningen av strukturreformen inom utsökningsväsendet fortsätts. Målet är att strukturreformen ska träda i kraft år 2020.
  • — I samhället råder en god betalningsmoral och kreditsamhället fungerar. Under beredningsskedet för URA sörjer man för att indrivningen är resultatrik och har tyngdpunkten i inledningen. Det skapas en verksamhetsmodell för åtgärder inom utsökning för att förebygga överskuldsättning.

Krävande fall sköts högklassigt och klienternas likabehandling förverkligas. Behandlingskedjorna och behandlingsförfarandena bestäms enligt ärendets art och svårighetsgrad. Organisationsstrukturen och nätverket av verksamhetsställen är ändamålsenliga och stöder stärkandet av personalens kompetens. Informationssystemen är användarvänliga och stöder verksamheten.

Målen och de centrala åtgärderna för konkursombudsmannens byrå är att främja ett effektivt konkursförfarande, utveckla god boförvaltningspraxis och företagssaneringspraxis med hjälp av utbildning och rekommendationer samt bekämpa ekonomisk brottslighet i anslutning till konkurser genom att i tillräcklig omfattning utföra särskilda granskningar och offentliga utredningar.

Uppgifter om personalen

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Riksfogdeämbetet      
Årsverken 45 761) 761)
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 6,4 6,3 6,4
Arbetstillfredsställelseindex 3,8 3,7 3,7
       
Utsökningsverken      
Årsverken 1 080 1 047 1 050
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 9,7 9,5 10,0
Arbetstillfredsställelseindex 3,5 3,4 3,3
       
Konkursombudsmannens byrå      
Årsverken 10,2 10 10
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,3 4 4
Arbetstillfredsställelseindex 3,2 3,3 3,4

1) Omfattar URA-projektbyrån och personalen vid den centraliserade personalförvaltningsenheten.

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 101 690 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna.

Förklaring:Till utsökning beräknas inkomma 2,9 miljoner ärenden (3,3 miljoner ärenden år 2017, uppskattningsvis 3 miljoner ärenden år 2018). Antalet gäldenärer som årligen är föremål för utsökning har de senaste åren hållits rätt så stabilt (550 000 olika gäldenärer 2016, 560 000 olika gäldenärer 2017 ja uppskattning 545 000 olika gäldenärer 2018). Antalet nya gäldenärer, dvs. gäldenärer som inte haft ärenden anhängiga året innan, var år 2017 sammanlagt 173 033 (171 855 år 2016).

Antalet konkursförfaranden och företagssaneringsförfaranden sjönk 2017 jämfört med nivån året innan. Våren 2018 stod 3 043 anhängiga konkursförfaranden under övervakning av konkursombudsmannens byrå, och 478 av dem var offentliga utredningar.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för utsökningsväsendets och konkursombudsmannen byrås verksamhet 2019:

Tabell med nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål/uppskattning
       
Ärenden som behandlats (1 000 st.) 3 173 2 600 2 600
Indrivet (mn euro) 1 054 1 029 1 000
Kostnader per indriven euro (euro) 0,09 0,1 0,1
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar      
Av antal ärenden, % 45 42 42
Av belopp, % 35 38 40
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,3 7,7 7,7
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 30 39 38
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 3 103 2 250 2 350
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro) 24 20 20
Gäldenärer som specialindrivningen tagit för utredning 317 350 350
Särskilda granskningar av konkursbon och granskningar av förvaltningen 119 110 100
Inleds offentliga utredningar av konkursbon 59 55 50
Utsökningsklagan antal 40 50 50
Utsökningsklagan behandlingstid, mån. 10 6 6

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 73 miljoner euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 97 295 100 663 101 860
Bruttoinkomster 358 170 170
Nettoutgifter 96 937 100 493 101 690
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 20 937    
— överförts till följande år 27 271    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effektivisering av rådgivningen för gäldenärer för att förbättra ställningen för överskuldsatta 1 000
Informationssystemprojektet inom utsökningsväsendets strukturreform (URA ICT) (finansieringen 2018) (överföring till moment 28.70.20) -1 744
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05) 29
Ökning av Valtoris serviceavgifter 358
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -341
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -73
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -19
Indexhöjning av hyresutgifterna 54
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -31
Lönejusteringar 2 669
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -720
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -495
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -267
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -27
Temporär sänkning av StPL-avgiften 829
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -25
Sammanlagt 1 197

2019 budget 101 690 000
2018 I tilläggsb. 829 000
2018 budget 100 493 000
2017 bokslut 103 271 000