Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 191 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter som föranleds staten av köp av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster och ekonomi- och skuldrådgivningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) och till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring:Det beräknas att det till rättshjälpsbyråerna inkommer 53 000 ärenden (47 942 ärenden 2017 och uppskattningen för 2018 är 53 000 ärenden). Målet för kötiden till rättshjälpsbyråerna är i medeltal 11 dagar år 2019 (11 dagar år 2017 och 11 dagar år 2018). Av de ärenden som kom in till rättshjälpsbyråerna 2017 var 86 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 14 % brottmål.

Allmänna intressebevakningstjänster köps av kommunerna och privata serviceproducenter när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster. Andelen köpta tjänster utgör ca 10 % år 2019.

Det beräknas att det till konsumenttvistenämnden inkommer 6 600 ärenden (6 402 ärenden 2017 och uppskattningen för 2018 är 6 600 ärenden). Målet är att den totala behandlingstiden för klagomål är mindre än 9 månader.

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter överförs från regionförvaltningsverken och kommunerna till statens rättshjälpsbyråer den 1 januari 2019. De resultatmål och mätare som ställs upp för tjänsten preciseras när man övergår till en enhetlig riksomfattande serviceprocess och enhetliga förfaringssätt. Inom ekonomi- och skuldrådgivningen sköts årligen över 40 000 åtgärder. Personalantalet är ca 175 årsverken år 2019.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens samt konsumenttvistenämndens verksamhet 2019:

Rättshjälp

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Ärenden som behandlats, st. 48 872 53 000 53 000
Rättshjälpsinfo, antal gånger 7 511 8 000 8 500
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st. 26 029 26 000 26 000
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd) 129 122 122
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.) 418 465 465

Allmän intressebevakning

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Antal huvudmän, st. 40 262 41 185 42 000
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare 36 012 36 923 37 700
— intressebevakning i form av köpta tjänster 4 250 4 262 4 300
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman) 735 761 765
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.) 66 67 67

Konsumenttvistenämnden

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Behandlade besvär, st. 6 007 6 800 6 900
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 388 363 363
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 172 184 186
Total behandlingstid, mån. 11,2 9,2 9,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 65 841 70 252 77 391
Bruttoinkomster 4 796 5 200 5 200
Nettoutgifter 61 045 65 052 72 191
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 22 066    
— överförts till följande år 22 173    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 503 3 700 3 700
— övriga intäkter 18 - -
Intäkter sammanlagt 3 521 3 700 3 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 763 7 600 7 600
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 242 -3 900 -3 900
Kostnadsmotsvarighet, % 45 49 49

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 1 308 1 620 1 500
— övriga intäkter 5 - -
Intäkter sammanlagt 1 313 1 620 1 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 549 1 800 1 670
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -236 -180 -170
Kostnadsmotsvarighet, % 85 90 90

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

I arvoden som tas ut enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) beräknas 26 000 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 70 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet -3 879
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden 100
Diskrimineringsombudsmannens byrå, övervakning av verkställandet av avlägsnande ur landet (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.03) 60
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (engångsfinansiering av utgifter för informationssystem år 2018) -4 000
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (överföring från moment 32.40.31) 4 731
Tilläggsfinansiering i anslutning till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 3 000
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05) 18
Utvidgning av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen för att förbättra överskuldsattas ställning 5 000
Ökning av Valtoris serviceavgifter 283
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -225
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -51
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -11
Indexhöjning av hyresutgifterna 38
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -16
Lönejusteringar 1 875
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -90
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -294
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -172
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17
Temporär sänkning av StPL-avgiften 504
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 330
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -45
Sammanlagt 7 139

2019 budget 72 191 000
2018 I tilläggsb. 557 000
2018 budget 65 052 000
2017 bokslut 61 152 000