Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 251 008 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen (39/1889), 185 § i utlänningslagen (301/2004) och 44 § i territorialövervakningslagen (755/2000). I regeringspropositionen föreslås det att till 17 kap. i strafflagen ska fogas en ny 7 b § om brott mot inreseförbud, enligt vilken straffet en sådan gärning är böter eller fängelse i högst ett år. På brott mot inreseförbud tillämpas i nuläget nästan enbart utlänningslagens 185 § 1 mom. 4 punkt som gäller utlänningsförseelse och med stöd av vilken endast bötesstraff kan påföras. Enligt regeringspropositionen är de årliga kostnadseffekterna inom justitieministeriets förvaltningsområde från och med 2019 sammanlagt 585 000 euro under momenten 25.01.20, 25.10.03, 25.10.50, 25.30.01 och 25.40.01.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den. Propositionen medför konsekvenser för anslagen under moment 28.30.03.

Lagen om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (95/2018) och lagen om ändring av körkortslagen (96/2018) träder i kraft den 1 juni 2019. Det faktiska användningsområdet för bötesförfarandet utvidgas när behörigheten att påföra körförbudspåföljder i sin helhet överförs på polisen. Ändringen minskar antalet brottmål som kommer in till domstolarna.

Målet för de regionala skillnaderna i hovrätternas behandlingstider är att den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild hovrätt inte är över 2 månader längre än genomsnittet för hela landet. Ett mål är också att andelen ärenden som varit anhängiga i över ett år är mindre än 6 % av alla anhängiga ärenden.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling vid tingsrätterna är målet att 35 % avgörs inom mindre än 6 månader och att högst 35 % har en behandlingstid på över ett år.

Målet för brottmål är att den genomsnittliga behandlingstiden inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 45 % av brottmålen är högst 2 månader och att den överstiger 9 månader i högst 10 % av brottmålen. Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål.

Målet för de regionala skillnaderna i förvaltningsdomstolarnas behandlingstider är att behandlingstiden vid en enskild förvaltningsdomstol är högst tre månader längre än genomsnittet för hela landet.

Utlänningsärendena utgör en betydande andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärenden hör till gruppen utlänningsärenden. Målet är att asylärendena behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden för dessa ärenden är mindre än sex månader.

Tabell med nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
       
Hovrätterna      
Avgjorda ärenden, st. 8 269 8 500 8 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 5,5 6,0 5,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 864 1 800 1 800
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 45 45 45
       
Tingsrätterna      
Avgjorda ärenden totalt, st. 521 942 535 000 550 000
— Brottmål 51 076 52 000 50 000
— Omfattande tvistemål 8 972 9 000 9 000
— Summariska ärenden 375 951 410 000 420 000
       
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
— Brottmål 4,2 4,0 4,0
— Omfattande tvistemål 13,8 9,5 9,0
— Summariska ärenden 2,9 2,8 2,8
— Skuldsaneringsärenden 6,2 6,0 6,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 582 600 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 122 120 120
       
Förvaltningsdomstolarna      
Avgjorda ärenden, st. 22 703 25 000 20 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 8,1 8,0 7,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 985 1 000 1 000
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 77 75 75
       
Försäkringsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 6 469 7 000 7 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 11,8 11,0 11,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 254 1 100 1 250
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 60 68 65
       
Marknadsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 799 900 900
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 8,6 6,0 6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 4 172 4 500 4 200
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 19 20 20
       
Arbetsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 169 150 200
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,3 6,0 6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 5 288 5 300 5 200
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 19 20 20

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 44,88 miljoner euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 248 784 250 575 252 508
Bruttoinkomster 1 490 500 1 500
Nettoutgifter 247 294 250 075 251 008
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 48 933    
— överförts till följande år 58 136    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna domstolarna 174 644
Förvaltningsdomstolarna 52 274
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter 24 090
Sammanlagt 251 008

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet och familjeåterförening -4 960
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden 400
Infrastruktur för rättegångssalar, databanksprojektet (AIPA) -1 000
Militärunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden vid tingsrätterna 80
Minskning av mängden ärenden vid förvaltningsdomstolarna (regeringsprogr. 2015) -2 550
Mål gällande brott mot inreseförbud 304
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -3 713
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 4 533
Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring från moment 28.40.01) 20
Snabb behandling av fordringsmål 2 000
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05) 70
Utvidgning av tillämpningsområdet för strafförelägganden (regeringsprogr. 2015) -1 450
Ökning av Valtoris serviceavgifter 1 040
Överföring av en tjänst från moment 25.01.01 (1 årsv.) 30
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -1 416
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -178
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -45
Indexhöjning av hyresutgifterna 228
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -5
Lönejusteringar 6 670
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 166
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -603
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -60
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 752
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1 189
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -57
Sammanlagt 933

2019 budget 251 008 000
2018 I tilläggsb. 1 940 000
2018 budget 250 075 000
2017 bokslut 256 497 000