Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 018 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Högsta förvaltningsdomstolen avgör som högsta rättsinstans de besvär som anförts över förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen.

Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. de besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut. Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. År 2015 ökande antalet personer som söker internationellt skydd avsevärt. Antalet besvär i ärenden som gäller asyl antas fortfarande vara stort vid högsta förvaltningsdomstolen år 2019. Man strävar efter att avgöra sådana utlänningsärenden i vilka besvärstillstånd inte beviljas på i genomsnitt mindre än tre månader. I fråga om de utlänningsärenden där besvärstillstånd beviljas är målet en behandlingstid på högst sex månader.

Målet är att 30 % av ärendena avgörs inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Tabell med nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 6 638 6 300 5 700
— Utlänningsärenden 3 703 3 400 3 000
— Övriga ärenden 2 935 2 900 2 700
Genomsnittlig behandlingstid (mån.) 6,7 7,0 7,0
— Utlänningsärenden 2,9 3,5 3,5
— Övriga ärenden 11,5 11,0 11,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 881 1 900 2 000
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 55 49 49

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 600 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 512 13 452 12 038
Bruttoinkomster 23 5 20
Nettoutgifter 12 489 13 447 12 018
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 173    
— överförts till följande år 4 393    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet och familjeåterförening -1 130
Inre säkerhet och rättsvård -2
Minskning av antalet ärenden vid HFD (regeringsprogr. 2015) -700
Ökning av Valtoris serviceavgifter 37
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -48
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -9
Indexhöjning av hyresutgifterna 8
Lönejusteringar 382
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -52
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -35
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 84
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 52
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -1 429

2019 budget 12 018 000
2018 I tilläggsb. 115 000
2018 budget 13 447 000
2017 bokslut 12 709 000