Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 777 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 40 % av de besvärsärenden som är anhängiga vid utgången av år 2019 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärsärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 2 428 2 425 2 400
— avgöranden i sak i besvärsärenden 110 120 130
— offentliggjorda avgöranden 98 90 100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)      
— alla ärenden 6,0 6,0 6,0
— ärenden som gäller besvärstillstånd 5,1 5,1 5,1
— avgöranden i sak 18,5 18,0 18,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 3 447 3 680 3 740
— produktivitet (beslut/årsv.) 33 33 32

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för högsta domstolens prestationer beräknas 320 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 380 8 554 8 787
Bruttoinkomster 11 10 10
Nettoutgifter 8 369 8 544 8 777
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 253    
— överförts till följande år 1 511    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av Valtoris serviceavgifter 25
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -52
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 9
Lönejusteringar 245
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -44
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -22
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 68
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 34
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt 233

2019 budget 8 777 000
2018 I tilläggsb. 123 000
2018 budget 8 544 000
2017 bokslut 8 627 000