Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

10. Domstolar och rättshjälpPDF-versio

Förklaring:Välfungerande och effektiva domstolar utgör en förutsättning för realiseringen av en rättssäkerhet som motsvarar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt för en rättssäkerhet som krävs både i den ekonomiska verksamheten och vid ordnandet av medborgarnas inbördes relationer. Upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten och utredandet av konflikter på lika villkor utifrån på förhand fastställda allmänna regler förutsätter ett välfungerande rättssystem. Det oberoende domstolsväsendet ska säkerställa att alla kan i samhället lita på att deras rättigheter tillgodoses.

Ett effektmål är att tvistemål, brottmål och förvaltningsprocessuella mål avgörs utan dröjsmål, högklassigt och förmånligt. Domstolarnas arbetsredskap utvecklas så att de blir användarvänliga och stöder verksamheten så att man i rättegångar i så stor omfattning som möjligt kan utnyttja elektroniskt material. Arbetsmetoderna och verksamhetssätten kan då utvecklas till sådana att de stöder det att behandlingen av ärendet inte fördröjs samt kvaliteten hos behandlingen. Det är ytterst viktigt att domstolarna deltar i arbetet med att utveckla systemen och arbetsmetoderna. De nya arbetsmetoderna ska tas effektivt i bruk.

De olika rättsinstansernas roller och uppgifter ska vara tydliga. Tyngdpunkten i rättegången ska ligga på den första instansen. En högklassigt fungerande första instans ökar förtroendet och minskar behovet för ändringssökande. Tyngdpunkten i de högre rättsinstansernas verksamhet ska ligga på förhandsavgöranden.

Ett effektmål är att de grundläggande och mänskliga rättigheterna tillgodoses vid behandlingen och avgörandet av ärendena. Behandlingskedjorna och rättegångsförfarandena ska bestämmas enligt ärendenas natur och hur krävande de är. Rättsskyddsuppgifterna regleras inte bara i den nationella lagstiftningen utan även genom internationella fördrag. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna bedömer genom sin rättspraxis hur medlemsstaterna iakttar de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. För att trygga tillgången till domstolstjänster genomförs en omorganisering av domstolsväsendet och domstolsförvaltningen. Med hjälp av större enheter tryggas stärkandet av kompetensen, specialkompetensen, kvaliteten och produktiviteten. Olägenheterna av de längre avstånden till följd av strukturomvandlingarna minskas genom att man inför allt fler elektroniska tjänster och arbetsmetoder som är oberoende av orten.

Ett effektmål är att domstolsverksamheten är öppen. Det informeras aktivt om domstolarnas verksamhet och avgöranden.

Vid de allmänna domstolarna behandlas och avgörs åtalsärenden som gäller straffrättsligt ansvar samt tvistemål och ansökningsärenden som gäller rättsförhållanden av privaträttslig natur. De allmänna domstolarna ser således till att de straffrättsliga åtgärderna fullföljs inom alla områden av privat och samhällelig verksamhet. De ansvarar även för att enskilda, företag och andra sammanslutningar garanteras rättsskydd i sina inbördes relationer och även i relation till offentliga samfund när det inte är fråga om tillämpning av förvaltningsrättslig lagstiftning.

Tillämpningsområdet för bötesförfarandet utvidgas. Detta bedöms minska antalet ärenden som kommer till de allmänna domstolarna. Å andra sidan har man beslutat reformera och utvidga användningsområdet för förvandlingsstraff för böter med tanke på bötesförfarandets trovärdighet så att obetalda böter kan omvandlas till fängelsestraff vid upprepade likartade bötesbrott. Detta kommer att öka antalet ärenden som kommer till domstolarna från och med 2021.

Regleringen att lätta upp straffprocessen träder i kraft och de summariska tvistemålen koncentreras till vissa tingsrätter. De ärenden som gäller brott mot inreseförbud övergår på grund av att straffskalan blir strängare från bötesförfarande till att behandlas av domstolarna.

Hos förvaltningsdomstolarna söks ändring i myndighetsbeslut som fattats inom olika förvaltningsområden och på olika förvaltningsnivåer. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, men även andra förvaltningsdomstolars avgöranden, styr lagligheten och förverkligandet av rättssäkerheten inom hela den offentliga maktutövningen. Avgörandena inverkar även på samhällets verksamhet och konkurrensförmåga. Såväl för individen som för samhället är det viktigt att trygga en snabb handläggning av ärenden samt rättssäkerheten hos besluten.

Ett mål som skrivits in i regeringsprogrammet är att minska antalet ärenden i högsta förvaltningsdomstolen och i förvaltningsdomstolarna bl.a. genom att utvidga användningsområdet för förfarandet för begäran om omprövning. Justitieministeriet har haft ett nära samarbete med andra förvaltningsområden i fråga om lagberedningen och målet är att man inom varje förvaltningsområde i bestämmelserna om ändringssökande beaktar möjligheterna att rätta myndighetsbeslut utan domstolsbehandling. Högsta förvaltningsdomstolens ställning som prejudikatdomstol stärks genom att man ökar tillståndsplikten för ändringssökande.

Målet med rättshjälpen, ekonomi- och skuldrådgivningen och den allmänna intressebevakningen är att var och en ska få nödvändig hjälp med lösandet av ett rättsligt problem och problem som gäller skuldsättning, även om personens ekonomiska situation är svag. Rättshjälp, ekonomi- och skuldrådgivning och allmän intressebevakning erbjuds så, att det är ändamålsenligt totalekonomiskt sett.

Effektmål inom rättshjälpen, ekonomi- och skuldrådgivningen och den allmänna intressebevakningen
  • — Skyddet för den svagare parten tillgodoses. För att förebygga överskuldsättning och hjälpa överskuldsatta effektiviseras informationen till allmänheten om ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna och utvecklas samarbetsformer och nätverk med aktörer som erbjuder ekonomi- och skuldrådgivningstjänster, såsom kommunernas socialväsende.
  • — Rättssäkerheten förverkligas i praktiken. Behandlingskedjorna och behandlingsförfarandena bestäms enligt ärendets art och svårighetsgrad. Ändringsbehovet i fråga om den rättshjälp som medborgare och asylsökande behöver bedöms med utgångspunkt i den redogörelse som blir klar år 2019. Processerna för advokatverksamheten inom rättshjälpen görs mer fungerande genom att förenhetliga verksamhetsmetoderna. Rättsbiträdenas riksomfattande joursystem utvecklas utgående från den utredning som färdigställs år 2018. Processerna inom den allmänna rättshjälpen utvecklas så att de motsvarar bästa praxis. Verksamhets- och förfaringssätten i fråga om behandlingsprocessen för klagomål till konsumenttvistenämnden utvecklas med utgångspunkt i den auditering som blev klar 2018. År 2018 dras det upp riktlinjer för de fortsatta åtgärderna med anledning av redogörelsen om rättshjälps- och intressebevakningsmyndigheten.
  • — Juridiska problem löses i ett så tidigt skede som möjligt. Man skapar nya medel för att öka avgöranden genom förlikning och fördjupar kunskaperna i medling.
  • — Rådgivningstjänsterna är lätt tillgängliga för medborgarna. För rättshjälpsbyråerna skapas mångsidiga kundorienterade former för juridisk rådgivning.
  • — Den elektroniska ärendehanteringen och tjänsterna är kundorienterade. Möjligheten att erbjuda ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning i form av distansservice utvecklas och möjligheterna att erbjuda rättshjälp och intressebevakning i form av distansservice utökas.

Uppgifter om personalen

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Domstolarna      
Antal anställda, årsv. 3 212 3 300 3 250
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 7,6 8,0 8,0
Rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten samt konsumenttvistenämnden      
Antal anställda, årsv. 1 033 1 050 1 225
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 10,1 10,0 10,0

01. Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 777 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Högsta domstolen är den högsta domstolen i tviste- och brottmål. Dess uppgift är att utifrån systemet med besvärstillstånd, genom att undersöka och avgöra enskilda besvärsärenden, ge sådana prejudikat för tolkning och tillämpning av lag som styr rättspraxis och gör den enhetligare. Dessutom behandlar och avgör högsta domstolen ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och avger utlåtanden till republikens president i benådningsärenden och ärenden som gäller Ålands självstyrelse. Högsta domstolen övervakar de lägre domstolarnas rättsskipning.

I vissa rättsliga frågor är det nödvändigt att snabbt få ett förhandsavgörande, något som gör avgörandena i lägre instans enhetligare och minskar antalet överklaganden. Målet är att högst 40 % av de besvärsärenden som är anhängiga vid utgången av år 2019 (ärenden som beviljats besvärstillstånd och direkta besvär) har varit anhängiga längre än 12 månader. Målet på lång sikt är att av de besvärsärenden som är anhängiga har minst 33 % varit anhängiga mindre än 9 månader, ca 33 % varit anhängiga 9—12 månader och högst 33 % varit anhängiga längre än 12 månader.

Tabell med nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 2 428 2 425 2 400
— avgöranden i sak i besvärsärenden 110 120 130
— offentliggjorda avgöranden 98 90 100
Genomsnittlig behandlingstid (mån.)      
— alla ärenden 6,0 6,0 6,0
— ärenden som gäller besvärstillstånd 5,1 5,1 5,1
— avgöranden i sak 18,5 18,0 18,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 3 447 3 680 3 740
— produktivitet (beslut/årsv.) 33 33 32

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för högsta domstolens prestationer beräknas 320 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 380 8 554 8 787
Bruttoinkomster 11 10 10
Nettoutgifter 8 369 8 544 8 777
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 253    
— överförts till följande år 1 511    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av Valtoris serviceavgifter 25
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -52
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 9
Lönejusteringar 245
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -20
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -44
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -22
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 68
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 34
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt 233

2019 budget 8 777 000
2018 I tilläggsb. 123 000
2018 budget 8 544 000
2017 bokslut 8 627 000

02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 018 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:Högsta förvaltningsdomstolen avgör som högsta rättsinstans de besvär som anförts över förvaltningsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolen övervakar också förvaltningsprocessen.

Inemot 90 % av alla ärenden som avgörs av högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut som meddelats av regionala förvaltningsdomstolar. Dessutom avgör högsta förvaltningsdomstolen bl.a. de besvär som har anförts över marknadsdomstolens samt statsrådets och ministeriernas beslut. Till de största kategorierna av ärenden som kommer in till högsta förvaltningsdomstolen hör utlänningsfrågor, social- och hälsovård, byggande och miljöfrågor, beskattning, statsrätt och allmän förvaltning samt ekonomisk verksamhet, såsom konkurrensärenden och offentlig upphandling. Största delen av utlänningsärendena gäller förvaltningsdomstolens avslagsbeslut i asylärenden. År 2015 ökande antalet personer som söker internationellt skydd avsevärt. Antalet besvär i ärenden som gäller asyl antas fortfarande vara stort vid högsta förvaltningsdomstolen år 2019. Man strävar efter att avgöra sådana utlänningsärenden i vilka besvärstillstånd inte beviljas på i genomsnitt mindre än tre månader. I fråga om de utlänningsärenden där besvärstillstånd beviljas är målet en behandlingstid på högst sex månader.

Målet är att 30 % av ärendena avgörs inom mindre än sex månader och 20 % inom 6—9 månader. Behandlingstider på över 24 månader får förekomma endast i undantagsfall, närmast i fråga om ärenden som väntar på förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol.

Tabell med nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
       
Avgjorda ärenden, st. 6 638 6 300 5 700
— Utlänningsärenden 3 703 3 400 3 000
— Övriga ärenden 2 935 2 900 2 700
Genomsnittlig behandlingstid (mån.) 6,7 7,0 7,0
— Utlänningsärenden 2,9 3,5 3,5
— Övriga ärenden 11,5 11,0 11,0
Funktionell effektivitet      
— resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 881 1 900 2 000
— produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 55 49 49

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för högsta förvaltningsdomstolens prestationer beräknas 600 000 euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 512 13 452 12 038
Bruttoinkomster 23 5 20
Nettoutgifter 12 489 13 447 12 018
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 173    
— överförts till följande år 4 393    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet och familjeåterförening -1 130
Inre säkerhet och rättsvård -2
Minskning av antalet ärenden vid HFD (regeringsprogr. 2015) -700
Ökning av Valtoris serviceavgifter 37
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -48
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -9
Indexhöjning av hyresutgifterna 8
Lönejusteringar 382
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -10
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -52
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -35
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -4
Temporär sänkning av StPL-avgiften 84
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 52
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Sammanlagt -1 429

2019 budget 12 018 000
2018 I tilläggsb. 115 000
2018 budget 13 447 000
2017 bokslut 12 709 000

03. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 251 008 000 euro.

Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer och som utgifter inte avskrivningar på grund av dessa.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen (39/1889), 185 § i utlänningslagen (301/2004) och 44 § i territorialövervakningslagen (755/2000). I regeringspropositionen föreslås det att till 17 kap. i strafflagen ska fogas en ny 7 b § om brott mot inreseförbud, enligt vilken straffet en sådan gärning är böter eller fängelse i högst ett år. På brott mot inreseförbud tillämpas i nuläget nästan enbart utlänningslagens 185 § 1 mom. 4 punkt som gäller utlänningsförseelse och med stöd av vilken endast bötesstraff kan påföras. Enligt regeringspropositionen är de årliga kostnadseffekterna inom justitieministeriets förvaltningsområde från och med 2019 sammanlagt 585 000 euro under momenten 25.01.20, 25.10.03, 25.10.50, 25.30.01 och 25.40.01.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt och till vissa lagar som har samband med den. Propositionen medför konsekvenser för anslagen under moment 28.30.03.

Lagen om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (95/2018) och lagen om ändring av körkortslagen (96/2018) träder i kraft den 1 juni 2019. Det faktiska användningsområdet för bötesförfarandet utvidgas när behörigheten att påföra körförbudspåföljder i sin helhet överförs på polisen. Ändringen minskar antalet brottmål som kommer in till domstolarna.

Målet för de regionala skillnaderna i hovrätternas behandlingstider är att den genomsnittliga behandlingstiden vid en enskild hovrätt inte är över 2 månader längre än genomsnittet för hela landet. Ett mål är också att andelen ärenden som varit anhängiga i över ett år är mindre än 6 % av alla anhängiga ärenden.

Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning eller i tingsrättsskedet ska beaktas. Hovrätterna strävar efter att behandlingstiden för ärenden som i tidigare skeden har varit under behandling i över tre år är högst 12 månader i hovrätten.

I fråga om omfattande tvistemål som avgörs vid huvudförhandling vid tingsrätterna är målet att 35 % avgörs inom mindre än 6 månader och att högst 35 % har en behandlingstid på över ett år.

Målet för brottmål är att den genomsnittliga behandlingstiden inte vid någon tingsrätt ska vara över 3 månader längre än genomsnittet för hela landet. Dessutom är målet att behandlingstiden i 45 % av brottmålen är högst 2 månader och att den överstiger 9 månader i högst 10 % av brottmålen. Målet är att förhindra att den totala tiden för behandling av ärenden förlängs. Den totala behandlingstiden för ärenden som länge har varit föremål för förundersökning och åtalsprövning ska beaktas när det gäller brottmål.

Målet för de regionala skillnaderna i förvaltningsdomstolarnas behandlingstider är att behandlingstiden vid en enskild förvaltningsdomstol är högst tre månader längre än genomsnittet för hela landet.

Utlänningsärendena utgör en betydande andel av de ärenden som kommer in till förvaltningsdomstolarna. Asylärenden hör till gruppen utlänningsärenden. Målet är att asylärendena behandlas snabbt så att den genomsnittliga behandlingstiden för dessa ärenden är mindre än sex månader.

Tabell med nyckeltal

  2017
utfall
2018
uppskattning
2018
mål/uppskattning
       
Hovrätterna      
Avgjorda ärenden, st. 8 269 8 500 8 500
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 5,5 6,0 5,5
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 1 864 1 800 1 800
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 45 45 45
       
Tingsrätterna      
Avgjorda ärenden totalt, st. 521 942 535 000 550 000
— Brottmål 51 076 52 000 50 000
— Omfattande tvistemål 8 972 9 000 9 000
— Summariska ärenden 375 951 410 000 420 000
       
Genomsnittlig behandlingstid, mån.      
— Brottmål 4,2 4,0 4,0
— Omfattande tvistemål 13,8 9,5 9,0
— Summariska ärenden 2,9 2,8 2,8
— Skuldsaneringsärenden 6,2 6,0 6,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 582 600 600
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 122 120 120
       
Förvaltningsdomstolarna      
Avgjorda ärenden, st. 22 703 25 000 20 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 8,1 8,0 7,0
Resurshushållning (€/arbetsmängd) 985 1 000 1 000
Produktivitet (arbetsmängd/årsv.) 77 75 75
       
Försäkringsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 6 469 7 000 7 000
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 11,8 11,0 11,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 1 254 1 100 1 250
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 60 68 65
       
Marknadsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 799 900 900
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 8,6 6,0 6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 4 172 4 500 4 200
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 19 20 20
       
Arbetsdomstolen      
Avgjorda ärenden, st. 169 150 200
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,3 6,0 6,0
Resurshushållning (€/avgjort ärende) 5 288 5 300 5 200
Produktivitet (avgjorda ärenden/årsv.) 19 20 20

I avgifter som enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer tas ut för domstolarnas prestationer beräknas 44,88 miljoner euro inflyta under moment 12.25.10.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 248 784 250 575 252 508
Bruttoinkomster 1 490 500 1 500
Nettoutgifter 247 294 250 075 251 008
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 48 933    
— överförts till följande år 58 136    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna domstolarna 174 644
Förvaltningsdomstolarna 52 274
Informationsförvaltningsutgifter och övriga utgifter 24 090
Sammanlagt 251 008

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet och familjeåterförening -4 960
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden 400
Infrastruktur för rättegångssalar, databanksprojektet (AIPA) -1 000
Militärunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden vid tingsrätterna 80
Minskning av mängden ärenden vid förvaltningsdomstolarna (regeringsprogr. 2015) -2 550
Mål gällande brott mot inreseförbud 304
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -3 713
Projektet för förvaltningsdomstolarnas system för verksamhetsstyrning och dokumenthantering (HAIPA) (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 4 533
Samråd enligt vattenlagstiftningen (överföring från moment 28.40.01) 20
Snabb behandling av fordringsmål 2 000
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05) 70
Utvidgning av tillämpningsområdet för strafförelägganden (regeringsprogr. 2015) -1 450
Ökning av Valtoris serviceavgifter 1 040
Överföring av en tjänst från moment 25.01.01 (1 årsv.) 30
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -1 416
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -178
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -45
Indexhöjning av hyresutgifterna 228
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -5
Lönejusteringar 6 670
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -180
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -1 166
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -603
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -60
Temporär sänkning av StPL-avgiften 1 752
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 1 189
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -57
Sammanlagt 933

2019 budget 251 008 000
2018 I tilläggsb. 1 940 000
2018 budget 250 075 000
2017 bokslut 256 497 000

04. Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 72 191 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter som föranleds staten av köp av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster och ekonomi- och skuldrådgivningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (813/2017) och till betalning av utgifter som avses i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007).

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen inom den allmänna intressebevakningen.

Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen.

Förklaring:Det beräknas att det till rättshjälpsbyråerna inkommer 53 000 ärenden (47 942 ärenden 2017 och uppskattningen för 2018 är 53 000 ärenden). Målet för kötiden till rättshjälpsbyråerna är i medeltal 11 dagar år 2019 (11 dagar år 2017 och 11 dagar år 2018). Av de ärenden som kom in till rättshjälpsbyråerna 2017 var 86 % civil- och förvaltningsrättsliga ärenden och 14 % brottmål.

Allmänna intressebevakningstjänster köps av kommunerna och privata serviceproducenter när det behövs för att trygga den regionala tillgången på tjänster. Andelen köpta tjänster utgör ca 10 % år 2019.

Det beräknas att det till konsumenttvistenämnden inkommer 6 600 ärenden (6 402 ärenden 2017 och uppskattningen för 2018 är 6 600 ärenden). Målet är att den totala behandlingstiden för klagomål är mindre än 9 månader.

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter överförs från regionförvaltningsverken och kommunerna till statens rättshjälpsbyråer den 1 januari 2019. De resultatmål och mätare som ställs upp för tjänsten preciseras när man övergår till en enhetlig riksomfattande serviceprocess och enhetliga förfaringssätt. Inom ekonomi- och skuldrådgivningen sköts årligen över 40 000 åtgärder. Personalantalet är ca 175 årsverken år 2019.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande mål för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens samt konsumenttvistenämndens verksamhet 2019:

Rättshjälp

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Ärenden som behandlats, st. 48 872 53 000 53 000
Rättshjälpsinfo, antal gånger 7 511 8 000 8 500
Rättshjälpsbeslut för privata ombud, st. 26 029 26 000 26 000
Resurshushållning (euro/viktad arbetsmängd) 129 122 122
Produktivitet (viktad arbetsmängd/årsv.) 418 465 465

Allmän intressebevakning

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Antal huvudmän, st. 40 262 41 185 42 000
— rättshjälpsbyråerna som intressebevakare 36 012 36 923 37 700
— intressebevakning i form av köpta tjänster 4 250 4 262 4 300
Resurshushållning, (bruttoutgifter/huvudman) 735 761 765
Produktivitet (antalet huvudmän/årsv.) 66 67 67

Konsumenttvistenämnden

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
       
Behandlade besvär, st. 6 007 6 800 6 900
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 388 363 363
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 172 184 186
Total behandlingstid, mån. 11,2 9,2 9,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 65 841 70 252 77 391
Bruttoinkomster 4 796 5 200 5 200
Nettoutgifter 61 045 65 052 72 191
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 22 066    
— överförts till följande år 22 173    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Offentligrättslig verksamhet, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 3 503 3 700 3 700
— övriga intäkter 18 - -
Intäkter sammanlagt 3 521 3 700 3 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 763 7 600 7 600
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 242 -3 900 -3 900
Kostnadsmotsvarighet, % 45 49 49

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom rättshjälpen (Företagsekonomisk verksamhet, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2018
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 1 308 1 620 1 500
— övriga intäkter 5 - -
Intäkter sammanlagt 1 313 1 620 1 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 549 1 800 1 670
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -236 -180 -170
Kostnadsmotsvarighet, % 85 90 90

Bestämmelser om arvoden för rättshjälp finns i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008).

I arvoden som tas ut enligt lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) beräknas 26 000 000 euro inflyta under moment 12.25.15. Beloppet på arvoden för intressebevakare motsvarar ca 70 % av de sammanlagda utgifterna för den allmänna intressebevakningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Asylsökandes rättssäkerhet -3 879
Civilunderrättelseinhämtningslagstiftningens inverkan på mängden ärenden 100
Diskrimineringsombudsmannens byrå, övervakning av verkställandet av avlägsnande ur landet (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.03) 60
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (engångsfinansiering av utgifter för informationssystem år 2018) -4 000
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (överföring från moment 32.40.31) 4 731
Tilläggsfinansiering i anslutning till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 3 000
Utvecklande av insolvensregistret (finansiering 2018) (överföring från moment 25.01.05) 18
Utvidgning av den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen för att förbättra överskuldsattas ställning 5 000
Ökning av Valtoris serviceavgifter 283
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -225
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -51
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -11
Indexhöjning av hyresutgifterna 38
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -16
Lönejusteringar 1 875
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -90
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -294
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -172
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -17
Temporär sänkning av StPL-avgiften 504
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 330
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -45
Sammanlagt 7 139

2019 budget 72 191 000
2018 I tilläggsb. 557 000
2018 budget 65 052 000
2017 bokslut 61 152 000

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 75 255 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 700 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen med hänvisning till förklaringsdelen under moment 25.10.03 en proposition till riksdagen med förslag till ändring av 17 kap. i strafflagen, 185 § i utlänningslagen och 44 § i territorialövervakningslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Rättshjälp och försvar 67 755 000
Biträdande av målsägande 200 000
Skuldsanering för privatpersoner 2 100 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade 3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst) 1 700 000
Sammanlagt 75 255 000

År 2017 skötte privata rättsbiträden ca 40 016 1) rättshjälpsärenden. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande (56 %) och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,6 miljoner euro 2017. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till ca 3,6 miljoner euro 2017. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till ca 0,7 miljoner euro 2017.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning 300
Asylsökandes rättssäkerhet -1 300
Mål gällande brott mot inreseförbud 55
Sammanlagt -945

2019 budget 75 255 000
2018 budget 76 200 000
2017 bokslut 79 098 060