Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

50. Understöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 862 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi

2) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet

3) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer

4) till bidrag till Opinionsnämnden för massmedier

5) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor

6) till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och Helsingfors universitetet och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen.

Dispositionsplan (1 000 euro)

   
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 4 855
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 3 787
Övriga understöd (högst) 220
Sammanlagt 8 862

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anknytning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2019 2020 2021 2022 2023 fr.o.m. 2024
             
Fullmakt för samekulturcentrumets hyresavtal            
Förbindelser som ingåtts före år 2019 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år
Förbindelser 2019 - - - - - -
Utgifter sammanlagt 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/år

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Gränsöverskridande samarbete i ärenden som gäller de samiska språken samt verksamheten inom Sámi Giellagáldu 100
Tryggande av sametingets verksamhet 460
Tryggande av sametingets verksamhet (finansiering 2018) (överföring till moment 25.01.21) -130
Tryggande av verksamheten för Opinionsnämnden för massmedier (överföring från moment 25.01.01) 30
Understöd enligt 31 § i samiska språklagen 30
Indexhöjning av hyresutgifterna 10
Sammanlagt 500

2019 budget 8 862 000
2018 I tilläggsb. 30 000
2018 budget 8 362 000
2017 bokslut 8 323 099