Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

05. Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 441 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter.

Förklaring:Rättsregistercentralen är registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde och förmedlar information från förvaltningsområdets myndigheter till andra myndigheter. De register som används mest är straffregistret, bötesregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret samt skuldsaneringsregistret. Rättsregistercentralen sköter verkställighetsuppgifter i samband med böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt för statens talan i dessa ärenden. Dessutom sköter Rättsregistercentralen underhåll och utveckling av informationssystemen inom förvaltningsområdet i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen. Rättsregistercentralen är också upphandlande enhet i fråga om IT-upphandlingar inom förvaltningsområdet och en enskild bokföringsenhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 334 16 167 15 747
Bruttoinkomster 4 843 6 637 7 306
Nettoutgifter 7 491 9 530 8 441
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 400    
— överförts till följande år 1 210    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dataskyddsdirektivet och dataskyddsförordningen -200
IKT-utgifter på grund av alkohollagsreformen -72
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2018) (överföring till moment 28.70.20) -1 880
Projektet för utveckling av informationssystem för Rättsregistercentralens myndighetsverksamhet (eORK) (finansiering 2019) (överföring från moment 28.70.20) 895
Utvecklande av ett insolvensregister (IRIS) (finansiering 2018) (överföring till moment 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 och 25.30.01) -130
Utvecklande av insolvensregistret (IRIS II) 200
Ökning av de administrativa påföljdsavgifterna 50
Ökning av Valtoris serviceavgifter 36
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) -8
Lönejusteringar 152
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -15
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -13
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 40
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 23
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -2
Nivåförändring -160
Sammanlagt -1 089

2019 budget 8 441 000
2018 I tilläggsb. 46 000
2018 budget 9 530 000
2017 bokslut 8 301 000