Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              20. Särskilda utgifter
              50. Understöd
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2019

03. Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 453 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, datasekretessnämnden, underrättelseombudsmannen samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna

2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i informationssamhällsbalken (917/2014).

Förklaring:Barnombudsmannen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde bedöma och främja förverkligandet av barnens intressen och rättigheter på allmän förvaltningsnivå, samhällspolitisk nivå och lagstiftningsnivå samt att främja fullgörandet av den av Förenta Nationernas generalförsamling antagna konventionen om barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991). Barnombudsmannen rapporterar till FN:s kommitté för barnets rättigheter, statsrådet och riksdagen. Barnombudsmannen tar initiativ och begär utredningar om brister som ombudsmannen lagt märke till. För att främja barns ställning och rättigheter samt myndighetssamarbetet i dessa frågor bistås barnombudsmannen av barnombudsmannadelegationen.

Jämställdhetsombudsmannen övervakar att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) iakttas och främjar genom initiativ, råd och anvisningar förverkligandet av lagens syfte. Jämställdhetsombudsmannen informerar om jämställdhetslagstiftningen och dess tillämpningspraxis samt följer att jämställdhet mellan kvinnor och män genomförs på samhällslivets olika områden. Jämställdhetsombudsmannen ger anvisningar och rådgivning till den som misstänker diskriminering på grund av kön, könsidentitet, eller könsuttryck, utreder brott mot diskrimineringsförbud och strävar till att öka kunskapen om de rättigheter och skyldigheter som anknyter till jämställdhetslagen. Jämställdhetsombudsmannen handlar så att jämställdheten mellan könen främjas i samhället, på arbetsplatser och i läroanstalter på det sätt som avses i jämställdhetslagen.

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka att lagen om likabehandling följs på det sätt som bestäms i den nämnda lagen samt även i övrigt främja likabehandling och förhindra diskriminering. Dessutom är diskrimineringsombudsmannen nationell rapportör om människohandel och övervakar avlägsnande av utlänningar ur landet. Delegationen för likabehandlingsärenden verkar under ledning av diskrimineringsombudsmannen och främjar samarbetet mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra aktörer när de gäller att ingripa i diskriminering och främja likabehandling.

Effektmål för diskrimineringsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen är att säkerställa lika deltagande så, att inte t.ex. personens kön, ursprung, funktionsnedsättning, ålder, sexuella läggning eller övertygelse begränsar hans eller hennes möjligheter.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden behandlar och avgör ärenden som enligt diskrimineringslagen och lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män hör till nämndens uppgifter.

Dataombudsmannen ska behandla och avgöra ärenden som gäller behandling av personuppgifter och kreditupplysningar så som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) och kreditupplysningslagen (527/2007) samt sköta övriga uppgifter som följer av de nämnda lagarna. Dataombudsmannens byrå upprätthåller och främjar den grundläggande rätten till integritet och förtroendet för samhällets tjänster. Dessutom är byrån med och utvecklar informationssamhället i Finland och EU. EU:s allmänna dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2016 utvidgar betydligt uppgiftsområdet inom övervakningen av dataskyddet. Dataskyddsförordningen kompletteras och preciseras genom nationell lagstiftning. Regeringen har överlämnat en proposition med förslag till en ny nationell dataskyddslag till riksdagen. Avsikten var att dataskyddslagen skulle träda i kraft den 25 maj 2018 och samtidigt skulle också EU:s allmänna dataskyddsförordning börja tillämpas.

Olycksutredningscentralen ska enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utveckla och upprätthålla beredskapen att inleda utredningar av olyckor, effektivt och tillförlitligt utreda orsakerna till olyckor och på basis av orsakerna ge säkerhetsrekommendationer, och följa med hur de iakttas.

Underrättelseombudsmannen ska övervaka lagenligheten vid användning av underrättelseinhämtningsmetoder och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten.

Europeiska institutet för kriminalpolitik som är verksamt i anslutning till Förenta Nationerna producerar internationella sakkunnigtjänster inom kriminalpolitikens område. Institutets verksamhet styrs centralt av FN:s kriminalpolitiska program och av linjebeslut i anslutning till det.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 146 8 361 9 653
Bruttoinkomster 521 400 200
Nettoutgifter 7 625 7 961 9 453
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 631    
— överförts till följande år 1 294    

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Barnombudsmannens verksamhet 608
Jämställdhetsombudsmannens verksamhet 972
Diskrimineringsombudsmannens verksamhet 1 772
Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden 200
Barnombudsmannadelegationen 20
Dataombudsmannens verksamhet 3 244
Underrättelseombudsmannens verksamhet 352
Olycksutredningscentralen 1 524
Institutet för kriminalpolitik 518
Servicecentralernas avgifter 243
Sammanlagt 9 453

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dataombudsmannens byrå; genomförande av dataskyddsförordningen och Schengens informationssystem 855
Diskrimineringsombudsmannens byrå, övervakning av verkställandet av avlägsnande ur landet (varav -60 000 euro finansiering för 2018 i överföring till moment 25.10.04) -20
Tilläggsuppgifter för Dataombudsmannens byrå på grund av PNR-direktivet (1,5 årsv.) 120
Underrättelseombudsmannen; laglighetskontroll av underrättelseverksamheten 350
Ökning av Valtoris serviceavgifter 26
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -51
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -7
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Lönejusteringar 221
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -50
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -25
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -20
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 54
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 41
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 1 492

2019 budget 9 453 000
2018 I tilläggsb. 66 000
2018 budget 7 961 000
2017 bokslut 7 288 000