Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
              21. Civilpersonalens deltagande i krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

10. KrishanteringPDF-versio

Förklaring: I överensstämmelse med prioriteringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen fortsätter Finland att delta aktivt i den internationella krishanteringen. I krishanteringen betonas helheten och den militära och civila krishanteringsrollen. Deltagande i internationell militär krishantering stärker även den nationella försvarsförmågan och färdigheterna. Enligt uppskattning kommer det att finnas högst ca 500 avlönade anställda i militära krishanteringsinsatser 2019. Enligt uppskattning anställs 2019 ca 120 sakkunniga för civil krishantering.

När det gäller deltagandet i militär krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Libanon (Unifil), Irak (Operation Inherent Resolve, OIR) och Afghanistan (Resolute Support, RS), men Finland deltar också i insatser på andra områden, bl.a. i Kosovo, Medelhavsområdet och Afrika. I Finlands verksamhet betonas stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan om deltagandet i insatserna satsar man också på att exportera kompetens inom utbildning för krishantering. Målet är att stärka utvecklingsländernas egen krishanteringsförmåga, också i Afrika.

När det gäller deltagandet i civil krishantering ligger de regionala prioriteringarna på Ukraina, Irak, Kosovo och Georgien. Finland deltar i FN:s fredsbevarande operationer med 20—30 poliser. Finlands deltagande koncentreras till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde och verkningsfullhet. Finlands deltagande i civil krishanteringsverksamhet sker huvudsakligen genom EU:s insatser. En ny öppning i den civila krishanteringen är Finlands deltagande med fem polisutbildare från och med februari 2018 i den polisutbildning i Baghdad som ordnas av koalitionen mot IS.

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 51 168 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg och utbildning för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av statens pensionsavgift och kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den

3) till betalning av överföringsutgifter för sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av ekonomiskt stöd till sådana internationella krishanteringsinsatser som Finland inte sänder personal till eller inte annars deltar i

5) till betalning av utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner.

Dispositionsplan (euro)

   
04.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)1 985 000
05.Gemensamma utgifter9 879 000
08.Resolute Support-insatsen, Afghanistan6 982 000
09.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering4 319 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia1 161 000
14.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon15 992 000
15.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali252 000
16.Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)1 215 000
18.Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak7 992 000
19.Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet1 391 000
Sammanlagt 51 168 000

Förklaring: Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland planerar att delta i 2019. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till högst ca 500 årsverken 2019.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-6 831
Sammanlagt-6 831

2019 budget51 168 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget57 999 000
2017 bokslut58 429 000

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)

Under momentet beviljas 15 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörsverksamhet

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifter för sådan fredsförmedlingsverksamhet som Finland deltar i, och till stärkande av kapaciteten i anslutning till denna verksamhet

6) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Dispositionsplan (euro)

   
01.Civil krishantering14 610 000
02.Valobservatörer250 000
03.Fredsförmedling500 000
Sammanlagt15 360 000

Förklaring: Finland har under de senaste åren deltagit i civil krishantering med 100—150 sakkunniga varje år. På nuvarande anslagsnivå kan Finland årligen sända ca 120 sakkunniga till insatserna.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till inrikesministeriet. Den nationella beredskapen inom civil krishantering budgeteras under moment 26.01.04 i inrikesministeriets huvudtitel.

På de statsunderstöd som ska beviljas under momentet tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.


2019 budget15 360 000
2018 budget15 360 000
2017 bokslut15 847 234