Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Ägarstyrningen
         20. Understödjande av politisk verksamhet
         30. Justitiekanslersämbetet
              01. Justitiekanslersämbetets omkostnader
         90. Övriga utgifter
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. JustitiekanslersämbetetPDF-versio

Förklaring: Målet är att den laglighetsövervakning som utövas av justitiekanslersämbetet är verkningsfull, högklassig, snabb och rättidig. I den högsta laglighetsövervakning som justitiekanslern utövar används och kombineras olika verksamhetsformer på ett ändamålsenligt sätt, varvid de olika metoderna för laglighetsövervakning utgör en enhetlig och konsekvent helhet.

Varje vecka granskas samtliga ärenden som finns upptagna på föredragningslistorna för statsrådets allmänna sammanträde och föredragningen för republikens president. År 2017 granskades 1 841 ärenden på föredragningslistorna. Man strävar efter att varje år avgöra åtminstone lika många klagomål som det har kommit in.

Klagomål

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
inkomna2 3462 2002 200
avgjorda2 3812 2002 200

Antalet klagomål har varierat i hög grad från år till år. År 2017 var mediantiden för behandlingen av klagomål 3,2 veckor och medeltalet 8,7 veckor. År 2017 träffades avgöranden som ledde till påföljder i 10 % av de klagomål som krävt utredning.

Egna initiativ och granskningar

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
initiativ101515
granskningar och övervakningsbesök33035

De egna initiativen och gransknings- och övervakningsbesöken föranledde sammanlagt 9 påföljder år 2017.

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Granskning av straffdomar4 2795 0005 000

Rättsregistercentralen sänder ett urval av straffdomarna enligt givna anvisningar för granskning. År 2017 inleddes behandling av 52 ärenden på grund av granskning av straffdomar.

Tillsynen över advokater, offentliga rättshjälpsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
inkomna631800800
undersökta674800800

01. Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 490 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-3
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar102
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-30
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-18
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften29
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen13
Sammanlagt85

2019 budget3 490 000
2018 I tilläggsb.31 000
2018 budget3 405 000
2017 bokslut3 467 000