Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
              01. Omkostnader för statens revisionsverk
              29. Mervärdesskatteutgifter
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. Statens revisionsverkPDF-versio

01. Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 669 000 euro.

Förklaring: Revisionsverkets budgetförslag baserar sig på att de externa uppgifter som föreskrivs för revisionsverket i grundlagen, de externa granskningsuppgifter som föreskrivs bl.a. i lagstiftningen om revision av landskapen, de övriga nuvarande lagstadgade uppgifterna, nämligen övervakning av finanspolitiken och parti- och valfinansieringen, och de nya granskningsuppgifterna i anslutning till landskapsvalen samt uppgiften att granska den verksamhet som bedrivs av myndigheten för finansiell stabilitet (lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 1195/2014) sköts inom ramen för anslagsnivån i de riktlinjer och den ram för ekonomin och personalplaneringen som kanslikommissionen fastställt.

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Årsverken143,1138,0140,0
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.6,66,66,6
    
Arbetstillfredsställelseindex   
Index enligt undersökningen ”Mot en bättre arbetsgemenskap” 2017   
Personalens välbefinnande3,43,73,7
Grundförutsättningar för arbetet3,33,43,4
Arbetsklimatet3,33,53,5
Utvecklingsförutsättningar3,33,53,5
Andelen kvinnor i personalen, %51,051,051,0

Årsverken per enhet 2017—2019, mål

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Redovisningsrevision och laglighetsgranskning555859
Effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken585657
Ledningens stöd1399
Enheten för administration171515

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar368
Nivåförändring364
Sammanlagt732

2019 budget15 669 000
2018 budget14 937 000
2017 bokslut15 325 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 650 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring60
Sammanlagt60

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget650 000
2018 budget590 000
2017 bokslut648 466