Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
              01. Utrikespolitiska institutets omkostnader
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. Utrikespolitiska institutetPDF-versio

01. Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 539 000 euro.

Förklaring: Som beräknade inkomster av verksamheten har beaktats bl.a. intäkterna av beställningar, utomstående projektfinansiering för forskning, kostnadsersättningar och avgiftsbelagd verksamhet till ett belopp av sammanlagt 620 000 euro. Forskningsagendan för 2017—2019 består av tre program, med temana Europeiska unionen, särskilt forskningen i dess yttre förbindelser, ekonomi och politiska system, Europeiska unionens östra grannskap och Ryssland samt global säkerhet. Dessutom pågår ett litet antal forskningsprojekt, varav ett särskilt gäller forskningen i Finlands utrikespolitik, som utgör ett tvärsnitt av forskningsprogrammen.

Hantering och utvecklande av personalresurser

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Årsverken42,443,543,5
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.6,64,54,5
Andelen kvinnor i personalen, %455050

Enligt resultaten av undersökningen ”Mot en bättre arbetsgemenskap” som gjordes för att kartlägga arbetstillfredsställelsen är arbetstillfredsställelsen bättre än genomsnittet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter3 9594 0604 159
Bruttoinkomster774662620
Nettoutgifter3 1853 3983 539
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år422  
— överförts till följande år635  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförhöjning av lönenivån för forskare27
Lönejusteringar114
Sammanlagt141

2019 budget3 539 000
2018 budget3 398 000
2017 bokslut3 398 000

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 220 000 euro.

Förklaring: Anslaget används till betalning av mervärdesskatteutgifter som föranleds av institutets omkostnader.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget220 000
2018 budget220 000
2017 bokslut206 209