Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
              01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 205 000 euro.

Förklaring: Av anslaget används 5 580 000 euro till utgifterna för skötseln av de grundläggande uppgifter som justitieombudsmannens kansli har samt i den mån det är möjligt till utveckling av den digitala arbetsmiljön och nättjänster. Utgifterna för Människorättscentret, som verkar i anslutning till kansliet, är 625 000 euro för utförandet av lagstadgade uppgifter.

Justitieombudsmannen är nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr. Också de uppgifter avseende nationell struktur som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nämligen främjande, skydd och övervakning av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, är uppgifter som föreskrivits för justitieombudsmannen, Människorättscentret och människorättsdelegationen. Övervakningsuppgifter och andra uppgifter i anslutning till internationella överenskommelser har ökat arbetsmängden i justitieombudsmannens kansli och krävt en omfördelning av personalresurser.

Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentrets människorättsdelegation är ett av riksdagens justitieombudsman utsett nationellt samarbetsorgan. Dess mandatperiod är 1.4.2016—31.3.2020. Människorättsdelegationen har 38 medlemmar (enligt lagen 20—40 medlemmar).

Klagomål

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
inkomna6 2566 0006 250
avgjorda6 0946 1006 250

Antalet inkomna klagomål varierar något årligen. År 2017 ökade antalet klagomål som gällde utkomststödet och som riktades mot FPA med ca 700 jämfört med 2016. Antalet klagomål ökade med 72 procent. År 2017 var den genomsnittliga tiden för behandling av klagomål 78 dagar. Av klagomålen och de egna initiativen ledde 18,5 % till åtgärder av justitieombudsmannen.

Egna initiativ och granskningar

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
initiativ777777
granskningar121120120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lönejusteringar178
Nivåförändring-34
Sammanlagt144

2019 budget6 205 000
2018 budget6 061 000
2017 bokslut5 969 171