Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2019

20. Riksdagens justitieombudsmanPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 205 000 euro.

Förklaring:Av anslaget används 5 580 000 euro till utgifterna för skötseln av de grundläggande uppgifter som justitieombudsmannens kansli har samt i den mån det är möjligt till utveckling av den digitala arbetsmiljön och nättjänster. Utgifterna för Människorättscentret, som verkar i anslutning till kansliet, är 625 000 euro för utförandet av lagstadgade uppgifter.

Justitieombudsmannen är nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr. Också de uppgifter avseende nationell struktur som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, nämligen främjande, skydd och övervakning av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, är uppgifter som föreskrivits för justitieombudsmannen, Människorättscentret och människorättsdelegationen. Övervakningsuppgifter och andra uppgifter i anslutning till internationella överenskommelser har ökat arbetsmängden i justitieombudsmannens kansli och krävt en omfördelning av personalresurser.

Människorättscentret är ett operativt sett självständigt statligt organ som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Människorättscentrets människorättsdelegation är ett av riksdagens justitieombudsman utsett nationellt samarbetsorgan. Dess mandatperiod är 1.4.2016—31.3.2020. Människorättsdelegationen har 38 medlemmar (enligt lagen 20—40 medlemmar).

Klagomål

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
inkomna 6 256 6 000 6 250
avgjorda 6 094 6 100 6 250

Antalet inkomna klagomål varierar något årligen. År 2017 ökade antalet klagomål som gällde utkomststödet och som riktades mot FPA med ca 700 jämfört med 2016. Antalet klagomål ökade med 72 procent. År 2017 var den genomsnittliga tiden för behandling av klagomål 78 dagar. Av klagomålen och de egna initiativen ledde 18,5 % till åtgärder av justitieombudsmannen.

Egna initiativ och granskningar

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
initiativ 77 77 77
granskningar 121 120 120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 178
Nivåförändring -34
Sammanlagt 144

2019 budget 6 205 000
2018 budget 6 061 000
2017 bokslut 5 969 171