Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
              29. Mervärdesskatteutgifter
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2019

10. Riksdagens kansliPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 56 358 000 euro.

Förklaring:I anslaget ingår anställningskostnader och andra personalkostnader, resekostnader och mobiltelefonkostnader för ledamotsassistenter som är anställda vid riksdagens kansli till ett belopp av sammanlagt 4 440 000 euro. Dessutom kan anslaget användas för underhåll och anskaffning av lokaler, inventarier och utrustning som behövs i riksdagsgruppernas verksamhet samt för personalens företagshälsovård enligt vad kanslikommissionen bestämmer.

Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen (RP 199/2017 rd). I propositionen ingår ett förslag om ett underrättelsetillsynsutskott som utövar parlamentarisk kontroll av underrättelseverksamheten. Inrättandet av ett nytt utskott kräver att riksdagens arbetsordning ändras, vilket föreslås genom ett separat förslag av talmanskonferensen (TKF 1/2018 rd). Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 185 000 euro för inrättandet av underrättelsetillsynsutskottet.

För bidrag till gruppkanslierna för assistenter som är anställda av riksdagsgrupperna finns moment 21.10.51.

Fastighetsbyråns och säkerhetsavdelningens driftsutgifter med anledning av den grundliga renoveringen betalas under moment 21.10.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Engångsutgifter för Finlands EU-ordförandeskapsperiod 1 800
Engångsutgifter för regeringsförhandlingarna 180
Inrättande av ett underrättelsetillsynsutskott 185
Ny hårdvara 2019 800
Lönejusteringar 1 300
Nivåförändring -1 301
Sammanlagt 2 964

2019 budget 56 358 000
2018 budget 53 394 000
2017 bokslut 50 999 709

02. Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 503 000 euro.

Anslaget får användas till sådana kostnader för återställande av tillfälliga utrymmen, säkerhetsupphandlingar, lokalhyror, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, mindre efterarbeten vid entreprenader, kompletterande anskaffningar av inventarier och textilier, försäkringar under byggfasen, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen.

Förklaring:Av anslaget anvisas preliminärt fastighetsbyrån 1 453 000 euro och säkerhetsavdelningen 50 000 euro för efterarbeten i samband med den grundliga renoveringen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -979
Sammanlagt -979

2019 budget 1 503 000
2018 budget 2 482 000
2017 bokslut 5 877 923

29. Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 500 000 euro.

Förklaring:Under momentet har budgeterats mervärdesskatteutgifterna inom hela huvudtiteln förutom de mervärdesskatteutgifter som har budgeterats under moment 21.30.29 och 21.40.29.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -300
Sammanlagt -300

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 6 500 000
2018 budget 6 800 000
2017 bokslut 14 151 481

51. Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 630 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (den 4 mars 2015, § 3) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna.

Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen.

Förklaring:Bidragsbeloppet inom ramen för gruppkanslimodellen justeras årligen i enlighet med förändringen i anställningskostnader och lönebikostnader, kostförmånens beskattningsvärde, resekostnader och administrationskostnader. Justeringarna utförs som tjänsteåliggande vid förvaltnings- och serviceavdelningen. Från och med justeringen den 1 juni 2018 är bidragsbeloppet 3 451,00 euro i månaden per ledamot. I uppskattningen har effekten av de allmänna löneförhöjningarna 2019 på kompensationen beaktats. Beloppet av assistentbidraget har uppskattats enligt situationen vid utarbetandet av propositionen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 99
Sammanlagt 99

2019 budget 3 630 000
2018 budget 3 531 000
2017 bokslut 3 020 730

70. Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar samt till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen.


2019 budget 4 000 000
2018 budget 4 000 000
2017 bokslut 5 325 000

(74.) Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2018 budget 4 000 000
2017 bokslut 44 000 000