Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
     21. Riksdagen
     23. Statsrådet
       24. Vägförvaltningen
       30. Sjöfartsverket
       41. Järnvägsverket

Statsbudgeten 2019

62. Statlig medfinansiering för kommunikationsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 873 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av den statliga medfinansieringen av projekt för genomförande av mål 1- och 2-program under programperioden 2000—2006, gemenskapsinitiativen och innovativa åtgärder som finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden,

2) tillsammans med EU-medfinansieringen under moment 32.70.61 för anställande av teknisk hjälp och den personal som behövs för genomförande av de ovan nämnda programmen samt för betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

Om en del av bevillningsfullmakten för 2007 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2008.

Förklaring:Momentet återinförs i budgetpropositionen.

Ändringen jämfört med budgetpropositionen föranleds av bevillningsfullmakternas slutbetalningar för programperioden 2000—2006.

Anslaget utgör finansiering av regionutvecklingen enligt regionutvecklingslagen.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro)
  Sammanlagt
   
Förbindelser år 2007 0,873


2008 budget 873 000
2007 IV tilläggsb. 183 000
2007 II tilläggsb.
2007 budget 12 421 000
2006 bokslut 11 488 098