Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 15 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna

2) för avloppsvattenrådgivning för glesbygden i områden utanför avloppsnätet, i syfte att verkställa statsrådets förordning (157/2017)

3) till betalning av utgifter som föranleds av samordningen av de statliga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1993) och av beredningen, genomförandet och uppföljningen av projekt för sanering av förorenade markområden samt av beviljandet av saneringsbidrag för förorenade markområden

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 6 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten

5) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador

6) till betalning av utgifter som föranleds av programmet för träbyggande, genom vilket utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt

7) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslaget och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Programmet för effektiviserat vattenskydd 10 000 000
Genomförande av vatten- och havsförvaltningsplanerna samt avloppsvattenrådgivning i glesbygden 2 021 000
Sanering av förorenade områden 1 521 000
Programmet för träbyggande 2 000 000
Sammanlagt 5 542 000

Av anslaget används 1 521 000 euro för praktiska vattenvårds- och havsvårdsåtgärder, för programmet för effektiviserat vattenskydd, för åtgärder för att förbättra grundvattnets tillstånd och för avloppsvattenrådgivning i glesbygden i syfte att trygga en god vattenstatus. I synnerhet förbättras de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd. Samarbetet, nätverken och partnerskapen mellan den offentliga och den privata sektorn och organisationsfältet stärks. Samtidigt främjas affärsverksamheten, konkurrenskraften och exportmöjligheterna inom den finländska vattensektorn genom stöd till införandet av ny teknik och delandet av god praxis. Av anslaget används dessutom 500 000 euro till projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuoreenjärvi.

Av anslaget används 1 521 000 euro för utgifter som föranleds av samordningen av statliga avfallshanteringsarbeten och av att man som statligt avfallshanteringsarbete i närings-, trafik- och miljöcentralens i Birkaland regi låter genomföra eller understöder forsknings- och saneringsprojekt som avser förorenade mark- och grundvattenområden vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat. Anslaget kan också användas för att finansiera åtgärder som är nödvändiga för att förebygga miljöskador i situationer där staten på grund av verksamhetsutövarens insolvens eller av någon annan motsvarande orsak är tvungen att i andra hand delta i exempelvis avlägsnandet av farligt avfall eller farliga kemikalier från en fastighet.

Med anslaget fortsätter man främja träbyggande i enlighet med planen i det program för träbyggande som utgör en åtgärd inom ett spetsprojekt i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering. Finansieringen av programmets fortsättning uppgår till 2 000 000 euro och grundar sig på åtgärdsprogrammet för att genomföra energi- och klimatstrategin. År 2019 genomförs bl.a. utveckling i anslutning till specialfrågor som är förknippade med användningen av trä vid byggande i städer som förtätas och i stora träkonstruktioner, främjas skapandet av regionala kompetenskluster, samt fortsätter kommunikations- och utbildningsarbetet när det gäller förändrade byggbestämmelser.

Projekt som främjas med anslaget finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd 10 000
Projekt för restaurering av vattendrag -850
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -2 200
Sammanlagt 6 950

2019 budget 15 542 000
2018 I tilläggsb. -100 000
2018 budget 8 592 000
2017 bokslut 6 042 000