Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av vatten- och miljövård
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              (70.) Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 025 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattendragen och verkställandet av dem samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna

2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön

3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen

4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning

5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken

8) för utvecklings- och försöksprojekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin

9) till betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen

10) för avlönande av personal motsvarande högst 105 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal motsvarande högst 44 årsverken och personal motsvarande 39 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget får även användas till betalning av understöd.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Programmet för effektiviserat vattenskydd4 500 000
Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen4 490 000
Upphandling av tjänster som gäller miljöuppgifter4 225 000
Utveckling av miljösaneringen och markskyddet1 350 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter2 000 000
Klimatpanel och klimatprojekt1 460 000
Sammanlagt18 025 000

Av anslaget används 8 990 000 euro för främjande av skyddet av vattendragen och Östersjön, för programmet för effektiviserat vattenskydd, för kartläggning av områden som är viktiga med tanke på mångfalden och ekosystemtjänsterna i den marina undervattensmiljön (VELMU-programmet), för främjande av skydd av småvatten, för avgränsning och klassificering av grundvattenområden och för utveckling av bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna. Anslaget används även för åtgärder som effektiviserar återvinningen av näringsämnen och skyddet av Östersjön och vattendragen.

Av anslaget används 4 225 000 euro för att upphandla laboratorietjänster och andra tjänster som gäller miljöuppgifter samt informationshanteringstjänster för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Av anslaget används 1 350 000 euro för att utveckla forsknings- och saneringsverksamheten och uppföljningen i samband med markskyddet och förorenade mark- och grundvattenområden.

Därtill används anslaget för de utredningar som krävs med tanke på de internationella klimatförhandlingarna och utsläppsminskningarna och för att utveckla klimatpolitiken, för att verkställa den klimatpolitiska planen på medellång sikt, för att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna, för att bereda långsiktiga klimatplaner samt för klimatpanelens verksamhet. Avsikten är att anslaget även ska användas för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd4 500
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015)-2 500
Sammanlagt2 000

2019 budget18 025 000
2018 budget16 025 000
2017 bokslut14 725 000