Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 025 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattendragen och verkställandet av dem samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna

2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön

3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen

4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning

5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken

8) för utvecklings- och försöksprojekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin

9) till betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen

10) för avlönande av personal motsvarande högst 105 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal motsvarande högst 44 årsverken och personal motsvarande 39 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget får även användas till betalning av understöd.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Programmet för effektiviserat vattenskydd 4 500 000
Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen 4 490 000
Upphandling av tjänster som gäller miljöuppgifter 4 225 000
Utveckling av miljösaneringen och markskyddet 1 350 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 2 000 000
Klimatpanel och klimatprojekt 1 460 000
Sammanlagt 18 025 000

Av anslaget används 8 990 000 euro för främjande av skyddet av vattendragen och Östersjön, för programmet för effektiviserat vattenskydd, för kartläggning av områden som är viktiga med tanke på mångfalden och ekosystemtjänsterna i den marina undervattensmiljön (VELMU-programmet), för främjande av skydd av småvatten, för avgränsning och klassificering av grundvattenområden och för utveckling av bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna. Anslaget används även för åtgärder som effektiviserar återvinningen av näringsämnen och skyddet av Östersjön och vattendragen.

Av anslaget används 4 225 000 euro för att upphandla laboratorietjänster och andra tjänster som gäller miljöuppgifter samt informationshanteringstjänster för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Av anslaget används 1 350 000 euro för att utveckla forsknings- och saneringsverksamheten och uppföljningen i samband med markskyddet och förorenade mark- och grundvattenområden.

Därtill används anslaget för de utredningar som krävs med tanke på de internationella klimatförhandlingarna och utsläppsminskningarna och för att utveckla klimatpolitiken, för att verkställa den klimatpolitiska planen på medellång sikt, för att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna, för att bereda långsiktiga klimatplaner samt för klimatpanelens verksamhet. Avsikten är att anslaget även ska användas för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd 4 500
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -2 500
Sammanlagt 2 000

2019 budget 18 025 000
2018 budget 16 025 000
2017 bokslut 14 725 000