Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 640 000 euro.

Anslaget får användas

1) för inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden

2) för åtgärder som stöder handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och skyddet av våtmarker och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete, riktande och uppföljning

3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter

4) för naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt för planering och iståndsättning som gäller skydd av grundvatten

5) till avlöning av personal motsvarande högst 24 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan

6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd.

Förklaring:Med anslaget effektiviseras genomförandet av METSO-handlingsplanen och skyddet av våtmarker, inventeras privata naturskyddsområden, naturtyper som skyddas med stöd av naturvårdslagen, vårdbiotoper och åsskogar i Naturaområden. De bedömningar av Naturaområden som saknas samt behövliga planer görs. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen bereds och genomförs, platser där utrotningshotade arter förekommer vårdas och förändringar i graden av utrotningshot följs. Vårdplaner och vårdåtgärder som främjar den biologiska mångfalden genomförs i fråga om privata naturskyddsområden och värdefulla vårdbiotoper. För att stödja riktandet av åtgärderna slutförs den nationella inventeringen av vårdbiotoper i hela landet före utgången av 2021. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser, till skyddet av grundvatten och till iståndsättning av marktäktsområden genomförs.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppdatering av inventeringen av vårdbiotoper 200
Sammanlagt 200

2019 budget 2 640 000
2018 budget 2 440 000
2017 bokslut 2 440 000