Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador, undersökningar och utredningar som direkt anknyter till dessa åtgärder samt rättegångar och konkursförfaranden

2) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet

3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke.

Förklaring:Ändringen av användningsändamålet i momentet beror på att bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor övergår till inrikesministeriet den 1 januari 2019, och från momentet överförs 5 500 000 euro till moment 26.01.25. I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd).

Användningsändamålet i momentet har preciserats så att det gäller kostnader som staten föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador i risksituationer som orsakas av förorening av miljön eller andra skadliga förändringar i miljön. Myndigheternas behov att agera gäller särskilt insolvenssituationer och situationer där den ansvariga aktören är okänd eller onåbar. De kostnader som myndigheten orsakas gäller enskilda fall och är svåra att förutse. Återkrav av kostnaderna från den ansvariga aktör som definieras i lagen kan på grund av sakens natur vara svårt att genomföra.

Andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura genomförs 2019—2021. Kostnadsförslaget är 16 300 000 euro. Arbetet i den andra fasen av stängningen omfattar bl.a. stängning av bassängerna för anrikningssand och vattenbassängerna och stängning av sidostensområdena. Av anslaget används dessutom 500 000 euro inom ramen för programmet för effektiviserat vattenskydd till sanering av vrak som klassas som högsriskobjekt.

De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99. Ersättningarna beräknas uppgå till 150 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura 16 300
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (överföring till moment 26.01.25) -5 500
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd 500
Planering av andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura -200
Sammanlagt 11 100

2019 budget 18 200 000
2018 budget 7 100 000
2017 bokslut 10 900 000