Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         01. Miljöförvaltningens omkostnader
         10. Miljö- och naturvård
              20. Bekämpning av miljöskador
              21. Vissa utgifter för naturvård
              22. Vissa utgifter för miljövård
              52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
              60. Överföring till oljeskyddsfonden
              61. Främjande av vatten- och miljövård
              63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden
              65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete
              (70.) Fartygsinvesteringar
         20. Samhällen, byggande och boende
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 18 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador, undersökningar och utredningar som direkt anknyter till dessa åtgärder samt rättegångar och konkursförfaranden

2) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet

3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke.

Förklaring: Ändringen av användningsändamålet i momentet beror på att bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor övergår till inrikesministeriet den 1 januari 2019, och från momentet överförs 5 500 000 euro till moment 26.01.25. I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd).

Användningsändamålet i momentet har preciserats så att det gäller kostnader som staten föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador i risksituationer som orsakas av förorening av miljön eller andra skadliga förändringar i miljön. Myndigheternas behov att agera gäller särskilt insolvenssituationer och situationer där den ansvariga aktören är okänd eller onåbar. De kostnader som myndigheten orsakas gäller enskilda fall och är svåra att förutse. Återkrav av kostnaderna från den ansvariga aktör som definieras i lagen kan på grund av sakens natur vara svårt att genomföra.

Andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura genomförs 2019—2021. Kostnadsförslaget är 16 300 000 euro. Arbetet i den andra fasen av stängningen omfattar bl.a. stängning av bassängerna för anrikningssand och vattenbassängerna och stängning av sidostensområdena. Av anslaget används dessutom 500 000 euro inom ramen för programmet för effektiviserat vattenskydd till sanering av vrak som klassas som högsriskobjekt.

De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99. Ersättningarna beräknas uppgå till 150 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura16 300
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (överföring till moment 26.01.25)-5 500
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd500
Planering av andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura-200
Sammanlagt11 100

2019 budget18 200 000
2018 budget7 100 000
2017 bokslut10 900 000