Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård
              (70.) Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2019

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

Förklaring:Under kapitlet har budgeterats de anslag som huvudsakligen ska användas för sådan verksamhet som främjar miljö- och naturvård inom förvaltningsområdet och vid de ämbetsverk inom regionförvaltningen som sköter miljöuppgifter.

En god miljö och biologisk mångfald

Syftet är i synnerhet att förbättra Östersjöns, insjöarnas och grundvattnets tillstånd, minska belastningen på vattendragen och belastningen av näringsämnen och skadliga ämnen samt minska de miljö- och hälsorisker som uppstår till följd av förorenad mark.

Skyddet av Östersjön och vattendragen styrs av vatten- och havsförvaltningsplanerna och av internationella åtaganden. Det utvecklas nya, effektiva sätt att främja en god status i hav och vattendrag, och genom inventeringar av mångfalden i den marina undervattensmiljön stöds skyddsåtgärderna i Östersjön och ett hållbart utnyttjande av dess naturresurser. Man fortsätter samarbetet för verkställande av den aktionsplan som utarbetats av kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) och EU:s strategi för Östersjöområdet och leder såsom ordförande för HELCOM (2018—2020) arbetet med att uppdatera aktionsplanen och utarbeta HELCOM:s strategi för näringsåtervinning.

Man effektiviserar förfarandena för miljötillstånd och miljökonsekvensbedömning som helhet. Målet är att de miljörelaterade tillstånds- och bedömningsförfarandena i samband med investeringsprojekt ska löpa smidigt utan att man ger avkall på den höga nivån inom miljöskyddet.

Under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet (2017—2019) har man utrett god praxis för miljökonsekvensbedömning i arktiska områden. Rekommendationer om denna praxis lyfts fram nationellt och internationellt.

Genomförandet av handlingsprogrammet i anknytning till Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden fortsätter och man bereder sig på att utarbeta en ny strategi för tiden efter 2020. Nätverket av naturskyddsområden kompletteras genom att man fortsätter förvärvandet av områden i privat ägo som är reserverade för naturskydd och ersättningsförfarandena i samband med detta. Inom myrskyddet går man vidare på frivillig basis. Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) genomförs i samarbete med skogsmyndigheterna och övriga samarbetspartner.

I naturskyddsområden återställs skogar och myrar, iståndsätts och sköts vårdbiotoper, lundar och fågelvatten och görs kartläggningar av växt- och djurarter. Hur väl nätverket av skyddsområden fungerar och hur representativt det är bedöms särskilt i förhållande till effekterna av klimatförändringen. Skyddsåtgärder för att avvärja de största hoten mot Finlands natur riktas utifrån de nya hotbedömningarna av naturtyper och arter samt rapporteringar enligt habitat- och fågeldirektiven. Man informerar aktivt om resultaten. Beredningen av i naturvårdslagen avsedda landskapsvårdsområden och utvecklandet av ett nätverk av nationalstadsparker fortsätter.

Handlingsprogrammet för skydd av hotade arter genomförs bl.a. genom att förekomsterna av arter som kräver skyndsamt skydd tryggas, och handlingsplanen för hotade naturtyper uppdateras. Finlands värdefulla vårdbiotoper inventeras och ordnandet av skötseln av dem och finansieringsinstrumenten för dem reformeras.

Forskning om och sanering av förorenade mark- och grundvattenområden som klassificeras som riskobjekt främjas i enlighet med det riksomfattande forsknings- och saneringsprogrammet. Brådskande herrelösa objekt saneras inom ramen för statens avfallshanteringssystem, som just nu håller på att ses över, och genom oljeskyddsfondens JASKA-projekt.

Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle

Regeringens åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi fullföljs genom att försöksprojekten i fråga om avfallshantering och cirkulär ekonomi slutförs.

Dämpandet av klimatförändringen och anpassning till förändringen för att uppnå EU:s klimat- och energimål som sträcker sig fram till 2020—2050 kräver effektiva åtgärder. Man påverkar aktivt genomförandet av Parisavtalet och det övriga internationella klimatsamarbetet. Man deltar i och påverkar verkställandet av EU:s klimat- och energipaket, som sträcker sig fram till 2030, och i beredningen av EU:s långsiktiga strategi för ett utsläppssnålt samhälle, som sträcker sig till 2050.

Man ökar långsiktigheten och planmässigheten i klimatpolitiken och kostnadseffektiviteten hos de klimatpolitiska åtgärderna genom att vidta de åtgärder som ingår i den klimatpolitiska plan på medellång sikt som sträcker sig till 2030 och genom att rapportera om dem till riksdagen i enlighet med klimatlagen samt genom att delta beredningen av den långsiktiga klimatpolitiska plan som sträcker sig till 2050.

För att klimatåtgärderna ska vara kostnadseffektiva och Finland ha inflytande i EU och i internationella forum krävs vetenskapligt underbyggd information. Planeringen och beslutsfattandet i anslutning till klimatpolitiken stöds med hjälp av en nationell klimatpanel.

I samarbete med andra aktörer utvecklar man sätt att främja koldioxidsnåla och energieffektiva lösningar samt innovationer inom den offentliga sektorn och i konsumenternas val. Klimatarbetet i kommunerna och regionerna påskyndas.

Träbyggande främjas i enlighet med programmet för träbyggande. Programmet baserar sig på genomförandet av energi- och klimatstrategin. År 2019 genomförs planenligt bl.a. utveckling i anslutning till specialfrågor som är förknippade med användningen av trä vid byggande i städer som förtätas och i stora träkonstruktioner samt främjas skapandet av regionala kompetenskluster och fortsätter kommunikations- och utbildningsarbetet när det gäller förändrade byggbestämmelser.

Målet är att naturresurserna ska utnyttjas material- och energieffektivt med sikte på ett slutet kretslopp för materialåtervinning som minskar växthusgasutsläppen och avfallet och inte äventyrar naturens ekosystemtjänster.

Återvinningen av näringsämnen främjas i syfte att bevara fosfortillgångarna och främja en god status i vattendragen och i Östersjön. Tillvaratagandet och återvinningen av näringsämnen i biomassa och avloppsvatten effektiviseras, matsvinn förebyggs och ibruktagandet av verksamhetsmodellen för en näringsneutral kommun främjas.

Man bereder sig på betydande miljö- och kemikaliesäkerhetsrisker samt fortsätter utvecklandet av subsidiära miljöansvarssystem när det gäller företagsverksamhet som orsakar risker.

De olägenheter för människors hälsa och miljön som luftföroreningar ger upphov till minskas. Beredningen av ett nationellt luftvårdsprogram fortsätter, och EU:s utsläppstakdirektiv och de åtaganden om utsläppsminskningar som direktivet fastställer för Finlands del genomförs.

Verksamhetsmålen i fråga om Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter har uppställts i motiveringen under moment 35.10.52.

20. Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter som föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador, undersökningar och utredningar som direkt anknyter till dessa åtgärder samt rättegångar och konkursförfaranden

2) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka eller hanteras på korrekt sätt och alla kostnader inte alltid genast kan återkrävas hos den som fört ut avfallet

3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke.

Förklaring:Ändringen av användningsändamålet i momentet beror på att bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor övergår till inrikesministeriet den 1 januari 2019, och från momentet överförs 5 500 000 euro till moment 26.01.25. I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat en proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 18/2018 rd).

Användningsändamålet i momentet har preciserats så att det gäller kostnader som staten föranleds av förebyggande, begränsning och ordnande av bekämpning av miljöskador i risksituationer som orsakas av förorening av miljön eller andra skadliga förändringar i miljön. Myndigheternas behov att agera gäller särskilt insolvenssituationer och situationer där den ansvariga aktören är okänd eller onåbar. De kostnader som myndigheten orsakas gäller enskilda fall och är svåra att förutse. Återkrav av kostnaderna från den ansvariga aktör som definieras i lagen kan på grund av sakens natur vara svårt att genomföra.

Andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura genomförs 2019—2021. Kostnadsförslaget är 16 300 000 euro. Arbetet i den andra fasen av stängningen omfattar bl.a. stängning av bassängerna för anrikningssand och vattenbassängerna och stängning av sidostensområdena. Av anslaget används dessutom 500 000 euro inom ramen för programmet för effektiviserat vattenskydd till sanering av vrak som klassas som högsriskobjekt.

De utgifter som föranleds den behöriga myndigheten på grund av att olagliga internationella avfallstransporter sänds tillbaka återkrävs av den som fört ut avfallet och intäktsförs under moment 12.35.99. Ersättningarna beräknas uppgå till 150 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura 16 300
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (överföring till moment 26.01.25) -5 500
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd 500
Planering av andra fasen av stängningen av gruvan i Hitura -200
Sammanlagt 11 100

2019 budget 18 200 000
2018 budget 7 100 000
2017 bokslut 10 900 000

21. Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 640 000 euro.

Anslaget får användas

1) för inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden

2) för åtgärder som stöder handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och skyddet av våtmarker och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete, riktande och uppföljning

3) för uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och för därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, för förebyggande av skador orsakade av fredade arter och för ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter

4) för naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt för planering och iståndsättning som gäller skydd av grundvatten

5) till avlöning av personal motsvarande högst 24 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan

6) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får i punkterna 1—3 även användas till betalning av understöd.

Förklaring:Med anslaget effektiviseras genomförandet av METSO-handlingsplanen och skyddet av våtmarker, inventeras privata naturskyddsområden, naturtyper som skyddas med stöd av naturvårdslagen, vårdbiotoper och åsskogar i Naturaområden. De bedömningar av Naturaområden som saknas samt behövliga planer görs. Skyddsprogram för hotade arter som anges i naturvårdslagen bereds och genomförs, platser där utrotningshotade arter förekommer vårdas och förändringar i graden av utrotningshot följs. Vårdplaner och vårdåtgärder som främjar den biologiska mångfalden genomförs i fråga om privata naturskyddsområden och värdefulla vårdbiotoper. För att stödja riktandet av åtgärderna slutförs den nationella inventeringen av vårdbiotoper i hela landet före utgången av 2021. Beredningen av landskapsvårdsområden enligt naturvårdslagen främjas. Projekt som anknyter till hållbar användning av marksubstanser, till skyddet av grundvatten och till iståndsättning av marktäktsområden genomförs.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppdatering av inventeringen av vårdbiotoper 200
Sammanlagt 200

2019 budget 2 640 000
2018 budget 2 440 000
2017 bokslut 2 440 000

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 18 025 000 euro.

Anslaget får användas

1) för att främja de vatten- och havsförvaltningsplaner som styr skyddet av Östersjön och vattendragen och verkställandet av dem samt för att utveckla bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna

2) för att skydda mångfalden i den marina undervattensmiljön och främja ett hållbart nyttjande av den marina undervattensmiljön

3) för att främja återvinningen av näringsämnen i syfte att minska eutrofieringen av vattendragen

4) för att utveckla forskningen, riskbedömningen och riskhanteringen i samband med markskydd och miljösanering samt för uppföljning

5) för att upphandla provtagning, laboratorietjänster, informationshantering och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter

6) för gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter

7) för utredningar i anslutning till utsläppsminskningsmålen och internationella klimatförhandlingar samt för åtgärder för att utveckla och verkställa klimatpolitiken

8) för utvecklings- och försöksprojekt som främjar bioekonomin och den cirkulära ekonomin

9) till betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen samt skyddet av Östersjön och vattendragen

10) för avlönande av personal motsvarande högst 105 årsverken, varav visstidsanställd personal motsvarande högst 22 årsverken för uppgifter som anges i punkt 6 och visstidsanställd personal motsvarande högst 44 årsverken och personal motsvarande 39 årsverken för uppgifter som anges i de övriga punkterna.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget får även användas till betalning av understöd.

Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Programmet för effektiviserat vattenskydd 4 500 000
Främjande av skyddet av Östersjön och vattendragen 4 490 000
Upphandling av tjänster som gäller miljöuppgifter 4 225 000
Utveckling av miljösaneringen och markskyddet 1 350 000
Styrning och utveckling av miljöuppgifter 2 000 000
Klimatpanel och klimatprojekt 1 460 000
Sammanlagt 18 025 000

Av anslaget används 8 990 000 euro för främjande av skyddet av vattendragen och Östersjön, för programmet för effektiviserat vattenskydd, för kartläggning av områden som är viktiga med tanke på mångfalden och ekosystemtjänsterna i den marina undervattensmiljön (VELMU-programmet), för främjande av skydd av småvatten, för avgränsning och klassificering av grundvattenområden och för utveckling av bedömningen av miljöns tillstånd och effekterna. Anslaget används även för åtgärder som effektiviserar återvinningen av näringsämnen och skyddet av Östersjön och vattendragen.

Av anslaget används 4 225 000 euro för att upphandla laboratorietjänster och andra tjänster som gäller miljöuppgifter samt informationshanteringstjänster för närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Av anslaget används 1 350 000 euro för att utveckla forsknings- och saneringsverksamheten och uppföljningen i samband med markskyddet och förorenade mark- och grundvattenområden.

Därtill används anslaget för de utredningar som krävs med tanke på de internationella klimatförhandlingarna och utsläppsminskningarna och för att utveckla klimatpolitiken, för att verkställa den klimatpolitiska planen på medellång sikt, för att påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna, för att bereda långsiktiga klimatplaner samt för klimatpanelens verksamhet. Avsikten är att anslaget även ska användas för att stärka styrningen och skötseln av miljöuppgifter och för miljöförvaltningens gemensamma utvecklingsprojekt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd 4 500
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -2 500
Sammanlagt 2 000

2019 budget 18 025 000
2018 budget 16 025 000
2017 bokslut 14 725 000

52. Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 31 639 000 euro.

Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande:

1) till utgifter för användning, skötsel, restaurering och uppföljning av och guidning i de nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden samt kulturobjekt vars förvaltning hör till de offentliga förvaltningsuppgifterna som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden

2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem

3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.

Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får även användas till att genomföra de åtgärder i projektet Turism 4.0 som främjar naturturism.

Verksamhetens effektmål inom miljöministeriets ansvarsområde är följande:

 • — Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras med hjälp av åtgärder som prioriteras utifrån aktuell information
 • — Tillståndet för nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras genom kostnadseffektiva åtgärder
 • — Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värde bibehålls
 • — Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.

Förklaring:Miljöministeriet uppställer följande preliminära mål för resultatet av verksamheten vid Forststyrelsen:

Kvantitativa mål

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
mål
         
Täckningsgrad för bedömningar av Naturaområdenas tillstånd (% av de områden som Forststyrelsen har ansvaret för) 39 71 91 100
Restaurering och vård (ha) 5 738 5 746 5 560 5 990
Inventering av artförekomst (st.) 8 536 6 409 9 500 9 000
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum, historiska objekt 5 746 600 5 948 500 6 050 000 6 150 000
Kundtillfredsställelse när det gäller naturum, service i naturen och tillståndskunder (bedömningsskala 1—5) 4,10 4,08 4,09 4,09
Forststyrelsen
 • — förbättrar skyddsnivån för hotade och i habitatdirektivet nämnda arter och naturtyper och för arter som förtecknas i fågeldirektivet genom att komplettera kunskapsunderlaget om dem och utifrån det rikta skyddsåtgärderna så effektivt som möjligt
 • — deltar i planeringen och genomförandet av havsvården och utvecklar skyddet av den biologiska mångfalden i insjöarna
 • — genomför i Natura 2000-områden och andra skyddsområden vård- och restaureringsåtgärder i syfte att förbättra områdenas tillstånd och sammanlänkning samt ekosystemtjänsternas funktion; Forststyrelsen följer effekterna av vidtagna åtgärder och svarar för uppföljningen av hela skyddsområdesnätverkets tillstånd
 • — svarar för utvecklandet och den tekniska driften av datasystem som gäller naturskyddsområden
 • — upprätthåller och sköter kulturhistorisk fastighetsförmögenhet i enlighet med principerna i statens fastighetsstrategi
 • — skapar förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt följer områdenas ekonomiska betydelse och andra fördelar
 • — informerar om skyddet av och möjligheterna att nyttja den biologiska mångfalden och främjar således de positiva effekter rekreation i naturen medför.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som hör till miljöministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 5 400 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, av vilket ca 300 000 euro är intäkter av försäljning av obehövliga fastigheter.

Övriga nyckeltal

  2016
utfall
2017
utfall
2018
uppskattning
2019
budgetprop.
         
Skötsel av nationalparker (st.) 39 40 40 40
Skötsel av andra naturskyddsområden (st.) 674 763 1 100 1 500
Skötsel av nationalparker (ha) 990 000 1 002 000 1 005 000 1 005 000
Skötsel av andra naturskyddsområden (ha) 764 000 993 000 1 120 000 1 250 000
Skötsel av andra naturskyddsobjekt (ha) 1 045 000 821 000 705 000 570 000
Skötsel av ödemarksområden (12 st., ha) 1 489 000 1 489 000 1 489 000 1 489 000
Skydd av platser med arter som kräver särskilt skydd (st.) 5 216 5 563 5 600 5 600
Skydd av platser med andra hotade arter och arter som avses i habitatdirektivet (st.) 20 882 24 257 24 500 24 500
Fornminnen (st., Museiverkets register) 2 267 2 269 2 269 2 269
Skyddade byggnader (st.) 356 383 383 383
Naturum och andra kundtjänstställen (st.) 27 25 24 24

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -900
Förbättring av serviceutrustningen i nationalparker och på vissa rekreationsområden -650
Minskandet av det eftersatta underhållet 1 500
Projektet Turism 4.0 -460
Lönejusteringar 343
Sammanlagt -167

2019 budget 31 639 000
2018 I tilläggsb. 504 000
2018 budget 31 806 000
2017 bokslut 29 656 000

60. Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986) användas till betalning av en överföring till oljeskyddsfonden.

Förklaring:En del av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för ersättande av kostnader för sanering av oljeförorenade markområden. Närmare bestämmelser om grunderna för ersättningen finns i 15 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.65 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.


2019 budget 3 000 000
2018 budget 3 000 000
2017 bokslut 3 000 000

61. Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 15 542 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), för understöd för genomförandet av åtgärder som ingår i vatten- och havsförvaltningsplanerna

2) för avloppsvattenrådgivning för glesbygden i områden utanför avloppsnätet, i syfte att verkställa statsrådets förordning (157/2017)

3) till betalning av utgifter som föranleds av samordningen av de statliga avfallshanteringsarbeten som avses i 35 § i avfallslagen (1072/1993) och i 4 kap. i avfallsförordningen (1390/1993) och av beredningen, genomförandet och uppföljningen av projekt för sanering av förorenade markområden samt av beviljandet av saneringsbidrag för förorenade markområden

4) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 6 årsverken och av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten

5) för åtgärder som är nödvändiga för att förhindra miljöskador

6) till betalning av utgifter som föranleds av programmet för träbyggande, genom vilket utbudet av trä utökas och trä används på ett mångsidigare sätt

7) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslaget och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

Programmet för effektiviserat vattenskydd 10 000 000
Genomförande av vatten- och havsförvaltningsplanerna samt avloppsvattenrådgivning i glesbygden 2 021 000
Sanering av förorenade områden 1 521 000
Programmet för träbyggande 2 000 000
Sammanlagt 5 542 000

Av anslaget används 1 521 000 euro för praktiska vattenvårds- och havsvårdsåtgärder, för programmet för effektiviserat vattenskydd, för åtgärder för att förbättra grundvattnets tillstånd och för avloppsvattenrådgivning i glesbygden i syfte att trygga en god vattenstatus. I synnerhet förbättras de försämrade kustvattnens och åarnas tillstånd. Samarbetet, nätverken och partnerskapen mellan den offentliga och den privata sektorn och organisationsfältet stärks. Samtidigt främjas affärsverksamheten, konkurrenskraften och exportmöjligheterna inom den finländska vattensektorn genom stöd till införandet av ny teknik och delandet av god praxis. Av anslaget används dessutom 500 000 euro till projektet för sanering av Laajalahti i Lievestuoreenjärvi.

Av anslaget används 1 521 000 euro för utgifter som föranleds av samordningen av statliga avfallshanteringsarbeten och av att man som statligt avfallshanteringsarbete i närings-, trafik- och miljöcentralens i Birkaland regi låter genomföra eller understöder forsknings- och saneringsprojekt som avser förorenade mark- och grundvattenområden vid objekt som utgör betydande miljö- och hälsorisker och som NTM-centralerna har prioriterat. Anslaget kan också användas för att finansiera åtgärder som är nödvändiga för att förebygga miljöskador i situationer där staten på grund av verksamhetsutövarens insolvens eller av någon annan motsvarande orsak är tvungen att i andra hand delta i exempelvis avlägsnandet av farligt avfall eller farliga kemikalier från en fastighet.

Med anslaget fortsätter man främja träbyggande i enlighet med planen i det program för träbyggande som utgör en åtgärd inom ett spetsprojekt i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering. Finansieringen av programmets fortsättning uppgår till 2 000 000 euro och grundar sig på åtgärdsprogrammet för att genomföra energi- och klimatstrategin. År 2019 genomförs bl.a. utveckling i anslutning till specialfrågor som är förknippade med användningen av trä vid byggande i städer som förtätas och i stora träkonstruktioner, främjas skapandet av regionala kompetenskluster, samt fortsätter kommunikations- och utbildningsarbetet när det gäller förändrade byggbestämmelser.

Projekt som främjas med anslaget finansieras i någon mån också med anslag under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, närmast som löneutgifter och andra konsumtionsutgifter för arbetsledningen på arbetsplatserna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av programmet för effektiviserat vattenskydd 10 000
Projekt för restaurering av vattendrag -850
Spetsprojektfinansieringen upphör (regeringsprogr. 2015) -2 200
Sammanlagt 6 950

2019 budget 15 542 000
2018 I tilläggsb. -100 000
2018 budget 8 592 000
2017 bokslut 6 042 000

63. Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 26 630 000 euro.

Anslaget får användas

1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden

2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen

3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i markanvändnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genomförandet av nätverket Natura 2000

4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen

5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen

6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar

7) till ett belopp av högst 80 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO)

8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur

10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen; förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden

11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2019 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2019 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro.

Förklaring:Genom förvärv till staten av mark för naturskyddsändamål och genom ett ersättningsförfarande genomförs i huvudsak de naturskyddsprogram som fastställts av statsrådet, nätverket Natura 2000, skyddet av arter som kräver särskilt skydd och reserveringar av skyddsområden enligt planerna. Dessutom genomförs handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO). Vid sidan av närings-, trafik- och miljöcentralerna fortsätter Forststyrelsen att förvärva skyddsområden vid behov. Åren 1971—2017 har det till statens ägo förvärvats områden för naturskyddsändamål omfattande totalt ca 415 600 hektar och inrättats privata skyddsområden mot ersättning omfattande totalt 191 000 hektar.

För förvärv av och ersättningar för skogsområden som överensstämmer med METSO-handlingsplanen reserveras preliminärt 16 000 000 euro. För stödjande av förvärv av rekreationsområden reserveras 100 000 euro. Vid behov kan 1 000 000 euro av anslaget anvisas för Forststyrelsens bruk.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2020 2021 2022 Sammanlagt
fr.o.m.
2019
         
Förbindelser 2019 5 000 3 000 2 000 10 000
Utgifter sammanlagt 5 000 3 000 2 000 10 000

2019 budget 26 630 000
2018 budget 26 630 000
2017 bokslut 20 630 000

65. Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare föreskrivs i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997).

Förklaring:Anslaget motsvarar tillsammans med anslaget under moment 35.10.60 de oljeavfallsavgifter som inflyter under moment 11.19.08.


2019 budget 1 000 000
2018 budget 1 000 000
2017 bokslut 1 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 826 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Klimat och atmosfär 530 000
Ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden 460 000
Östersjön, vattendrag och vattenresurser 590 000
Materialeffektivitet och kemikalier 190 000
Boende och byggd miljö 2 000
Andra betalningar till utlandet 54 000
Sammanlagt 1 826 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det internationella sot-initiativet CCAC (överföring från moment 35.01.01) 100
Medlemsavgift till Internationella havsforskningsrådet (ICES) (överföring till moment 30.01.66) -86
Sammanlagt 14

2019 budget 1 826 000
2018 budget 1 812 000
2017 bokslut 1 732 000

(70.) Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda -800
Finansiering av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda (överföring till moment 35.01.04) -300
Nivåförändring -3 000
Sammanlagt -4 100

2018 budget 4 100 000
2017 bokslut 5 000 000