Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2019

01. Miljöförvaltningens omkostnaderPDF-versio

Förklaring:Miljöförvaltningen arbetar för en hållbar livsmiljö och stöder grön tillväxt och ren teknik. Målet är en bättre miljö för kommande generationer. Man tar fram information om miljön, hur miljöns tillstånd utvecklas och vilka faktorer som påverkar miljöns tillstånd, bedömer alternativa utvecklingstrender och utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling och medborgarnas välbefinnande.

Verksamheten och resurserna riktas i enlighet med de strategiska riktlinjerna. Bedömningen av konsekvenserna av författningar och åtgärder utvecklas, och tillstånds- och myndighetsförfarandena görs smidigare.

Personalresurserna inom miljöförvaltningen styrs och de anställdas kunnande utvecklas på ett systematiskt sätt i syfte att bevara miljöförvaltningens serviceförmåga och trygga de anställdas motivation.

Miljöministeriet deltar i den strategiska styrningen av statens regionförvaltning i samarbete med övriga styrande ministerier, samt ansvarar för den funktionella styrningen av ämbetsverkens miljöuppgifter.

Resultatmålen och omkostnaderna för miljötillståndsuppgifterna vid regionförvaltningsverken har budgeterats under moment 28.40.01 under finansministeriets huvudtitel.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel. För att stödja de effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln ställer miljöministeriet upp följande preliminära resultatmål för närings-, trafik- och miljöcentralerna:

En god miljö och biologisk mångfald
 • — Närings- trafik- och miljöcentralerna genomför de åtgärdsprogram för vatten- och havsvård som sträcker sig till 2021 och understöder projekt för att förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd. Man deltar i uppdateringen av den andra delen av havsförvaltningsplanen och fortsätter justeringen av de förvaltningsplaner för vattenvården som sträcker sig till 2027
 • — Kunskaperna om riskerna för grundvattnet utvidgas och grundvattenområdena bestäms och klassificeras
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar genomförandet av det riksomfattande forsknings- och saneringsprogrammet för förorenade markområden samt saneringskompetensen
 • — Samordningen av miljörelaterade tillstånd fortsätter, tillstånds- och tillsynsförfarandena automatiseras och utvecklandet av subsidiära miljöansvarssystem fortsätter
 • — I främjandet av områdesanvändningen och byggandet beaktas att livsmiljön ska vara sund, trygg och trivsam samt kulturmiljöns värden och den gröna infrastrukturen
 • — Kulturmiljöstrategin genomförs och god vård av kulturmiljön främjas
 • — Verkställandet av statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen och beaktandet av de reviderade målen i kommunernas planläggning främjas
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna agerar för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden främst genom ett mångsidigt urval av metoder för att skydda naturtyper och hotade arter samt genom att främja handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och myrskyddet
 • — Rutinerna för att genomföra skyddet inom nätverket Natura 2000 och för att förebygga åtgärder som försvagar områdena görs enhetligare och effektivare; bedömningar av Naturaområdenas tillstånd färdigställs
 • — Behovet av att inrätta de skyddsområden som inte ingår i något skyddsprogram och som i planer med rättsverkan anvisats som områden som statens ska inrätta samt prioritetsordningen och planeringsbehovet i fråga om områdena utreds.
Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle
 • — Koldioxidsnålhet främjas regionalt
 • — Verkställandet av lagstiftningen om avfallsbranschen effektiviseras
 • — Den cirkulära ekonomin och hållbar offentlig upphandling främjas
 • — Ett hållbart nyttjande av naturresurserna främjas
 • — Utbyggnaden av vindkraft styrs till platser som är optimala med tanke på miljö, medborgare och ekonomin som helhet
 • — Närings-, trafik- och miljöcentralerna genomför miljöförvaltningens handlingsprogram för anpassning till klimatförändringen.
Hållbar stadsutveckling
 • — Utarbetandet av sådana general- och detaljplaner för stadsregionerna som har betydande konsekvenser stöds i syfte att förtäta samhällsstrukturen, minska trafikbehovet och utveckla servicestrukturen. Förutsättningarna att planera stadsregionhelheter förbättras och rutinerna för landsbygdsutvecklingen utvecklas i samarbete med kommunerna på ett sätt som beaktar regionala särdrag.

Nyckeltal

Indikator 2016
utfall
2017
utfall
2018
mål
2019
mål
         
Skydd av METSO-områdena, ha 5 305 3 382 4 500 4 500
Miljöskyddsinspektioner, st. 2 024 2 357 2 200 2 200
Undersökningar av förorenade områden som genomförts som statligt avfallshanteringsarbete, st. 23 51 - 50
Iståndsättning av förorenade områden som genomförts som statligt avfallshanteringsarbete, st. 11 14 10 10
Tätortsstruktur i stadsregionerna som stöder tillhandahållande av tjänster och kollektivtrafik (andel av befolkningen som bor på områden med minst 20 inv./ha av befolkningen i hela stadsregionen), % 63,9 63,91) 63,9 63,9

1) Prognos

01. Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 227 000 euro.

Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv:

1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar

2) för övervakning av förbud och restriktioner i fråga om produktion och utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt, vilket krävs enligt Europeiska unionens förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver

3) för konstaterande, registrering och kontroll av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska unionens förordningar (EG) nr 1005/2009 och (EU) nr 517/2014 om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser

4) byggprodukter

5) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter.

Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Ympäristömerkintä Suomi Oy för skötseln av uppgifter enligt Europeiska unionens program för tilldelning av miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter, till betalning av statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet samt för kommunikation som stöder målen i miljöministeriets strategi och till resebidrag till intressentgrupper.

Förklaring:Miljöministeriet sätter för 2019 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Effektmål Resultatmål för verksamheten
   
1. En god miljö och biologisk mångfald — Samordnat verkställande av vatten- och havsvården och finansieringsbasen för det främjas. Informationshanteringen i fråga om vattnen reformeras
  — I vatten- och havsvården och aktionsplanen för Östersjön tas det in åtgärder som stöder målen för hållbar utveckling
  — Skyddet av skogar, myrar och våtmarker samt vården med metoder som bygger på frivillighet utvecklas
  — Miljöförfarandena i lagstiftningen för olika sektorer integreras, tillstånds- och tillsynsförfarandena automatiseras och subsidiära miljöansvarssystem utvecklas
  — Ett nationellt luftvårdsprogram utarbetas och minskning av hälsofarliga partikelutsläpp och sot främjas
  — Skyddet av arter och naturtyper stärks utifrån nya hotbedömningar med beaktande av effekterna av klimatförändringen
  — Betydelsen av kulturmiljöer och kulturlandskap stärks på bred bas i hela samhället
  — En totalreform av markanvändnings- och bygglagstiftningen bereds i syfte att svara på förändringarna i omvärlden
2. Ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle — Den klimatpolitiska planen på medellång sikt och energi- och klimatstrategin genomförs och man deltar i beredningen av den långsiktiga klimatpolitiska planen. Kommunernas och regionernas klimatarbete påskyndas
  — Man agerar för att miljö- och klimataspekter ska beaktas i jordbruks-, skogs- och energisektorn och i den övriga bioekonomin. Man deltar i utarbetandet av en strategi för näringsåtervinning i Östersjöområdet
  — Den riksomfattande avfallsplanen och färdplanen för bättre återvinning av plast genomförs och lagstiftningen utvecklas
  — Hållbara offentliga upphandlingar och ibruktagande av frivilliga s.k. Green deal-avtal främjas
  — Byggnadsbeståndets energiprestanda, högklassigt byggande, byggnadernas fuktsäkerhet och ett gott inomhusklimat främjas
  — Utnyttjande av förnybar energi, träbyggande och koldioxidsnålhet i den byggda miljön främjas
  — Man bereder åtgärder för att minska miljöbelastningen vid byggande och förbättra material- och resurseffektiviteten
3. Hållbar stadsutveckling — Funktionsdugligheten och hållbarheten i stadsregionernas samhällsstruktur förbättras på partnerskapsbasis
  — Bostadsmarknadens funktionsduglighet och utvecklandet av mångsidiga bostadsområden främjas
  — Människornas välbefinnande stärks genom att säkerställa och utveckla kvaliteten på boendeförhållandena och närmiljön
  — Nyttjandet av naturen för rekreation och en hållbar naturturism främjas
  — Naturens effekter på hälsa- och välbefinnande främjas genom att grönområdenas kvalitet förbättras.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 816 27 256 27 027
Bruttoinkomster 734 800 800
Nettoutgifter 26 082 26 456 26 227
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 992    
— överförts till följande år 15 382    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det internationella sot-initiativet CCAC (överföring till moment 35.10.66) -100
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -4
Nedskärning av post som överförs -800
Stärkande av internationell verksamhet 300
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 28
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Lönejusteringar 623
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -144
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -162
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -56
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 183
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -7
Nivåförändring -81
Sammanlagt -229

2019 budget 26 227 000
2018 I tilläggsb. 78 000
2018 budget 26 456 000
2017 bokslut 27 472 000

04. Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 784 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Finlands miljöcentral (SYKE) utvecklar lösningar som främjar en hållbar utveckling främst för att användas av statsrådet, den övriga offentliga förvaltningen och näringslivet. Som underlag för lösningarna tar miljöcentralen fram information om miljön, om hur miljöns tillstånd utvecklas och om de faktorer som påverkar miljöns tillstånd, samt bedömer alternativa utvecklingstrender. Miljöcentralen sköter också flera av de rapporteringar som EU-lagstiftningen och internationella överenskommelser kräver samt vissa myndighetsuppgifter inom miljöövervakningen och andra myndighetsuppgifter.

Därtill sköter miljöcentralen de uppgifter i anslutning till nyttjandet och vården av vattentillgångar som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Från miljöcentralens omkostnadsmoment anvisas för dessa uppgifter ca 1 500 000 euro. I fråga om dessa uppgifter bedöms kostnaderna för ca 20 årsverken täckas med miljöcentralens omkostnadsanslag medan kostnaderna för ca 16 årsverken täcks med särskild finansiering. Ändringarna preciseras genom gemensam planering.

Finlands miljöcentral stöder genom sin verksamhet på ett mångsidigt sätt bedömningen av mål och medel för en hållbar utveckling och av miljöpolitiken. Finlands miljöcentral fokuserar nationellt vid genomförandet av Agenda 2030 särskilt på att främja målet ”ett koldioxidneutralt och resurssmart Finland.”

Samhälleliga effekter

Med sin verksamhet bidrar Finlands miljöcentral till en hållbar utveckling i samhället genom att ta fram och förmedla ny information och nya lösningsmodeller. De viktigaste användarna av informationen är statsrådet, regionförvaltningen, kommunerna, landskapsförbunden, affärslivet, massmedierna, frivilligorganisationerna och enskilda medborgare.

Effektmålen är följande:

 • — Tillväxten inom bioekonomin och den cirkulära ekonomin och de nya lösningarna är hållbara med avseende på dämpandet av klimatförändringen, användningen av vattentillgångar och andra naturresurser, belastningen på vattendragen och Östersjön och tryggandet av ekosystemen
 • — Livsmiljöerna uppvisar stor mångfald, är sunda och främjar välbefinnandet, och man är medveten om deras betydelse för hälsan
 • — Information om miljön produceras, distribueras och används effektivt; i och med digitaliseringen förbättras medborgarnas förutsättningar att delta i beslutsfattandet om den egna livsmiljön och det uppstår ny företagsverksamhet kring produktion, bearbetning och distribution av miljöinformation
 • — Problemområdena inom miljöregleringen har identifierats, och man har löst dem genom att prova nya verksamhetsmodeller och genom att utnyttja engagerande utveckling av regleringen och konsekvent utvärdera regleringen och försöken
 • — Försök som baserar sig på samarbete mellan olika aktörer skapar innovationer och lösningsmodeller med hjälp av vilka man stärker det finländska samhällets ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet och som även kan användas internationellt.
Verksamhetens resultat
Produktion och kvalitetsledning

Miljöministeriet sätter upp följande mål för resultatet av verksamheten vid Finlands miljöcentral:

 • — Miljöcentralen fortsätter att öka antalet yrkespublikationer och vetenskapliga publikationer i förhållande till arbetsinsatsen
 • — Miljöcentralen ökar användningen av digitala kanaler för informationsförmedling i den kommunikation som gäller miljön
 • — Miljöcentralen sörjer för kostnadsmotsvarigheten hos såväl sin offentligrättsliga som sin företagsekonomiska verksamhet
 • — Miljöcentralen sörjer för att den har serviceförmåga i synnerhet ur de resultatstyrande ministeriernas samt regionförvaltningens perspektiv
 • — Miljöcentralen sörjer för att dess kommunikation är högkvalitativ sett ur ett medieperspektiv.

I sin verksamhet fokuserar Finlands miljöcentral på

 • — att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den, med fokus på de styrningssystem och styrmedel som särskilt hänför sig till detta, samt på att följa och utvärdera effekterna av åtgärderna
 • — att främja den cirkulära ekonomin och bioekonomin och öka effektiviteten i material- och energianvändningen
 • — att främja skyddet, vården och ett hållbart nyttjande av vattendragen, grundvattnen och Östersjön samt på effekterna av belastningen på vattendragen och Östersjön och övervakningen av vattenstatusen samt att bekämpa oljeskador och kemikalieolyckor
 • — att främja hållbart nyttjande av naturresurser och konsekvensbedömningar i samband med detta samt på att identifiera nya typer av risker och finna lösningar på dem
 • — att övervaka och trygga statusen för naturens mångfald, främja hållbart nyttjande av naturen och upprätthållandet av tjänster som baserar sig på ekosystemens funktion och ta fram lösningar i samband med detta samt på att främja affärsverksamhet som baserar sig på naturresursfunktionerna
 • — att ta fram och sprida information om urbaniseringen, markanvändningen, den byggda miljön och trafiksystemen samt på att utveckla styrmedel för att stödja samordningen av olika användarbehov.

I sin forsknings- och utvecklingsverksamhet beaktar miljöcentralen också sådana miljöfrågor som börjar få ökad betydelse, såsom exempelvis

 • — de allt större återverkningarna av globala miljöförändringar på Finland
 • — förändringar i förvaltningen av miljön
 • — effekterna av befolkningens stigande medelålder och förändringarna i befolkningsstrukturen på servicestrukturerna, boendet och mobiliteten.
Resurshushållning

Av den verksamhet som enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är avgiftsbelagd beräknas det inflyta 4,8 miljoner euro, varav exportverksamheten uppskattas stå för nästan hälften. Från den övriga statsförvaltningen beräknas det inflyta finansiering till ett belopp av 16,8 miljoner euro, varav 11,2 miljoner euro utgör samfinansiering. Den del som finansieras utanför budgeten beräknas uppgå till 7,4 miljoner euro, varav EU:s andel är ca 4,8 miljoner euro. En allt starkare internationell nätbildning stärker miljöcentralens konkurrensförmåga på den internationella marknaden.

Produktivitet

Finlands miljöcentral förbättrar produktiviteten genom att utveckla samarbetet i nätverk, verksamhetsprocesserna och informationssystemen och genom att utvidga de elektroniska webbtjänsterna nationellt och internationellt. Produktiviteten förbättras även inom stödfunktionerna. De nedskärningar i lokal- och förvaltningskostnader som genomförandet av regeringsprogrammet förutsätter och som förlagts till 2016—2018 genomförs före utgången av 2018.

Finlands miljöcentral koncentrerar sin verksamhet i huvudstadsregionen till Vik 2017—2019. Flytten sker stegvis och föranleder engångskostnader på sammanlagt 2,7 miljoner euro. Jämfört med nivån 2015 är hyreskostnaderna 1,5 miljoner euro lägre från och med 2019.

Dessutom främjas den nationella samordningen av havsforskningen och forskningsinfrastrukturen i enlighet med de nationella riktlinjerna för forskningsinfrastrukturen. Inom hela miljöförvaltningen förbättras produktiviteten bl.a. genom att man utvecklar miljöövervakningen och datasystemen samt ökar automatiseringen av den rapportering som baserar sig på uppföljning och utökar samarbetet i anslutning till datalager. De nya verksamhetsmodellerna förbättrar produktiviteten även när det gäller de uppgifter som regionförvaltningen ansvarar för.

Produktiviteten förbättras även genom att verksamhetsmodellerna för forskningssamarbetet mellan statens forskningsinstitut, universiteten och företagen görs mer mångsidiga, genom att man tillsammans utvecklar uppföljningsmetoder och i uppföljningen nyttiggör nya samarbetsmodeller samt genom att man ytterligare ökar samarbetet kring lokaler, laboratorier och forskningsinfrastrukturer.

År 2019 beräknas det totala antalet årsverken vid Finlands miljöcentral vara ca 530. Antalet anställda som anställts med direkt budgetfinansiering under omkostnadsmomentet motsvarar 238 årsverken. Behovet att minska antalet årsverken ökar ytterligare av den åtstramning som följer av engångskostnaderna för flytten till Vik. I och med överföringen av ledningsansvaret för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs minskar antalet årsverken något från och med ingången av 2019. Mängden personal beror främst på hur den externa finansieringen utvecklas samt på hur de effektiviseringsåtgärder som förlagts till 2016—2018 framskrider. Personalresurserna fördelas enligt de strategiska målen och mängden finansiering som finns till förfogande.

Finlands miljöcentrals årsverken 2017—2019

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
  559 540 530

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 53 815 49 837 51 784
Bruttoinkomster 28 950 27 500 29 000
Nettoutgifter 24 865 22 337 22 784
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 159    
— överförts till följande år 8 172    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 11 677 11 500 11 200
— finansiering från EU 4 492 5 000 4 800
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 2 740 3 000 3 300
Intäkter sammanlagt 18 909 19 500 19 300
       
Totala kostnader för projekten 27 062 27 857 27 571
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -8 153 -8 357 -8 271
Självfinansieringsandel, % 30 30 30

Kostnadsmotsvarigheten för samfinansierade projekt varierar enligt projekttyp och fastställs enligt de olika finansiärernas finansieringsvillkor.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor (-3 årsverke) (överföring till moment 26.20.01) -180
Finansiering av merkostnaderna för den grundläggande renoveringen av Aranda (överföring från moment 35.10.70) 300
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -238
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -16
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 12
Lönejusteringar 713
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -151
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -130
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -65
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -6
Temporär sänkning av StPL-avgiften 201
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -12
Nivåförändring 18
Sammanlagt 447

2019 budget 22 784 000
2018 I tilläggsb. 714 000
2018 budget 22 337 000
2017 bokslut 25 878 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 6 435 000 euro.

Förklaring:

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 6 435 000
2018 budget 6 435 000
2017 bokslut 6 481 543

65. Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 730 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer

2) till understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet

3) till bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården

4) för stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden

5) för stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Förklaring:Anslaget används till allmänna understöd till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer för deras basverksamhet. Riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen beviljas statsunderstöd i form av allmänt understöd särskilt riktat till deras informations- och upplysningsverksamhet. Med anslaget stöds också miljövården i skärgården samt avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden. Dessutom stöds sådana nationellt och regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt lagen om utveckling av regionerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -105
Sammanlagt -105

2019 budget 1 730 000
2018 I tilläggsb. 600 000
2018 budget 1 835 000
2017 bokslut 2 280 000