Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
              30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården
              31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter
              32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå
              33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal
              34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar
              35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse
              36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska
              37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet
              38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet
              40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten
              52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet
              63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området
              64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 96 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare

3) till betalning av statlig ersättning enligt 38 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård för kostnader som orsakas av utbildning för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården och praktik i anslutning därtill.

Förklaring: Avsikten är att 63 400 000 euro av anslaget används till betalning av ersättning för läkar- och tandläkarutbildning och för utbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården till de samkommuner som är huvudmän för universitetssjukhus, 29 400 000 euro till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, 3 100 000 euro till universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning och 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård så att utbildningsersättning kan betalas redan 2019 för utbildning av specialsocialarbetare och sjukskötare i symtomatisk vård och begränsad läkemedelsförskrivning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utbildning av specialister i företagshälsovård (överföring från moment 33.70.51)1 000
Utbildning av specialsocialarbetare och andra utvecklingsförslag-1 500
Utbildning för specialsocialarbetare1 300
Utbildning i symtomatisk vård och begränsad läkemedelsförskrivning500
Sammanlagt1 300

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget96 000 000
2018 budget94 700 000
2017 bokslut94 924 714