Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 366 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)

2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004)

3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)

4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Förklaring:Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur fonderna för social trygghet bestäms enligt 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas uppskattningsvis 48 %, ur sjukförsäkringsfonden 39 % och ur folkpensionsfonden 13 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader 2019. Statens finansierar cirka en tredjedel av omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet 235 660 000
Omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden 61 000 000
Omkostnaderna för folkpensionsfonden 69 000 000
Omkostnaderna för kontaktpunkten 700 000
Sammanlagt 366 360 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring till moment 28.30.03) -600
Bestående resursbehov 17 500
Genomförande av aktiveringsmodellen 3 500
Löneförhöjningar 8 300
Studerandehälsovård 860
Ökade pensionsutgifter 2 800
Överskott från 2017 9 000
Sammanlagt 41 360

2019 budget 366 360 000
2018 I tilläggsb. 3 741 000
2018 budget 325 000 000
2017 bokslut 331 747 000