Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
              50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption
              51. Barnbidrag
              52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
              56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning
              57. Grundläggande utkomststöd
              60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 565 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring: Det allmänna bostadsbidraget grundar sig på den totala hyran och på definitionen av den lineära självrisken. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster. De åländska bostadsbidragen finansieras av statens ämbetsverk på Åland.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bindande av bostadsutgifterna till levnadskostnadsindex-8 000
Det genomsnittliga bostadsbidraget till studerande större än beräknat40 000
Frysning av de maximala boendeutgifterna 2018-8 000
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa-1 600
Slopande av självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenning-400
Ändring i behovskalkylen57 300
Sammanlagt79 300

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget1 565 800 000
2018 budget1 486 500 000
2017 bokslut1 266 400 000