Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2006
   Allmän motivering
     1. Sammanfattning
          Finanspolitiken är neutral
          Arbetsmarknadens matchningsproblem
          Inkomstposterna
          Anslagen
          Ofördelad reserv
          Den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och produktiviteten gynnas
          Finansieringssystemen revideras
          Den statsekonomiska balansen
          Statsskulden
     2. De ekonomiska utsikterna de närmaste åren
     3. Budgetpropositionens ekonomisk-politiska utgångspunkter och mål
     4. Budgetpropositionens inkomstposter
     5. Anslagen i budgetpropositionen
     6. Basservicebudgeten
     7. Statens resursförvaltning
     8. Fonder och affärsverk utanför statsbudgeten samt statens ägarpolitik
   Siffertabell
   Detaljmotivering

Statsbudgeten 2019