Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
              25. Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling
              (31.) Främjande av hälsa och välfärd
              50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet
              63. Vissa specialprojekt
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

25. Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella genomcentret

2) till betalning av utgifterna för förenhetligandet av funktionerna vid offentliga biobanker och för det förberedande arbetet och inrättandet av en gemensam aktör

3) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella cancercentret

4) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt neurovetenskapligt center samt för pilotprojekt inom klinisk forskning och vård

5) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling

6) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor, allmännyttiga samfund och andelslag som bildas av biobanker för förberedelser och genomförande av projekt

7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring: I beslutet om det spetsprojekt (spetsprojekt 1: Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande) som ska stödja det strategiska målet för sysselsättningen och konkurrenskraften åren 2016—2018 i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering ingick följande åtgärd: Finland blir ett föregångsland för utnyttjande av genominformation. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för beredningen och genomförandet av åtgärden i samarbete med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och andra aktörer (sjukvårdsdistrikt, högskolor, sakkunniginrättningar).

Målen för åtgärden är följande:

  • — i Finland inrättas ett genomcenter i syfte att göra vårt land till ett föregångsland och en internationellt eftertraktad samarbetspartner för hälso- och sjukvård, toppforskning och global affärsverksamhet som utnyttjar genominformation
  • — funktionerna vid offentliga biobanker effektiviseras genom att verksamhetssätten förenhetligas, och ett effektivt samarbete med genomcentret säkerställs
  • — ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling inrättas.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller inrättande av ett genomcenter och centrets verksamhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Beräknade kostnader för förenhetligande av de offentliga biobankernas funktioner och tillsättande av en gemensam aktör-1 400
Inrättande av ett nationellt center för läkemedelsutveckling1 500
Kostnader för inrättande av ett genomcenter-2 300
Sammanlagt-2 200

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget5 200 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget7 400 000
2017 bokslut5 800 000