Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
              25. Ett nationellt genomcenter, ett nationellt cancercenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling
              (31.) Främjande av hälsa och välfärd
              50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet
              63. Vissa specialprojekt
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 228 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, finansiella bidrag till samfinansierade projekt, projekt som genomförs utomlands, understöd för kompletterande utbildning och samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt

3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

7) för utgifter för styrning och utvärdering av den funktion för insamling av basinformation om det nya servicesystem som inrättas inom social- och hälsovården (för att utföra den uppgift som anges i lagen om ordnande av social- och hälsovård).

Förklaring: Institutet för hälsa och välfärd har till uppgift att främja befolkningens välfärd och hälsa, förebygga sjukdomar och sociala problem och utveckla social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift genom forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, expertpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom uppgiftsområdet och för utnyttjandet av det.

Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen. Av anslaget har 350 000 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategi Ett socialt hållbart Finland 2020. Bland målen ingår enligt de centrala riktlinjerna för institutet förnyelse, ett effektivt utnyttjande av kunskapsmaterialet, framsyn, prioritering och satsningar på arbetsgemenskapen.

Inom institutets verksamhet understryks dess roll som sakkunniginrättning genom att utnyttjandet av information främjas på alla nivåer inom beslutsfattandet. Detta stöder institutets verksamhet när det gäller att utveckla datalager och information och att underlätta utnyttjandet av dem.

Verksamhetens resultat

När resurserna minskar anpassar Institutet för hälsa och välfärd sin verksamhet så att riskerna i anslutning till genomförandet av regeringsprogrammet och uppfyllandet av de sakkunnig- och myndighetsuppgifter institutet har minimeras. Nedskärningarna fördelas i enlighet med strategin. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet av den avgiftsbelagda verksamheten används till produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet och tjänar kundernas behov av information. Institutets organisation fungerar som en helhet och organisationsstrukturen stöder institutets strategiska riktlinjer. Förvaltnings- och verksamhetsmetoderna vid Institutet för hälsa och välfärd främjar integreringen av jämställdhetsperspektivet mellan könen. Finansieringsstrukturen för Institutet för hälsa och välfärd är ändamålsenlig.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar kunskapskapitalet. Personalens aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Ledarskapet är professionellt och sporrande. Det välbefinnande som personalen upplever i sitt arbete ökar och arbetsgivarbilden blir bättre. Personalplaneringen är också långsiktig.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats medfinansieringen i avtalsundersökningar och andra gemensamma projekt, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och beställda undersökningar som grundar sig på separata avtal, övriga försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten såsom royaltyer och motsvarande samt upphovsrättsintäkter, erhållna donationsmedel och sponsorinkomster.

Inkomsterna av försäljning och förmedling av sällan förekommande vaccin har antecknats under moment 12.33.03.

Andel av anslaget som enligt uppskattning används för understöden (euro)

  
Stiftelsen för alkoholforskning350 000
Riktlinjer för god medicinsk praxis756 000
Cancerföreningen i Finland926 000
Synskadades Centralförbund140 000
Stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö400 000
Sammanlagt2 572 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter82 99584 67983 445
Bruttoinkomster33 07032 20031 217
Nettoutgifter49 92552 47952 228
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år8 107  
— överförts till följande år7 804  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— försäljningsintäkter9 0239 0009 000
— övriga intäkter---
Intäkter sammanlagt9 0239 0009 000
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet-2020
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader5 2285 3005 300
— andel av samkostnader2 1172 2002 200
Kostnader sammanlagt7 3457 5007 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 6781 5001 500
Kostnadsmotsvarighet, %123120120

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk13 14513 00013 000
— finansiering från EU3 6723 5003 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen772700700
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten6 3106 0006 000
Intäkter sammanlagt23 89923 20023 200
    
Totala kostnader för projekten42 22140 70040 700
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-18 322-17 500-17 500
Självfinansieringsandel, %434343

Totala kostnader för verksamheten (1 000 euro) och årsverken enligt avdelning

 2017
utfall
årsv.2018
uppskattning
årsv.2019
mål
årsv.
       
Välfärd14 13215513 61115513 412155
Folkhälsolösningar20 37721818 95821518 682215
System8 273857 680877 56787
Statens social- och hälsovårdstjänster13 57414116 72218416 480184
Hälsosäkerhet15 02016714 77816714 562167
Informationstjänster11 61911812 93012412 742124
Sammanlagt82 99588484 67993283 445932

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Beredning och inledande av ett pilotprojekt för kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården, återföring-1 500
Evalueringsverksamheten (9 årsv.)700
Utbildning om upphandlingslagen i anslutning till konkurrensutsättning av service vid funktionsnedsättning300
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-647
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-37
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-30
Indexhöjning av hyresutgifterna32
Lönejusteringar1 406
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-410
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-242
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-129
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-13
Temporär sänkning av StPL-avgiften401
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen88
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-60
Nivåförändring-110
Sammanlagt-251

2019 budget52 228 000
2018 I tilläggsb.773 000
2018 budget52 479 000
2017 bokslut49 622 000